Všeobecné obchodné podmienky

Nižšie vyberte jazyk z krajiny, v ktorej jazdíte.

Bezpečnosť našich jazdcov je pre nás dôležitá v každej krajine, kde sme prítomní. Prečítajte si zmluvné podmienky spoločnosti Dott – špecifické pre každú krajinu, v ktorej spoločnosť Dott pôsobí.

PODMIENKY VYUŽÍVANIA SLUŽIEB NA SLOVENSKU

Posledná aktualizácia podmienok: 27 máj 2024

SLOVAKIA– SLOVENSKÝ

POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY:

SPOLOČNOSŤ POSKYTUJE:

 • SLUŽBY SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM MOBILNEJ APLIKÁCIE DOTT 

A

 • NÁJOMNÁ SLUŽBA A VÁŠ ZMLUVNÝ PARTNER NA ZÁKLADE INDIVIDUÁLNEJ ZMLUVY O NÁJOM

JE TIER MOBILITY SLOVAKIA S.R.O., SO SÍDLOM LANDEREROVA 12, 811 09 BRATISLAVA A S IDENTIFIKAČNÝM ČÍSLO DAŇOVÉHO PLATNITEĽA SK2121503197 (ĎALEJ PRE ÚČELY TÝCHTO PODMIENOK „TIER“)

Ak by tieto podmienky (ďalej len „Podmienky“) odkazovali na „My“, „Nás“ alebo „Naše“, znamená to TIER Mobility Slovakia sro, súčasť skupiny TIER Mobility Group.

Tieto podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú vaše (ďalej len „vy“ alebo „vaše“) 

(i) používanie mobilnej aplikácie Dott (ďalej len „aplikácia“) po registrácii používateľského účtu (ak je to relevantné), 

a

(ii) prenájom zdieľaných elektrických bicyklov TIER („e-bicykle“) a zdieľaných elektrických kolobežiek („e-kolobežky“) (spoločne „vozidlá“) prostredníctvom aplikácie alebo prostredníctvom autorizovanej platformy tretej strany („tretia strana“ Platforma“) z času na čas (súhrnne „Služby“). 

 

V súlade s týmito Podmienkami vy a TIER uzavrite zmluvu o používaní aplikácie, ak je to relevantné, vrátane používateľského účtu (ďalej len „zmluva o aplikácii“). Na prenájom Vozidla uzatvárate samostatné zmluvy pre každé použitie Vozidla („Individuálne zmluvy o prenájme“) so spoločnosťou TIER. Ak si prenajmete Vozidlo prostredníctvom Platformy tretej strany, všetky tieto Podmienky sa budú vzťahovať na vaše používanie Služieb okrem odsekov 1 a 5 nižšie. Okrem toho sa na vás budú vzťahovať aj zmluvné podmienky platformy tretej strany a bez toho, aby boli dotknuté tieto podmienky.

 

POČAS PROCESU REGISTRÁCIE PRE APLIKÁCIU A PRI ODOMKNUTÍ VOZIDLA NA POUŽÍVANIE PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM PLATFORMY TRETEJ STRANY MUSÍTE SÚHLASÍŤ S TÝMITO PODMIENKAMI. POVOĽUJEME VÁM POUŽÍVAŤ SLUŽBY LEN AK SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI, TAKŽE SLUŽBY NEPOUŽÍVAJTE, AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE.

 

EXISTUJÚ ĎALŠIE PODMIENKY, KTORÉ SA NA VÁS MÔŽU VZŤAHOVAŤ:

Tieto podmienky odkazujú na nasledujúce dodatočné podmienky, ktoré sa vzťahujú aj na vaše používanie niektorých alebo všetkých Služieb:

 • Naše zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii na adrese: https://ridedott.com/privacy („Zásady ochrany osobných údajov„). Aby sme vám mohli poskytovať Služby, môže byť potrebné zhromažďovať a používať vaše osobné údaje. Napríklad, keď sa zaregistrujete do používateľského účtu, môžu sa vyžadovať určité kontaktné informácie alebo môže byť potrebné overiť vašu identitu. Ďalšie informácie o tom, aké osobné údaje možno zhromažďovať a ako sa používajú (ako aj o vašich právach v súvislosti s vašimi osobnými údajmi), si prečítajte Zásady ochrany osobných údajov. K zásadám ochrany osobných údajov v rámci aplikácie môžete pristupovať aj prostredníctvom: pomoc a právne>právne>zásady ochrany osobných údajov.
 • Hlavné podmienky dostupných poistných zmlúv sú dostupné na: https://ridedott.com/insurance („Poistné zmluvy“), ktoré stanovujú rozsah poistného krytia, ktoré môžete získať pri používaní vozidiel TIER na základe individuálnej zmluvy o prenájme. Poistnou zmluvou, ktorá sa vzťahuje na vaše používanie Vozidla, bude Poistná zmluva uvedená ako platná buď uvedená ako platná vo vašom Používateľskom účte, alebo ako vám bola oznámená Platformou tretej strany, pre konkrétnu krajinu, v ktorej Vozidlá používate. čas, kedy odomknete Vozidlo. Aby ste získali uvedené poistné krytie, musíte vždy dodržiavať príslušnú poistnú zmluvu. Akékoľvek krytie, ktoré môžete získať, bude poskytované automaticky od začiatku individuálnej zmluvy o prenájme a bez dodatočných nákladov. Upozorňujeme, že poistné zmluvy sa môžu z času na čas meniť v závislosti od podmienok poskytnutých poisťovňou. Preto sa odporúča, aby ste si pred odomknutím Vozidla prečítali príslušnú poistnú zmluvu. Môžete tiež pristupovať k dostupným poistným zmluvám v rámci aplikácie cez: pomoc a právne > právne > zmluvné podmienky.

 

PODMIENKY PLATNÉ PRE VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽIEB

Na používanie našich Služieb musíte mať minimálne 18 rokov a mať potrebnú duševnú a právnu spôsobilosť.

