Polityka

Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2021 r.

Dziękujemy, że przekazali nam Państwo swoje dane osobowe. W firmie Dott dbamy o bezpieczeństwo danych klientów i dokładamy wszelkich starań, aby przekazywać im jasne i przejrzyste informacje na temat tego, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy ich dane, gdy odwiedzają naszą witrynę internetową https://ridedott.com/ („Witryna”), korzystają z naszej aplikacji mobilnej („Aplikacja”), naszych pojazdów elektrycznych („Pojazdy”) oraz gdy prowadzą z nami inne rodzaje interakcji. Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z wymogami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”), a także ustawą o ochronie danych z 2018 r. – w odniesieniu do Wielkiej Brytanii – i innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

W niniejszej polityce wyjaśniono, jakie dane osobowe gromadzimy, dlaczego i jak to robimy, w jaki sposób je przechowujemy, komu udostępniamy i jakie są Państwa prawa w odniesieniu do tych danych. Zalecamy przeczytanie niniejszego dokumentu wraz z naszymi Ogólnymi warunkami, w których określono warunki świadczenia Usług.

Regularnie weryfikujemy naszą Politykę prywatności, więc zachęcamy do regularnego jej przeglądania w Aplikacji lub na Witrynie W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian do niniejszej Polityki prywatności jej zaktualizowana wersja zostanie udostępniona w Aplikacji i na Witrynie, zaś w przypadku wprowadzenia istotnych zmian, przekażemy wyraźne powiadomienie i być może będziemy sięz Państwem kontaktować bezpośrednio – e-mailem lub inną metodą.

Nasze usługi nie są przeznaczone dla osób małoletnich poniżej 18 roku życia, jak również dla osób poniżej innego wieku stanowiącego granicę osiągnięcia pełnoletności w danym kraju, dlatego celowo nie gromadzimy danych osobowych odnoszących się do osób małoletnich.

 1.  Kim jesteśmy?

  Niniejsza Polityka prywatności została wydana w imieniu grupy kapitałowej emTransit, która składa się z kilku różnych podmiotów prawnych działających w Europie. Choć różne podmioty mogą okresowo działać jako współadministratorzy Państwa danych osobowych, wszystkie spółki należące do grupy kapitałowej emTransit zdecydowały, że emTransit B.V., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowiona na mocy prawa niderlandzkiego, z siedzibą przy Burgerweeshuispad 101 TQ South, 1076ER, Amsterdam, Holandia, zarejestrowana pod numerem 72795921, jest naszym głównym administratorem danych, a jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przetwarzane na w myśl zapisów niniejszej Polityki. Wyznaczony dla naszej grupy kapitałowej Inspektor Ochrony Danych nadzoruje zgodność przetwarzania Państwa danych osobowych z przepisami w obrębie całej grupy kapitałowej. W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących postanowień niniejszej polityki, w tym pytań dotyczących Państwa praw wynikających z przepisów o ochronie danych, prosimy o kontakt e-mailowy z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: privacy@ridedott.com.

  Ilekroć w niniejszej polityce prywatności stosuje się określenia: „Dott”, „my”, „nas” lub „nasz”, należy je odnosić do całej grupy kapitałowej.

 2.  Dane, które gromadzimy

  Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przesyłać różne rodzaje danych osobowych klientów. Chodzi o wszelkie informacje, które w sposób bezpośredni lub pośredni (w zestawieniu z innymi informacjami) umożliwiają identyfikację konkretnej osoby i które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