 1. VÁŠ POUŽÍVATEĽSKÝ ACCOUNT
  Pred akýmkoľvek použitím aplikácie sa musíte zaregistrovať do používateľského účtu prostredníctvom aplikácie („používateľský účet“) na svojom mobilnom zariadení a ak si chcete prenajať vozidlá prostredníctvom aplikácie, musíte si prostredníctvom aplikácie vytvoriť používateľský účet. Aby ste si mohli založiť používateľský účet, aplikácia vás vyzve, aby ste zadali (i) určité informácie o sebe (musí byť vyplnené všetky polia označené ako povinné) a (ii) spôsob platby (podrobnosti o platnej kreditnej karte, debetnej karte alebo iný schválený spôsob platby) a (iii) akékoľvek ďalšie informácie alebo dokumenty potrebné na to, aby ste mohli používať aplikáciu a vozidlá, ako je uvedené v procese registrácie v aplikácii. Údaje o platbe sa poskytujú spracovateľom platieb tretích strán a sú prístupné alebo uložené iba v maskovanom formáte.

  Všetky polia, ktoré ste vyplnili počas procesu registrácie, budú uložené vo vašom používateľskom účte, ku ktorému budete mať prístup a budete ich môcť kedykoľvek opraviť prostredníctvom aplikácie alebo e-mailom na adrese support@ridedott.com. Všetky informácie, ktoré ste poskytli, musia byť presné, pravdivé, aktuálne a úplné a musia sa zhodovať s údajmi na vašich identifikačných dokladoch. 

  Váš používateľský účet je pre vás osobný a vy zaistíte, že bude zabezpečený a nebude zdieľaný s nikým iným ani ho nebude používať nikto iný. Nebudete, priamo ani nepriamo, vytvárať Používateľský účet pre inú osobu, ani prevádzať svoj Používateľský účet na inú osobu. Pri používaní Vozidla budete dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré vám môžu byť z času na čas oznámené vo vašom Užívateľskom účte pri odomykaní Vozidla. Zodpovedáte za všetky straty a škody vyplývajúce z vášho zverejnenia informácií o vašom Používateľskom účte alebo akýchkoľvek elektronických hrozieb, útokov alebo podvodných aktivít vyplývajúcich z vášho zlyhania pri zabezpečení bezpečnosti vášho Používateľského účtu. Akékoľvek podozrenia z neoprávneného prístupu k vášmu používateľskému účtu musíte okamžite nahlásiť na adresu: support@ridedott.com. Vždy nesiete zodpovednosť za používanie svojho používateľského účtu.

  Ak existuje dôvodné podozrenie, že niektoré z informácií, ktoré ste poskytli na otvorenie svojho používateľského účtu, sú nesprávne, nepresné alebo podvodné, váš používateľský účet môže byť pozastavený alebo môže byť dočasne zablokovaný prístup, kým sa problém nevyrieši k našej spokojnosti. V prípade potreby alebo v súlade s platnými zákonmi môžu byť vami poskytnuté informácie skontrolované a overené. Budete spolupracovať a poskytovať akúkoľvek pomoc, ktorá je pre vás primerane tolerovateľná a potrebná na takéto kontroly a overenia. Zodpovedáte za všetky straty a škody vyplývajúce z nepresných, nepravdivých alebo neúplných informácií, ktoré ste poskytli.

  Počas používania Služieb musíte dodržiavať tieto Podmienky. Ak existuje dôvodné podozrenie alebo sa dozviete o akomkoľvek porušení Podmienok, váš používateľský účet môže byť pozastavený alebo prístup dočasne zablokovaný, kým sa problém nevyrieši k našej spokojnosti.

  Všetky žiadosti o užívateľské účty podliehajú schváleniu, ktoré bude udelené na nediskriminačnom základe. Vyhradzuje si právo odmietnuť akúkoľvek žiadosť o užívateľský účet. Registrácia pre používateľský účet je dokončená, keď dostanete potvrdenie, že môžete začať jazdiť v rámci aplikácie.

 2. POUŽÍVANIE VOZIDIEL
  Prostredníctvom svojho Užívateľského účtu si môžete prenajať Vozidlo na základe Individuálnej zmluvy o prenájme nasledovne: Vo svojom Používateľskom účte môžete identifikovať akékoľvek dostupné Vozidlá a odomknúť takéto Vozidlá na použitie. Keď odomknete Vozidlo vo svojom Používateľskom účte, aby ste mohli začať jazdu (ako je ďalej popísané v časti „Začatie a ukončenie jazdy“) nižšie, uzatvoríte so spoločnosťou TIER Individuálnu zmluvu o prenájme na používanie takéhoto konkrétneho Vozidla. Ak si prenajmete Vozidlo prostredníctvom Platformy tretej strany, uzatvoríte Individuálnu zmluvu o prenájme po odomknutí Vozidla prostredníctvom platformy tretej strany. V každom prípade bude Individuálna nájomná zmluva založená na týchto podmienkach, ako aj na akýchkoľvek dodatočných podmienkach (napríklad týkajúcich sa poplatkov a povolených prevádzkových oblastí, ako aj príslušnej poistnej zmluvy). Poplatky a prevádzkové oblasti sa vám zobrazia vo vašom Používateľskom účte alebo prostredníctvom Platformy tretích strán (podľa potreby) v čase pred odomknutím Vozidla. Keď začnete jazdu kliknutím na „odomknúť“ (alebo ekvivalentným procesom na platforme tretej strany), súhlasíte s tým, že zaplatíte poplatky za službu, ako je uvedené v aplikácii alebo platforme tretej strany (podľa potreby), v čase, keď budete požadovať servis. Ďalšie informácie o poplatkoch nájdete v časti „Poplatky, poplatky a platby“ nižšie).