  • Dane identyfikacyjne i dane kontaktowe obejmują: imię, nazwisko, nazwę użytkownika i hasło, datę urodzenia oraz płeć (jeśli wymaga tego prawo), dowód tożsamości taki jak dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy (jeśli wymaga tego prawo), aktualne zdjęcie (jeśli wymaga tego prawo), adres do wystawiania rachunków, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numery telefonów i inne podobne dane identyfikacyjne.
  • Dane finansowe i transakcyjne obejmują niektóre szczegóły Państwa rachunków bankowych i kart płatniczych, jak również dane szczegółowe o otrzymywanych od Państwa płatnościach i inne szczegóły dotyczące usług zakupionych przez Państwa u nas, jak również inne podobne szczegóły. Prosimy zwrócić uwagę, że nie przechowujemy Państwa pełnych szczegółów kart płatniczych. Informacje te są przechowywane przez nasz zaufany zewnętrzny podmiot przetwarzający dane płatnicze.
  • Dane techniczne i dane o użyciu obejmują informacje o sposobie wykorzystywania przez państwa naszej Strony WWW oraz Aplikacji, adres IP, dane dotyczące Państwa loginu, rodzaj i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz dane identyfikacyjne innej podobnej technologii wykorzystywanej w używanych przez Państwa urządzeniach w celu uzyskania dostępu do Strony WWW, Aplikacji i naszych Pojazdów.
  • Dane geolokalizacyjne i telemetryczne obejmują informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z naszych Pojazdów, w tym historię jazdy i geolokalizacji oraz inne informacje telemetryczne, w tym dotyczące hamowania, zmiany kierunku jazdy, kolizji, warunków drogowych, prędkości, wybranej drogi i wahań wagi.
  • Dane profilowe obejmują dokonane przez Państwa zakupy, Państwa zainteresowania, preferencje marketingowe i komunikacyjne, informacje zwrotne i odpowiedzi na ankiety, jak również inne podobne dane przekazane nam przez Państwa.
  • Treści użytkowników i potencjalnych użytkowników obejmują informacje przekazane przez Państwa podczas kontaktu z naszym działem wsparcia lub pozyskane za Państwa zgodą w związku z Państwa udziałem w programie badań użytkowników lub we wszelkich organizowanych przez nas wydarzeniach. Mogą to być np. informacje zwrotne, zdjęcia, nagrania wideo lub audio.
  • Dane dotyczące programu włączenia społecznego obejmują – w przypadku Wielkiej Brytanii – informacje na temat jednego z następujących dokumentów: ważnego certyfikatu HC2, karty DID lub karty kolejowej osób niepełnosprawnych; statusu pracownika NHS lub pracownika służby ratunkowej, tudzież studenta szkolnictwa wyższego.

  Przetwarzamy również dane zagregowane, takie jak dane statystyczne i demograficzne dla dowolnych celów. Dane zagregowane odnoszą się do informacji, które mogą pochodzić z Państwa danych osobowych, lecz zgodnie z prawem nie są uznawane za dane osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Państwa tożsamości. Na przykład, możemy agregować państwa dane techniczne i dane o użyciu w celu obliczenia wartości procentowej użytkowników uzyskujących dostęp do określonej własności Strony WWW lub funkcjonalności Aplikacji, jak również w celu zrozumienia sposobu korzystania z naszych Pojazdów. Ponieważ dane tego typu nie są regulowane, ich przetwarzanie nie podlega niniejszej polityce prywatności.

  Jeżeli nie przekażą nam Państwo danych osobowych

  W sytuacji, gdy chcemy zebrać Państwa dane osobowe zgodnie z naszymi Ogólnymi warunkami, a Państwo nie przekażą nam tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą z Państwem zawarliśmy, lub którą próbujemy z Państwem zawrzeć. W takim przypadku możemy nie możemy umożliwić Państwu korzystania z Aplikacji lub Pojazdów, gdyż informacje te są niezbędne do świadczenia naszych usług.

 3.  Jak gromadzone są Państwa dane osobowe?

  Interakcje bezpośrednie. Mogą nam Państwo przekazać dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane finansowe i transakcyjne w wypełnionych formularzach lub w korespondencji wymienianej z nami. Obejmuje to dane osobowe, które przekazują nam Państwo podczas:

  • przeglądania naszej Witryny,
  • używania naszych Pojazdów,
  • używania naszej Aplikacji,
  • żądania przesłania do Państwa informacji marketingowych,
  • zaangażowania się we współzawodnictwo, promocję, ankietę lub
  • przekazywania nam Państwa informacji zwrotnych lub kontaktowania się z nami.