  Začiatok a koniec jazdy: Jazda začína od momentu, keď „odomknete“ Vozidlo v Aplikácii, a končí, keď v aplikácii vyberiete možnosť „ukončiť jazdu“ (alebo prostredníctvom ekvivalentného procesu na platforme tretej strany), čím sa Vozidlo opäť uzamkne. Po ukončení jazdy musíte Vozidlo zaparkovať v súlade s nižšie uvedenými pokynmi na parkovanie. Po výbere možnosti „ukončiť jazdu“ by ste mali počkať na potvrdenie o ukončení jazdy. Ak opustíte Vozidlo bez riadneho ukončenia jazdy, Služba bude pokračovať v prevádzke a budete musieť zaplatiť za ďalšie používanie Služby. Ak jazdu nemožno z akéhokoľvek dôvodu ukončiť, musíte to oznámiť a zostať s Vozidlom, kým vám nebudú poskytnuté pokyny, ako v tomto ohľade postupovať. Po ukončení jazdy už Vozidlo nemôžete používať a musíte zopakovať proces odomknutia, aby ste ho mohli znova použiť. Pri používaní niektorých alebo všetkých Služieb ste povinní vždy dodržiavať nižšie uvedené pravidlá a všetky pravidlá, ktoré vám môžu byť oznámené okrem pravidiel, ktoré vám z času na čas oznámi Platforma tretej strany (ak je to možné).

  Vek a kapacita: Máte najmenej 18 rokov a ak to vyžadujú miestne zákony, ako je uvedené vo vašom používateľskom účte alebo platforma tretej strany, máte platný vodičský preukaz, ktorému ešte neskončila platnosť. Takýto vodičský preukaz nesmie byť počas trvania zmluvného vzťahu medzi vami a nami pozastavený, odňatý alebo zadržaný. Uistíte sa, že ste oboznámení so spôsobom ovládania vozidiel TIER a ste na to fyzicky a duševne spôsobilí.

  Bezpečnosť predovšetkým: Pred použitím Vozidla sa odporúča skontrolovať Vozidlo, či nie je poškodené (vrátane kontroly rámu, plošiny, stojana, pneumatík, svetiel a displeja) a otestovať brzdy a plyn. Uistite sa, že je batéria dostatočne nabitá, aby ste sa dostali tam, kam chcete. Ak používate e-bike, pred jazdou sa uistite, že je vaše sedadlo správne nastavené. Pred štartom by ste si mali všímať počasie a skontrolovať svoje okolie, aby ste sa vyhli kolízii a ubezpečiť sa, že máte voľnú cestu pre pohyb. Počas jazdy neustále monitorujte počasie, podmienky Vozidla a prostredie, v ktorom jazdíte, a upravte svoje správanie pri jazde, aby ste zaistili bezpečnú jazdu. Ak sa vozidlo pred jazdou alebo kedykoľvek počas jazdy prejaví ako chybné, mali by ste okamžite prestať používať vozidlo a nahlásiť to prostredníctvom dostupných kanálov („chybné vozidlo“). Používanie Vozidla môže byť zakázané tam, kde by mohla byť ohrozená bezpečnosť jazdy. Odporúča sa nosiť prilbu a vyžaduje sa, aby ste prilby používali vo všetkých krajinách, kde sa to zákonne vyžaduje na prevádzku Vozidla (ako je uvedené vo vašom používateľskom účte alebo platformou tretej strany (podľa potreby). 

  Súlad so zákonmi: Ste povinní správať sa v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami, vrátane zákonov a nariadení týkajúcich sa používania Vozidlá a všetkých dopravných pravidiel a predpisov vzťahujúcich sa na používanie a parkovanie Vozidlá. Nedodržanie tejto požiadavky môže mať za následok pokuty, sankcie, stratu vodičského preukazu a zrušenie vášho používateľského účtu.

  Dostupnosť: Služby nemusia byť dostupné 24/7. Môžu nastať okolnosti, kedy sú Služby prerušené, oneskorené alebo nedostupné, vrátane plánovanej údržby, upgradov, naliehavých opráv. Právo na úplné alebo čiastočné pozastavenie Služieb je vyhradené, ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov. Vozidlá, ktoré sú k dispozícii, môžete kedykoľvek identifikovať prostredníctvom aplikácie alebo platforiem tretích strán. Počet vozidiel je obmedzený a dostupnosť vozidiel nie je nikdy zaručená.

  Jediný používateľ: Keď odomknete Vozidlo, musíte byť jediným používateľom takéhoto Vozidla a nesiete výhradnú zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel uvedených v týchto Podmienkach pri používaní Vozidla. Zabezpečíte, že nikto okrem vás nebude používať Vozidlo, keď ho odomknete. NA VOZIDLÁCH ANI V SÚVISLOSTI S VOZIDLAMI NEBUDETE NOSIŤ INÉ OSOBY ALEBO ZVIERATÁ. JE PRÍSNE ZAKÁZANÁ JAZDA NA VOZIDLE S VIAC AKO JEDNOU OSOBOU. VOZIDLÁ SÚ NAVRHNUTÉ NA POUŽÍVANIE JEDNÝM OPRÁVNENÝM POUŽÍVATEĽOM.

  Zaobchádzajte s vozidlami opatrne: Ste povinní vždy zaobchádzať s akýmkoľvek vybavením (vrátane vozidiel), ktoré vám bude poskytnuté, s náležitou starostlivosťou, starostlivosťou a bezpečnosťou.

  Obmedzenia používania Služieb: Vždy budete dodržiavať nasledujúce obmedzenia používania vo vzťahu k Službám:

  • Vozidlo nebudete prevádzkovať mimo oblasti uvedenej v aplikácii alebo platforme tretej strany (podľa potreby) („prevádzkové oblasti“). Prevádzková oblasť sa zobrazuje počas procesu odomykania a bude vám vždy viditeľná na mape v aplikácii. Ak kedykoľvek opustíte prevádzkové oblasti, vozidlo môže byť deaktivované a môže vám byť účtovaná pokuta, ak vozidlo nevrátite do prevádzkovej oblasti. Mapa v rámci aplikácie alebo platformy tretej strany (podľa potreby) bude indikovať, či sa vozidlo nachádza mimo alebo vnútri prevádzkovej oblasti.
  • Vozidlá nebudete prevádzkovať v oblastiach, v ktorých príslušný miestny úrad zakázal používanie vozidiel („zóny zákazu jazdy“).
  • V mestách, kde príslušný miestny úrad určil špecifické parkovacie plochy pre Vozidlá („Vyhradené parkovacie plochy“), zaparkujete Vozidlá iba na takýchto Vyhradených parkovacích plochách. Vyhradené parkovacie plochy vášho mesta budú vyznačené na mape v aplikácii alebo platforme tretej strany (podľa potreby).
  • Vozidlá nebudete používať na nespevnených cestách, cez vodu (mimo bežnej mestskej jazdy) a/alebo na preteky, jazdu v horách, kaskadérske alebo trikové jazdenie.
  • Vozidlo budete používať v súlade so všetkými platnými zákonmi, najmä pravidlami cestnej premávky.
  • Vozidlá nebudete používať, ak váš používateľský účet nespĺňa požiadavky uvedené v týchto podmienkach.
  • Nebudete si prenajímať, prenajímať, predávať, ďalej predávať ani inak speňažiť alebo komerčne využívať Vozidlá a/alebo Služby (komerčné využitie zahŕňa, ale nie je obmedzené na reklamu, zdieľanie jázd, kuriérske výlety a donášku jedla.
  • Nebudete jazdiť na Poškodenom vozidle, o ktorom ste si vedomí, a ak sa vozidlo pokazí v ktorejkoľvek fáze vašej jazdy, okamžite ho prestanete používať a upozorníte na to.
  • Vozidlá nebudete odomykať inak, ako prostredníctvom aplikácie alebo inak, ako je to z času na čas povolené prostredníctvom platforiem tretích strán.
  • Nebudete rozoberať, upravovať, opravovať alebo zasahovať do žiadneho Vozidla ani do žiadnej časti Vozidla.
  • Nebudete jazdiť na vozidle, ktoré má tašku, batoh alebo inú vec, ak vám to bráni alebo narúša vašu schopnosť viesť vozidlo bezpečným spôsobom.
  • ​​Neprekročíte maximálny hmotnostný limit Vozidla, ktorý je 110 kg pre e-bicykle a 100 kg pre e-kolobežky. 
  • Náklad nepreveziete v košíku elektrobicykla s hmotnosťou väčšou ako 5 kg a takýto náklad odveziete bezpečne, napríklad tak, že ho nenaložíte spôsobom, ktorý vám bude brániť vo viditeľnosti. 
  • Počas jazdy vo vozidle nebudete používať svoj mobilný telefón, prenosný hudobný prehrávač a/alebo iné zariadenie, ktoré by vás mohlo rozptyľovať alebo prekážať pri bezpečnej jazde na vozidle. Ak sa rozhodnete použiť držiak mobilného telefónu vo vozidle, beriete na vedomie, rozumiete a súhlasíte s tým, že: (i) držiak mobilného telefónu alebo akékoľvek iné zariadenie používate na vlastné riziko; (ii) držiak mobilného telefónu nemusí bezpečne držať váš mobilný telefón alebo iné zariadenie z dôvodu povrchových podmienok a typu zariadenia; a (iii) nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo poškodenie vášho mobilného telefónu alebo akéhokoľvek iného zariadenia v dôsledku vášho používania držiaka mobilného telefónu.
  • NA VOZIDLE NEBUDETE VEDIEŤ POD VPLYVOM AKÉHOKOĽVEK ALKOHOLU, LIEKOV, DROG A/ALEBO AKEJKOĽVEK INÝCH LÁTOK, KTORÉ VÁM MÔŽU ZABRÁNIŤ V BEZPEČNEJ JAZDE NA VOZIDLE.
  • V krajinách, kde sa poskytuje úrazové poistenie, nemusíte byť krytí úrazov hlavy v rámci poistných zmlúv, ak jazdíte bez prilby.
  • Počas jazdy vždy držte obe riadidlá vozidla.
  • E-kolobežky môžu byť prevádzkované iba maximálnou rýchlosťou 20 km/h alebo takou nižšou rýchlosťou, akú povoľuje príslušný miestny úrad na základe konkrétnej oblasti, v ktorej e-kolobežku prevádzkujete.
  • Elektrobicykle môžu byť prevádzkované iba maximálnou rýchlosťou 25 km/h alebo takou nižšou rýchlosťou, akú povoľuje príslušný miestny úrad na základe konkrétnej oblasti, v ktorej elektrobicykel prevádzkujete.
  • Pri riadení vozidla v noci alebo za okolností, keď je viditeľnosť znížená v dôsledku počasia alebo ročného obdobia, vždy používajte reflexné oblečenie, ako je bunda alebo opasok, a uistite sa, že predné a zadné svetlá vozidla fungujú a sú zapnuté.
  • Nebudete dobíjať batérie vozidiel ani inak zasahovať do batérií alebo elektronických systémov vozidiel.
  • Nedeaktivujete ani žiadnym spôsobom nezmeníte geolokáciu, monitorovacie a ovládacie nástroje Vozidlá, ako aj žiadny iný ich elektronický prvok alebo zariadenie.
  • Na vozidlách nevykonáte žiadne estetické alebo technické úpravy (vrátane, ale nie výlučne, skrytia našich log alebo ochranných známok).
  • Nebudete vykonávať opravy alebo úpravy vozidiel, ani si takéto opravy alebo úpravy objednávať.

  Parkovanie: Vozidlá musíte zaparkovať na vyhradených parkovacích plochách v rámci prevádzkových plôch a tam, kde neexistujú žiadne vyhradené parkovacie plochy, vždy zaparkujete vozidlo spôsobom, ktorý je povolený zákonom a neblokuje vjazdy do budovy ani nezasahuje do používania verejných ulíc, ciest a chodníky pre chodcov alebo premávku, a to umožňuje prístup k Vozidlu. Môžete byť požiadaní o zaslanie fotografie Vozidla ako dôkaz, že bolo zaparkované správne. Takáto požiadavka bude vykonaná v rámci aplikácie alebo platformy tretej strany (podľa potreby), keď sa rozhodnete ukončiť jazdu a uzamknúť vozidlo. Ukončenie jazdy pre niektoré Vozidlá môže zahŕňať dodatočné manuálne kroky, ktoré vám budú oznámené prostredníctvom aplikácie alebo platformy tretej strany (podľa potreby). Nepokúšajte sa zabezpečiť alebo uzamknúť Vozidlá iným spôsobom ako prostredníctvom aplikácie alebo platformy tretej strany (podľa potreby). V prípade, že nedodržíte vyššie uvedené pokyny na parkovanie a uzamknutie, môže vám byť účtovaný administratívny poplatok až do výšky 300 EUR v súvislosti s nákladmi na vymáhanie akéhokoľvek Vozidla.