  Zautomatyzowane technologie i interakcje. W chwili, gdy zachodzi interakcja pomiędzy Państwem a naszą Stroną WWW i Aplikacją, oraz gdy używają Państwo naszych Pojazdów, automatycznie gromadzimy dane techniczne i dane o użyciu dotyczące Państwa czynności przeglądania, Państwa urządzenia oraz przejazdu naszym Pojazdem. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie (ciasteczek), magazynu lokalnego i innych technologii stanowiących naszą własność zastrzeżoną jak również pozyskanych od osób trzecich. Prosimy zapoznać się z naszą polityką plików cookie https://ridedott.com/pl/cookies w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji dotyczących zautomatyzowanego gromadzenia danych za pośrednictwem naszej Witryny.

  Dane z innych źródeł. Możemy pozyskiwać dane identyfikacyjne i kontaktowe lub dane finansowe i transakcyjne z innych źródeł, w tym od ubezpieczycieli, dostawców i organów ścigania.

 4.  W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

  Poniżej przedstawiamy opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać Państwa dane osobowe oraz podstawy prawne, na które się powołujemy przy ich wykorzystywaniu. We właściwych miejscach wskazaliśmy również nasze prawnie uzasadnione interesy.

  Cel/Czynność Rodzaj danych Podstawa prawna dla przetwarzania, w tym podstawa dla prawnie uzasadnionych interesów
  PROCESY Rejestrowanie Państwa jako nowych klientów, świadczenie Państwu naszych usług oraz zarządzanie płatnościami, wynagrodzeniem i opłatami. Identyfikacyjne i kontaktowe
  Finansowe i transakcyjne
  Techniczne i o użyciu
  Dane geolokalizacyjne i telemetryczne
  Dane społeczne i dotyczące programu integracyjnego
  Konieczne do zawarcia z Państwem umowy (wykonywanie naszych usług).
  Konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego (np. weryfikacja pełnoletniości lub posiadania ważnego prawa jazdy)
  Zarządzanie naszymi relacjami z Państwem, co obejmuje zawiadamianie Państwa o zmianach w naszych usługach, ogólnych warunkach i polityce prywatności oraz o ich aktualizacjach, jak również odpowiadanie na Państwa zapytania i inne podobne czynności. Identyfikacyjne i kontaktowe
  Treści użytkowników
  Treści użytkowników i potencjalnych użytkowników
  Dane geolokalizacyjne i telemetryczne
  W zależności od Państwa zapytania, możemy potrzebować przetwarza nia innych odpowiednich danych osobowych
  Konieczne do zawarcia z Państwem umowy (wykonywanie naszych usług)
  lub
  Konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (do utrzymania pozytywnych relacji z naszymi klientami)
  Współpraca z naszymi ubezpieczycielami i brokerami, która obejmuje weryfikację Państwa tożsamości, weryfikację używanego przez Państwa Pojazdu, weryfikację korzystania przez Państwa z Pojazdu, a następnie przekazywanie im powyższych danych. Identyfikacyjne i kontaktowe
  Finansowe i transakcyjne
  Techniczne i o użyciu
  Dane geolokalizacyjne i telemetryczne
  Konieczne do wykonania umowy z Państwem (utrzymywanie Państwa ubezpieczenia w trakcie przejazdu)
  oraz
  Konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (niezbędne przekazanie informacji naszym ubezpieczycielom w celu badania zgłoszonych roszczeń, tj. dla administrowania naszą działalnością)
  oraz
  Konieczne dla wypełnienia obowiązku prawnego (prawo może wymagać od nas objęcia naszej usługi ubezpieczeniem)
  Poznawanie Państwa opinii na temat naszych usług przy wykorzystaniu badań satysfakcji, naszego programu badań i podobnych działań realizowanych za pośrednictwem Aplikacji, osobiście lub przez e-mail. Identyfikacyjne i kontaktowe
  Treści użytkowników i potencjalnych użytkowników
  Konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (poprawa usług na podstawie przesłanych opinii)