  Pokuty: Budete niesť výhradnú zodpovednosť za akékoľvek pokuty, poplatky, penále, náklady na zabavenie a/alebo iné poplatky uložené vládnym orgánom v dôsledku nesprávneho parkovania alebo používania Vozidla alebo v dôsledku porušenia akéhokoľvek zákona, pravidla alebo nariadenia pri používaní Vozidlá alebo tým, že nedodržíte niektorú z týchto Podmienok („Pokuty“). V každom prípade si spoločnosť TIER vyhradzuje právo identifikovať vás a oznámiť príslušným verejným orgánom vašu totožnosť, ak ste sa dopustili dopravného priestupku pri používaní Služieb alebo ste zaparkovali Vozidlá na zakázaných miestach v súlade s príslušnými miestnymi predpismi. V niektorých prípadoch môže spoločnosť TIER zaplatiť takéto Pokuty vo vašom mene (v takom prípade uhradíte platbu takýchto Pokút spolu so správnym poplatkom 50 EUR a akýmikoľvek dodatočnými nákladmi, ktoré sú primerane vynaložené na spracovanie platby Pokuty vo vašom mene, pokiaľ môže dokázať, že náklady na takéto úsilie vynaložené na manipuláciu s takýmito pokutami boli nižšie). Právo na odpočítanie pokút a poplatkov z vami zvoleného spôsobu platby je vyhradené a ak by ste na odpočítanie takýchto pokút a poplatkov nemali dostatok finančných prostriedkov, súhlasíte s tým, že vás môžeme kontaktovať, aby ste vykonali platbu (takúto platbu treba vykonať okamžite na požiadanie). Bez toho, aby bola dotknutá časť „Parkovanie“ a „Pokuty“, vám môže byť účtovaná Pokuta vo výške 50 EUR za akékoľvek porušenie Podmienok, bez ohľadu na to, či bude uložená ďalšia Pokuta, správny poplatok alebo sankcia z dôvodu alebo v súvislosti s porušením Podmienok. podmienky. 

  Hlásenie nehôd a strát alebo poškodení vozidiel: Akékoľvek škody, nehody, zranenia osôb, Chybné vozidlá, ukradnuté alebo stratené Vozidlá a kontext vášho používania Vozidla okamžite nahlásite e-mailom na: support@ridedott.com. V prípade odcudzenia Vozidla, ktoré ste si prenajali, ihneď nahlásite miestnemu policajnému oddeleniu. Upozorňujeme, že akékoľvek nenahlásenie nehody môže ovplyvniť vaše krytie v rámci akéhokoľvek poskytnutého poistenia.

  RIZIKO ZRANENIA A ŠKOD: JAZDA, POUŽÍVANIE ALEBO PREVÁDZKA VOZIDLA SÚ VLASTNÉ RIZIKO SPÔSOBENIA ZRANENIA (VRÁTANE SMRTI) VÁM, OSTATNÝM A/ALEBO POŠKODENIAM MAJETKU, KTORÉMU SA NEDÁ PREDCHÁDZAŤ.

 3. POISTENIE
  Všetky poistenia požadované na prevádzkovanie Služieb podľa miestnych zákonov, ako napríklad poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím stranám, na krytie vašej zodpovednosti za náhodné fyzické zranenie tretích strán alebo náhodné poškodenie fyzického majetku tretích strán vyplývajúce z vášho používania Vozidla. Na všetko poistné krytie, ktoré vám poskytneme, sa vzťahujú zmluvné podmienky poistnej zmluvy TIER.

  ĎALŠIE INFORMÁCIE O TOM, ČO JE KRYTÉ A AKO PODAŤ NÁROK, KÓPIE POISTNÝCH ZÁSAD TIER NÁJDETE TU: https://ridedott.com/insurance. ODPORÚČAME SI PREČÍTAŤ TIETO PODMIENKY, ŽE NEDODRŽANIE TÝCHTO PODMIENOK MÔŽE VIESŤ K ZAMIETNUTiu VAŠEJ NÁROKY POISTIČOM.

  POSKYTNUTIE POISTENIA V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRIJÍMA ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU A NIE JE URČENÉ NA NÁHRADU VAŠEHO VLASTNÉHO POISTENIA. Odporúča sa, aby ste sa uistili, že máte uzatvorené primerané osobné poistenie na krytie rizík spojených s používaním Služieb.

   

 4. POPLATKY, POPLATKY A PLATBY
  Poplatky
  Poplatky za používanie Vozidla sa účtujú na základe platby za použitie. Zakaždým, keď chcete použiť Vozidlo, môže vám byť účtovaný poplatok za odomknutie okrem poplatkov za používanie, ktoré sa vypočítavajú na základe trvania vášho používania Vozidla. Poplatky sú zverejnené vo vašom používateľskom účte alebo na platforme tretej strany (podľa potreby) predtým, ako odomknete Vozidlo a informácie o poplatkoch v súvislosti s každým mestom nájdete v aplikácii na stránke Pomoc a právne otázky>Časté otázky>Účet a platba. Poplatky sa počítajú od momentu odomknutia Vozidla do momentu uzamknutia Vozidla prostredníctvom vášho Užívateľského účtu alebo Platformy tretej strany (podľa potreby). Poplatky budú zaokrúhlené nahor na najbližšiu jednotku času na základe platného modelu účtovania (t. j. za sekundu, za minútu alebo za hodinu). Príslušný poplatok za odomknutie, ako aj príslušný model fakturácie a účtované poplatky si môžete pozrieť v aplikácii alebo platforme tretej strany (podľa potreby pred jazdou. Všetky poplatky sú nevratné a zahŕňajú DPH.

  Vozidlá prenajaté prostredníctvom platforiem tretích strán môžu podliehať rôznym a/alebo dodatočným poplatkom, ktoré vám môže takáto platforma tretích strán oznámiť.

  Platba

  Platba môže byť uskutočnená kreditnou alebo debetnou kartou, ktorú ste si vložili, aby ste sa zaregistrovali do používateľského účtu, alebo akýmkoľvek iným spôsobom platby povoleným v aplikácii alebo na platforme tretej strany (podľa potreby) pre konkrétnu krajinu. Pred odomknutím Vozidla si môžete vybrať preferovaný spôsob platby za jazdu výberom z rozbaľovacej ponuky platieb v aplikácii. Všetky potvrdenia a faktúry za vaše používanie Vozidla sú dostupné v rámci aplikácie, keď vyberiete „Moje jazdy“ a budú tiež odoslané e-mailom, ak uvediete svoju e-mailovú adresu. Pokiaľ ide o Vozidlá prenajaté prostredníctvom Platformy tretích strán, proces výberu platobných metód a prístupu k potvrdenkám a faktúram bude taký, ako vám oznámila takáto Platforma tretích strán.
  Ak bude vaša platba v aplikácii odmietnutá, váš používateľský účet môže byť pozastavený, kým nebude uhradená neuhradená platba. Bude vám zaslaný e-mail so žiadosťou o uhradenie všetkých neuhradených platieb.  Ak takéto sumy nebudú uhradené v požadovaných lehotách, vaša zmluva o aplikácii bude ukončená a podniknú sa akékoľvek právne kroky, ktoré sa budú považovať za potrebné na vymáhanie dlžnej platby vrátane požadovania náhrady za akékoľvek škody, ktoré ste spôsobili.

  Propagačné kódy

  Za určitých okolností vám TIER môže poskytnúť propagačné kódy („Propagačné kódy“), ktoré vám poskytnú zníženie poplatkov v rámci aplikácie alebo platformy tretej strany (podľa potreby). Propagačné kódy podliehajú všetkým dodatočným zmluvným podmienkam, ktoré vám boli oznámené v čase vydania propagačného kódu na použitie. Propagačné kódy možno použiť iba raz a sú špecifické pre používateľský účet. TIER môže kedykoľvek ukončiť platnosť propagačných kódov z akéhokoľvek dôvodu. Ak ste porušili ktorúkoľvek z týchto podmienok alebo dodatočných podmienok, ktoré vám boli oznámené v čase vydania propagačných kódov, existuje možnosť odmietnutia akéhokoľvek budúceho použitia propagačných kódov z vašej strany. 

  Prihrávky

  V niektorých mestách je možné predplatené predplatné zakúpiť prostredníctvom aplikácie alebo platformy tretej strany (podľa potreby) („karty“). Kúpna cena spolu s akýmikoľvek ďalšími obmedzeniami preukazu (ako je maximálny počet jázd („Maximálny počet jázd“), maximálne trvanie jázd („Maximálne trvanie jázd“), trvanie preukazu („Termín“), časy alebo dni kedy je možné použiť jazdy a mesto, kde je možné použiť Pass), vám bude oznámené v rámci aplikácie alebo platformy tretej strany (podľa potreby) pred nákupom. Ak si na nákup vyberiete Pass, Pass začne platiť okamžite po potvrdení prijatia vašej platby aplikáciou alebo platformou tretej strany (ďalej len „Dátum začatia“). Preukazy budú ukončené k: (i) vášmu používaniu Max Rides, podľa toho, ktorá z týchto možností je skoršia; a (ii) koniec Obdobia („Dátum ukončenia“).

  Ak bude vaša jazda kratšia ako Max. Trvanie jazdy, nevyužitá časť jazdy sa neprenesie a prepadne. Ak pri akejkoľvek jazde prekročíte Maximálne trvanie jazdy, bude vám účtovaná štandardná sadzba za minútu, ako je uvedené v aplikácii alebo platforme tretej strany (podľa potreby).

  Lístky sa nesmú používať v spojení s propagačnými ponukami, odmenami alebo inými zľavami. TIER môže zrušiť vaše Vstupy: (i) bez udania dôvodu kedykoľvek počas Obdobia tak, že vám to písomne ​​oznámi 30 dní vopred; (ii) okamžite, ak neuskutočníte platbu alebo ak závažne porušíte tieto Podmienky. 

  Ak ste porušili ktorúkoľvek z týchto podmienok, spoločnosť TIER vám môže v budúcnosti odmietnuť sprístupniť karty. 

  Lístky je možné zakúpiť akýmkoľvek dostupným spôsobom platby okrem platby cez peňaženku.

  Poplatky za vstupenky sa platia vopred.

  Predplatné
  V niektorých mestách je možné predplatné zakúpiť prostredníctvom aplikácie alebo platformy tretej strany (podľa potreby) („predplatné“). Kúpna cena spolu s akýmikoľvek ďalšími obmedzeniami predplatného (ako je maximálny počet jázd počas každého mesiaca trvania predplatného („Maximálny počet jázd“), maximálne trvanie jázd („Maximálne trvanie jazdy“), trvanie predplatného („Obdobie platnosti“) “), časy alebo dni, kedy je možné použiť jazdy, a mesto, kde sa môže predplatné použiť), vám budú oznámené v rámci aplikácie alebo platformy tretej strany (podľa potreby) pred nákupom. Ak si na nákup vyberiete predplatné, predplatné sa začne ihneď po potvrdení prijatia vašej platby zo strany TIER alebo platformy tretej strany (ďalej len „dátum začatia“). Predplatné bude ukončené skôr, ako: (i) uplatníte svoje právo na zrušenie; a (ii) ak nie je výslovne uvedené žiadne automatické obnovenie, koniec obdobia („dátum ukončenia“).

  Ak počas Obdobia prekročíte Maximálny počet jázd alebo Maximálne trvanie jázd, bude vám účtovaná štandardná sadzba za minútu, ako je uvedené v Aplikácii alebo Platforme tretej strany (podľa potreby).

  Ak vaše predplatné podlieha automatickému obnoveniu aplikácie alebo platformy tretej strany (podľa potreby), musíte byť o tom pred zakúpením predplatného informovaný. Ak je predplatné predmetom automatického obnovenia, bude automaticky obnovené na rovnakú dobu ako pôvodné obdobie predplatného a bude pokračovať na dobu neurčitú, kým neuplatníte svoje právo na zrušenie pred ďalším obdobím automatického obnovenia. Ak sa rozhodnete zrušiť svoje predplatné po dátume automatického obnovenia, ale pred ďalším obdobím automatického obnovenia, nebudete mať nárok na vrátenie peňazí za zvyšok aktuálneho obdobia obnovenia. Počas tohto obdobia vám budú Služby naďalej dostupné.