  ADMINISTRACJA Administrowanie naszą działalnością, Aplikacją, Pojazdami i Stroną WWW, jak również ich ochrona, które obejmuje: usuwanie usterek, analizę danych, testowanie, utrzymanie systemów, udzielanie wsparcia, dostarczanie sprawozdawczości, hosting danych, odpowiadanie na żądania organów ścigania, odpowiadanie na potrzeby naszych profesjonalnych doradców oraz inne podobne czynności. Powyższe obejmuje również windykowanie i odzyskiwanie należnych nam środków pieniężnych. Identyfikacyjne i kontaktowe
  Finansowe i transakcyjne
  Techniczne i o użyciu
  Dane geolokalizacyjne i telemetryczne
  Profilowe
  Konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (prowadzenie działalności gospodarczej, utrzymanie naszych Pojazdów, zapewnienie niezawodności naszych usług IT oraz bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom, windykacja długów, odzyskiwanie pojazdów, reorganizacja działalności lub restrukturyzacja grupy)
  oraz
  Konieczne dla wypełnienia obowiązku prawnego (np. obowiązku prowadzenia ewidencji)
  ANALITYKA Wykorzystywanie analityki danych do ulepszenia naszej Strony WWW, Aplikacji, Pojazdów, wysiłków marketingowych i reklamowych, relacji z klientami oraz dla naszych doświadczeń, jak również innych podobnych czynności. Obejmuje to również dzielenie się danymi osobowymi z osobami trzecimi, które świadczą usługi analityki. Techniczne i o użyciu
  Profilowe
  Konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (badanie sposobu korzystania przez klientów z naszych Pojazdów, Aplikacji i Strony WWW, rozwijanie, aktualizowanie i ulepszanie naszej oferty, jak również zapewnienie jej zgodności z prawem, jej bezpieczeństwa i niezawodności)
  W sytuacjach, w których przepisy prawa wymagają od nas powoływania się na państwa zgodę na tego rodzaju przetwarzanie, poprosimy o wyrażenie takiej zgody na przetwarzanie danych dla celów analityki
  REKLAMA Dostarczenie Państwu odpowiednich treści na Stronie WWW i w Aplikacji oraz reklam, w tym przekazywanie Państwu sugestii o naszych produktach lub usługach, które mogą Państwa zainteresować oraz polecanie ich Państwu; mierzenie lub dowiadywanie się o skuteczności naszych reklam dostarczanych Państwu, jak również inne podobne czynności. Obejmuje to dzielenie się danymi osobowymi z naszymi partnerami reklamowymi. Identyfikacyjne i kontaktowe
  Techniczne i o użyciu
  Profilowe
  Konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (zdefiniowanie i zidentyfikowanie typów obecnych i przyszłych klientów dla naszej oferty, informowanie o naszej strategii marketingowej oraz stymulowanie wzrostu naszej działalności)
  W sytuacjach, w których przepisy prawa wymagają od nas powoływania się na Państwa zgodę na tego rodzaju przetwarzanie, poprosimy o wyrażenie takiej zgody na przetwarzanie danych dla celów reklamowych
  MARKETING BEZPOŚREDNI Umożliwienie Państwu wzięcia udziału w promocjach produktów i usług, jak również w celu wykonania innych podobnych czynności. Obejmuje to dzielenie się danymi osobowymi z naszymi partnerami marketingowymi. Identyfikacyjne i kontaktowe
  Techniczne i o użyciu
  Profilowe
  Konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (reklamowanie naszych usług)
  W sytuacjach, w których przepisy prawa wymagają od nas powoływania się na Państwa zgodę na tego rodzaju przetwarzanie, poprosimy o wyrażenie takiej zgody na przetwarzanie danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego
 5.  Ujawnianie państwa danych osobowych

  Nasi dostawcy

  Wykorzystujemy kilku różnych dostawców w celu dostarczenia, rozwijania i promowania naszych usług. Niektóre Państwa dane osobowe mogą być współdzielone z nimi w celach określonych w powyższej tabeli. Korzystamy z usług dostawców w celu przetwarzania płatności, przechowywania danych w chmurze, ubezpieczania naszych usług, prowadzenia analityki i analizy danych, świadczenia usług wsparcia dla klienta oraz w celach reklamowych i marketingowych.

  Wszyscy nasi dostawcy zagwarantowali nam przestrzeganie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (EU) 2016/679 i podpisali z nami umowy o przetwarzanie danych. Od osób trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz traktowanie ich w sposób zgodny z przepisami prawa. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na posługiwanie się Państwa danymi osobowymi dla własnych celów (chyba, że jest to dla nich konieczne w celu świadczenia usług na naszą rzecz, w którym to przypadku zostaną Państwo o tym fakcie wyraźnie poinformowani) i zezwalamy na przetwarzanie Państwa danych w konkretnych celach i zgodnie z naszymi poleceniami.

  Transakcje korporacyjne

  Dzielimy się Państwa danymi osobowymi w ramach całej grupy korporacyjnej.

  Możemy również przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, którym możemy sprzedać, przekazać, lub z którymi możemy łączyć części naszej działalności lub nasze aktywa. Alternatywnie, możemy zechcieć nabyć inne rodzaje działalności lub połączyć się z nimi. W przypadku zmiany w naszej działalności, nowi właściciele mogą korzystać z państwa danych osobowych.

  Profesjonalni doradcy i organy ścigania

  Możemy ujawniać Państwa dane osobowe służbom sądowym, organom regulacyjnym lub organom ścigania w związku z postępowaniami lub dochodzeniami i w sytuacjach, w których jesteśmy do tego zobowiązani przez przepisy prawa. Jeżeli okaże się to konieczne, możemy ujawniać Państwa dane osobowe naszym doradcom, którzy zwykle podlegają właściwemu organowi regulacyjnemu (przedstawiciele prawni, księgowi itp.). Możemy również ujawniać Państwa dane osobowe ubezpieczycielom, jeśli będzie to konieczne do rozpatrzenia wniosku ubezpieczeniowego związanego z korzystaniem z naszych Pojazdów.

  Władze lokalne

  Władze lokalne wymagają od nas byśmy dzielili się niektórymi informacjami na temat naszych Pojazdów w ramach umożliwiania nam działania w obrębie terenów, na których sprawują władzę. Ta wymiana danych następuje automatycznie, zgodnie z protokołami wymiany danych Open Mobility Foundation. Wszystkie władze lokalne gwarantują przestrzeganie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (EU) 2016/679 oraz podpisały z nami stosowne umowy o wymianie danych. Zgodnie z tymi umowami władze lokalne nie mogą łączyć danych o Pojazdach w żadnymi innymi informacjami, które potencjalnie mogłyby doprowadzić do Państwa identyfikacji. Władze używają danych o Pojazdach do celów planowania przestrzennego, zaangażowania publicznego oraz przestrzegania przepisów prawa.

  Operatorzy innych aplikacji transportowych

  Możemy ujawnić pewne informacje o naszych Pojazdach innym operatorom aplikacji transportowych, by mogli Państwu świadczyć usługi, takie jak integracja pojazdów na mapie oraz bezpośrednia możliwość rezerwacji pojazdu w ich aplikacjach. Takie informacje zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych, lecz jeśli zawierają, taka wymiana następuje automatycznie, zgodnie z protokołami wymiany danych Open Mobility Foundation. Wszyscy operatorzy aplikacji transportowych gwarantują przestrzeganie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (EU) 2016/679 oraz podpisali z nami stosowne umowy o wymianie danych. Zgodnie z tymi umowami operatorzy aplikacji transportowych nie mogą łączyć danych o Pojazdach w żadnymi innymi informacjami, które potencjalnie mogłyby doprowadzić do Państwa identyfikacji. Operatorzy aplikacji transportowych używają danych o Pojazdach jedynie w celu integracji ich systemów z naszymi.

  DOTYCZY UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII:

  Departament Transportu w Londynie

  Niektóre dane dotyczące korzystania z e-skuterów udostępnianych przez uczestniczącego w programie operatora e-skuterów na wynajem w Wielkiej Brytanii, w tym przez Dott, są w bezpieczny sposób udostępnione Departamentowi Transportu Wielkiej Brytanii (ang. UK Department for Transport, DfT) oraz zewnętrznemu wykonawcy badań w celu prowadzenia testów e-skuterów.

  Dane te umożliwiają DfT poznanie skutków oddziaływania e-skuterów, zaś ministrom pozwolą na podjęcie w przyszłości świadomej decyzji dotyczącej tego, jak należy tę kwestię uregulować z myślą o promowaniu bezpiecznych i zrównoważonych metod przemieszczania się.

  Udostępniane dane obejmują:

  1. Dane pseudonimizowane: szczegóły dotyczące długości, czasu trwania i lokalizacji przejazdów. Uwaga: ani DfT, ani wykonawca zewnętrzny nie będą w stanie przypisać tych informacji do danych umożliwiających ustalenie tożsamości.
  2. Dane osobowe, z których część wykonawca zaangażowany przez DfT będzie w stanie przypisać do danych kontaktowych użytkownika (wyłącznie w celu prowadzenia badań kontrolnych): miesiąc i dzień tygodnia oraz przedział czasowy przejazdu (np. środa w marcu, między godziną 7:00 a 12:00), czas trwania i odległość przejazdu oraz obszar (dolny obszar wyjściowy ONS odpowiadający punktowi rozpoczęcia przejazdu). Operatorzy, w tym Dott, udostępniają również odpowiedzi na pytania zadawane klientom po każdym przejeździe.

  DfT i Dott bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony danych i dbają o to, aby ich gromadzenie było zgodne z przepisami o ochronie danych.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat standardów, których można się spodziewać, gdy DfT prosi o dane osobowe lub je przechowuje, należy zapoznać się z Kartą danych osobowych DfT.

  Poza tym DfT przygotowuje odrębną ankietę, o której wypełnienie zostaną być może Państwo poproszeni jako uczestnicy prób wynajmu e-skuterów. W ankiecie pojawią się pytania o Państwa płeć, pochodzenie etniczne, wiek i kod pocztowy. Odpowiedzi na nie mają umożliwić wykonawcy badań zaangażowanemu przez DfT ocenę wpływu korzystania z e-skuterów na równość szans i możliwości oraz porównanie różnych trybów korzystania z e-skuterów odnośnie to przedmiotowych cech.

  Szczegółowe informacje w tym zakresie pojawią się w ankiecie.

 6.  Pliki cookie

  Pliki cookie są najczęściej używane przez osoby trzecie i zwykle obejmują ujawnienie danych technicznych i danych o użyciu, które często są zanonimizowane. Prosimy użyć naszego bannera plików cookie w celu przyjęcia lub odrzucenia plików cookie innych niż te niezbędne. W celu pozyskania więcej informacji o plikach cookie, prosimy wejść na stronę https://ridedott.com/pl/cookies.

 7.  Międzynarodowe przekazywanie danych

  Wiele osób trzecich, z którymi współpracujemy, ma swoje siedziby poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), wobec czego przetwarzanie państwa danych osobowych obejmie ich przekazywanie poza EOG. Zawsze, gdy przekazujemy Państwa dane osobowe poza terytorium EOG, zapewniamy im podobny stopień ochrony poprzez upewnienie się, że wdrożono co najmniej jedno z poniższych zabezpieczeń:

  Prosimy o kontakt, jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu wykorzystywanego przez nas do przekazywania Państwa danych poza EOG.

 8.  Bezpieczeństwo danych

  Zastosowaliśmy odpowiednie środki ochrony w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed przypadkową utratą, przypadkowym wykorzystaniem lub uzyskaniem do nich dostępu w nieuprawniony sposób, przed ich zmienieniem lub ujawnieniem. Ponadto, ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, którzy potrzebują ich do wykonywania obowiązków zawodowych. Osoby te będę przetwarzać Państwa dane osobowe na nasze polecenie i z zastrzeżeniem obowiązku zachowania poufności.

  Wdrożyliśmy procedury w celu radzenia sobie z podejrzeniami naruszenia danych osobowych i zawiadomimy Państwa oraz odpowiedniego regulatora o takim naruszeniu w sytuacji, w której od nas się tego wymaga.

 9.  Przechowywanie danych

  Jak długo będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez uzasadniony okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone, w tym dla celów spełnienia wymagań prawnych, regulacyjnych, podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych. Możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres dłuższy w przypadku skargi lub gdy mamy uzasadnione podejrzenie o perspektywie wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego naszych relacji z Państwem. W celu określenia odpowiedniego okresu zachowania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter oraz wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko zaistnienia szkody z powodu nieuprawnionego użycia lub ujawnienia Państwa danych osobowych, cele, dla których je przetwarzamy oraz czy jest możliwe ich osiągnięcie w inny sposób, jak również obowiązujące wymagania prawne, regulacyjne, podatkowe, rachunkowe i inne.

  W niektórych okolicznościach poddamy Państwa dane osobowe nieodwracalnej anonimizacji (tak, aby nie można było ich z Państwem powiązać) dla celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku niniejsza polityka przestanie obowiązywać i będziemy mogli wykorzystywać przedmiotowe informacje przez czas nieokreślony, bez dalszego informowania państwa o ich wykorzystywaniu.

  Dane geolokalizacyjne Użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane po upływie 12 miesięcy, z wyjątkiem przypadków, w których dane te muszą być przechowywane dłużej z określonego powodu, np. w związku z postępowaniem sądowym.

  Prosimy zwrócić uwagę, że zgodnie z wymogami prawa, mamy obowiązek przetrzymywania podstawowych informacji o naszych klientach dla celów podatkowych przez okres siedmiu lat od chwili, gdy przestaną być naszymi klientami.

 10.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Podczas przeprowadzania weryfikacji wieku wykorzystujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Weryfikacja wieku jest wymagana tylko wtedy, gdy jest wymagana przez miasta; w takim przypadku na ekranie pojawi się monit o jej przeprowadzenie. Nasz system zweryfikuje informacje zawarte w Państwa dowodzie tożsamości (może to być również paszport lub prawo jazdy), aby zweryfikować Państwa datę urodzenia i jego ważność, jednocześnie porównując zdjęcie na Państwa dowodzie tożsamości z przesłanym zdjęciem na żywo. Pozwoli to ustalić, czy na zdjęciu jest ta sama osoba, co w dokumencie tożsamości.

  Korzystamy również ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu wykrywania oszustw. Nasze systemy zidentyfikują wszelkie transakcje lub profile, które zostaną uznane za podejrzane w oparciu o dostępne nam dane, i w oparciu o te informacje podejmą określone działania, takie jak dopuszczenie płatności do realizacji, żądanie weryfikacji określonych danych lub zablokowanie płatności lub konta.

  Jeśli chcą Państwo wyrazić sprzeciw wobec automatycznego podejmowania decyzji, należy skontaktować się z privacy@ridedott.com.

 11.  Czarna lista

  Dott może wymienić na czarną listę konto lub metodę płatności, jeśli stwierdzi, że doszło do oszustwa związanego z tym kontem. Konta i metody płatności, które zostały wymienione na czarnej liście, są przechowywane w dokumentacji, aby uniknąć przyszłych nieuczciwych transakcji. Lista ta nie jest udostępniana stronom trzecim i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego. Celem tego działania jest zapobieganie nieuczciwym transakcjom i ochrona naszych użytkowników. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na ten temat, prosimy napisać na adres privacy@ridedott.com.

 12.  Państwa prawa

  Dott dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że mogą Państwo w pełni skorzystać ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą. W celu wykonania jednego z poniższych praw dotyczących przetwarzanych przez Dott państwa danych osobowych prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@ridedott.com:

  Do informacji Do dostępu (do takich informacji) Do sprostowania
  Masz prawo do informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Informacje te można znaleźć w niniejszej Polityce prywatności. W przypadku pytań lub skarg prosimy o kontakt pod adresem privacy@ridedott.com. Mają Państwo prawo zażądać kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy. To żądanie może dotyczyć określonego tematu (np. historii przejazdów) lub spraw ogólnych. Jeśli zechcą Państwo skorzystać z tego prawa, prosimy o e-mail na adres privacy@ridedott.com. Mają Państwo prawo do sprostowania, zmiany i aktualizacji swoich danych, jeśli są one nieprawidłowe lub uległy zmianie. Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne, dlatego prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach w Państwa danych osobowych w toku naszej relacji.
  Jeśli zechcą Państwo skorzystać z tego prawa, prosimy o e-mail na adres privacy@ridedott.com.
  Do usunięcia Do ograniczenia przetwarzania Do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania
  Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli zechcą Państwo skorzystać z tego prawa, prosimy o e-mail na adres privacy@ridedott.com. Proszę pamiętać, że w niektórych przypadkach możemy nie być w stanie zrealizować Państwa żądania ze względu na wymogi prawne, zgodnie z którymi musimy przechowywać dane użytkownika przez określony czas. W takim przypadku informujemy klienta o przyczynie. Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych. Jeśli zechcą Państwo skorzystać z tego prawa, prosimy o e-mail na adres privacy@ridedott.com. Przy weryfikacji wieku Dott stosuje proces automatycznego podejmowania decyzji. Jeśli chcą Państwo wyrazić sprzeciw w tym zakresie, prosimy o e-mail na adres privacy@ridedott.com.
  Do przenoszenia danych Do wniesienia skargi do organu ochrony danych Do wycofania zgody
  Mają Państwo prawo zażądać, aby Państwa dane zostały przekazane innej organizacji. Mogą też Państwo wnioskować o otrzymanie łatwej do odczytu kopii swoich danych w celu przekazania ich innej organizacji. Jeśli zechcą Państwo skorzystać z tego prawa, prosimy o e-mail na adres privacy@ridedott.com. Jeśli będą Państwo chcieli złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych, tu adres odpowiedniej witryny można znaleźć poniżej:
  https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_pl
  Będziemy wdzięczni za umożliwienie nam rozwiązania problemów przed przekazaniem ich do władz lokalnych, dlatego prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami – wystarczy wysłać e-mail na adres privacy@ridedott.com.
  W przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę, mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Jeśli zechcą Państwo skorzystać z tego prawa, prosimy o e-mail na adres privacy@ridedott.com.

  Jeżeli prześlą nam Państwo żądanie dotyczące omawianych praw, odpowiemy na nie w terminie jednego miesiąca od chwili otrzymania żądania oraz – jeśli to możliwe – zajmiemy się Państwa żądaniem w tym terminie. W razie konieczności w skomplikowanych sprawach powyższy okres może być przedłużony o kolejne dwa miesiące (zostaną Państwo stosownie poinformowani).

  W celu zapoznania się z pełnymi informacjami na temat przysługujących Państwu praw jako osobie, której dane dotyczą, prosimy odwiedzić witrynę organu ochrony danych w kraju zamieszkania:

  • Dotyczy użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego: dane Państwa organu ochrony danych można znaleźć tutaj.
  • Dotyczy użytkowników w Wielkiej Brytanii: mogą się Państwo skontaktować się z Biurem Komisarza ds. Informacji tutaj.

  Będziemy wdzięczni za umożliwienie nam rozwiązania problemów przed przekazaniem ich do władz lokalnych, dlatego prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami – wystarczy wysłać e-mail na adres privacy@ridedott.com.