  Ak je predplatné predmetom automatického obnovenia, aplikácia alebo platforma tretej strany (podľa potreby) vás upozorní na vaše právo na zrušenie a na proces zrušenia. Ak takéto oznámenie nebude doručené, môžete predplatné ukončiť kedykoľvek po dátume automatického obnovenia. 

  Vyhradzujeme si právo upraviť, doplniť alebo zmeniť akékoľvek podmienky predplatného (vrátane ceny) tak, že vám to písomne ​​oznámime 14 dní vopred. Ak nechcete pokračovať v upravených podmienkach, máte právo zrušiť predplatné a získať vrátenie peňazí.

  Predplatné sa nesmie používať v spojení s propagačnými ponukami, odmenami alebo inými zľavami.

  Vaše Predplatné môže byť zrušené: (i) bez udania dôvodu kedykoľvek počas Obdobia tak, že vám to písomne ​​oznámime 30 dní vopred; (ii) okamžite, ak neuskutočníte platbu alebo ak závažne porušíte tieto Podmienky. 

  Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, odbery vám môžu byť v budúcnosti odmietnuté.

  Predplatné je možné zakúpiť len prostredníctvom platby kreditnou kartou.

  Právo na odstúpenie od zmluvy vzťahujúce sa na karty a predplatné

  Ak ste spotrebiteľ, máte zákonné právo odstúpiť od Passu alebo Subscription do 14 dní od Dátumu začiatku. Keďže však súhlasíte s tým, že Vstupenka alebo Predplatné začne platiť okamžite v Dátum začatia (a výslovne o to požiadate pri zakúpení Vstupenky alebo Predplatného), stratíte právo na odstúpenie, ak dátum ukončenia nastane pred uplynutím 14 dňového obdobia. Ak uplatníte svoje právo na odstúpenie od zmluvy, budete mať nárok na vrátenie peňazí na pomernom základe, ktorý sa rovná menšiemu z: (i) počtu zostávajúcich maximálnych jázd (ak je to možné); a (ii) trvanie zostávajúceho Obdobia.

  Ak si želáte uplatniť svoje právo na zrušenie, pošlite nám e-mail na adresu support@ridedott.com a poskytnite písomné vyhlásenie, že si želáte uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, spolu s vaším menom, telefónnym číslom a podrobnosťami o preukaze alebo predplatnom, ktoré chcete zrušiť. O prijatí takéhoto odstúpenia od zmluvy budete bezodkladne informovaní prostredníctvom rovnakej e-mailovej adresy.

  Peňaženka

  V niektorých krajinách môže byť ako dodatočný spôsob platby ponúkaná peňaženka. Môžete si zvoliť načítanie kreditu do svojej peňaženky. Kreditný zostatok vašej peňaženky je vždy uvedený v aplikácii. Kredity vo vašej peňaženke nie sú zverenecká mena a sú nevratné a nevymeniteľné. 

  Ak máte nabité kredity do svojej peňaženky v inej mene ako „euro“, môžete tieto kredity použiť iba v krajine konkrétnej meny.

 5. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
  Ako súčasť Zmluvy o aplikácii máte udelenú osobnú, obmedzenú, bezplatnú, nevýhradnú, odvolateľnú a neprenosnú licenciu na stiahnutie a používanie aplikácie výlučne na to, aby ste mohli používať Služby a na nekomerčné účely. . Aplikáciu môžete používať len tak, ako to povoľujú Podmienky. Nesmiete a nedovolíte žiadnej inej strane: (i) upravovať, spätne analyzovať, prispôsobovať, zlepšovať, vylepšovať, meniť, prekladať alebo vytvárať odvodené diela z aplikácie (ak to nepovoľujú ustanovenia zákona zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom) (ii) vytvárať databázu systematickým sťahovaním a ukladaním aplikácie; (iii) pristupovať k Službám na účely získavania údajov, či už manuálne alebo automatizovanými prostriedkami vrátane robotov, škrabákov alebo pavúkov; a/alebo (iv) používať aplikáciu na akékoľvek komerčné účely. Všetky práva duševného vlastníctva (ako sú autorské práva, ochranné známky a všetok obsah zahrnutý do Služieb) súvisiace so Službami zostanú vždy naším výhradným vlastníctvom a našim poskytovateľom licencií a nebudú na vás žiadnym spôsobom prevedené. Ak nespĺňate vyššie uvedené podmienky používania pre aplikáciu, vaša zmluva o aplikácii môže byť ukončená podľa článku 9 nižšie a môžete pozastaviť akýkoľvek ďalší prístup k aplikácii a/alebo službám.

 6. SLEDOVACIE ZARIADENIA
  Na zachovanie, ochranu, odhaľovanie, predchádzanie trestným činom a analyzovanie výkonu vozidiel sa používajú elektronické zariadenia, ktoré im umožňujú neustále sledovať stav a prevádzku vozidiel a sledovať ich pohyb.

  Tieto informácie môžu byť použité s cieľom analyzovať a overiť správne používanie Služieb používateľmi, ako aj výkonnosť vozidiel.

  So zhromažďovaním a používaním takýchto informácií sa bude zaobchádzať v súlade s týmito Podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov. Výslovne ste informovaní o používaní takýchto elektronických zariadení ao zaobchádzaní s informáciami zhromaždenými prostredníctvom nich.

  Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov. 

 7. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
  NAŠA ZMLUVNÁ A ZÁKONNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ ĽAHKOU NEDBALOSTI, BEZ OHĽADU NA JEJ PRÁVNY ZÁKLAD, BUDE OBMEDZENÁ TAKTO: (i) ZODPOVEDÁME AŽ DO VÝŠKY PREDVÍDAJÚCICH ŠKOD TYPICKÝCH PRE TENTO TYP ZMLUVY Z DÔVODU PORUŠENIA HMOTNÝCH ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ; (ii) NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE AKÝCHKOĽVEK NEHMOTNÝCH ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ ANI ZA ĽAHKÉ NEDBAVÉ PORUŠENIE AKEJKOĽVEK INEJ PLATNEJ POVINNOSTI STAROSTLIVOSTI.

  VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI SA NEVZŤAHUJÚ NA ŽIADNU POVINNÚ ZÁKONNÚ ZODPOVEDNOSŤ A AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA VINNE SPÔSOBENÉ OSOBNÉ ZRANENIA. NAVYŠE TAKÉTO OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI SA NEVZŤAHUJÚ, AK A V ROZSAHU, V AKOM SME PREVZALI KONKRÉTNU ZÁRUKU.

  VYŠŠIE UVEDENÉ PLATÍ PODĽA NAŠEJ ZODPOVEDNOSTI ZA MÁRNE VÝDAVKY.

  NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNU INFEKCIU ALEBO ŠKODY VYPLÝVAJÚCE V DÔSLEDKU MOŽNEJ INFEKCIE OCHORENÍ, AKÝKOĽVEK JEICH PRENOS, PÔVOD A CHARAKTERISTIKY. VIETE A PRIJÍMATE RIZIKÁ SPOJENÉ S FAKTOM, ŽE SLUŽBY MAJÚ ZDIEĽANÚ POVAHU, VOZIDLÁ MOHLI V PREDCHÁDZAJÚCOM OBDOBÍ POUŽÍVAŤ INÍ POUŽÍVATELIA.

  NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z NEDOSTATKU DOSTUPNOSTI ALEBO DOSTUPNOSTI APLIKÁCIE ALEBO SLUŽIEB; PRERUŠENIE PREVÁDZKY APLIKÁCIE ALEBO PORUCHY, ODPOJENIE, BLOKOVANIE, ONESKORENIA ALEBO PORUCHY V DÔSLEDKU PREŤAŽENIA SIETE ALEBO DÁTOVÉHO CENTRA; AKO AJ AKÉKOĽVEK INÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ TRETÍMI STRANAMI. TAKŽE NEZODPOVEDÁME ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ POČÍTAČOVÝMI VÍRUSMI ALEBO PRVKAMI MIMO APLIKÁCIE, ZAVEDENÉ TRETÍMI STRANAMI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ ZMENY V SYSTÉMOCH, ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOCH ALEBO SÚBOROCH ZARIADENÍ 

  BUDETE POVINNÍ PRIJAŤ PRIMERANÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE A ZNÍŽENIE ŠKOD.

  NA ÚČELY TOHTO ČLÁNKU 7 A ČLÁNKU 8 NIŽŠIE „MY“, „NÁŠ“ ALEBO „NÁS“ ZAHŔŇA TIER, ICH PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, DCERSKÉ SPOLOČNOSTI, VLASTNÍKOV, MANAŽÉROV, ZAMESTNANCOV, DODÁVATEĽOV, NÁSTUPCOV A ZÁSTUPCOV A ZÁSTUPCOV, ZÁSTUPCOV.

 8. ODŠKODNENIE
  V SÚLADE S UVEDENÝM USTANOVENÍM 7 SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NÁS OBHÁJITE, BRÁNITE A NEBUDETE NÁS VINIŤ ZA ŠKODU PRED VŠETKÝMI POKUTAMI, SANKCIAMI, NÁROKMI, KONANIAMI, ZÁVÄZKAMI, STRATAMI, NÁKLADMI, ŠKODAMI A NÁKLADMI (VRÁTANE NÁKLADOV, VRÁTANE NÁRODNÝCH NÁKLADOV, VRÁTANE PRÍČIN BRZDENÝCH MIMO ALEBO SÚVISIACE S; A PRIPADÁ SA : (I) VAŠMU NEDBALOVI ALEBO ZÁMERNÉMU ZNEUŽITIE SLUŽIEB V PORUŠENÍ TÝCHTO PODMIENOK; (II) VAŠIM NEDBALOM ALEBO ÚMYSLNÝM PORUŠENÍM TÝCHTO PODMIENOK; (III) AKÉKOĽVEK NEDBALOM ALEBO ÚMYSLNE KLAMITEĽNÉ VYHLÁSENIE V SÚVISLOSTI S OBSAHOM A INFORMÁCIAMI, KTORÉ PRIAMO ALEBO NEPRIAME POSKYTUJETE PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE; (IV) AKEJKOĽVEK SMRŤ ALEBO ZRANENIE AKEJKOĽVEK OSOBY A AKÉKOĽVEK POŠKODENIE, STRATA ALEBO ZNIČENIE AKÉHOKOĽVEK SKUTOČNÉHO ALEBO HMOTNÉHO MAJETKU VYPLÝVAJÚCE Z VAŠEHO NEDBAVÉHO ALEBO ZÁMERNÉHO POUŽITIA SLUŽIEB V PORUŠENÍ TÝCHTO PODMIENOK; A (V) AKÉKOĽVEK POKUTY ALEBO INÉ SANKCIE VZNIKNUTÉ Z VAŠEJ NEDBALOSTI ALEBO ZÁMERNÉHO ZNEUŽITIA SLUŽIEB V PORUŠENÍ TÝCHTO PODMIENOK VAŠA POVINNOSŤ ODŠKODNITE NÁS PREŽIJE UKONČENIE TÝCHTO PODMIENOK A AKÉKOĽVEK ZRUŠENIE, UKONČENIE ALEBO UKONČENIE SLUŽBY.

 9. UKONČENIEZmluvný vzťah s aplikáciou je na dobu neurčitú od okamihu dokončenia vašej registrácie do používateľského účtu.

  Každá strana má právo kedykoľvek ukončiť zmluvu o aplikácii na základe predchádzajúceho oznámenia druhej strane (ktoré bude poskytnuté e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v článku „Kontakty“ nižšie). Právo ukončiť zmluvu o aplikácii a akúkoľvek individuálnu zmluvu o prenájme z dôvodu bez výpovednej lehoty zostáva nedotknuté. V prípade ukončenia (i) môže byť váš používateľský účet pozastavený a môže vám byť zamietnutý akýkoľvek ďalší prístup k Službám a ich používanie, (ii) môžete požadovať okamžité vrátenie akýchkoľvek Vami používaných Vozidlo, ako aj poplatky za používanie akéhokoľvek Vozidla až do vrátenia Vozidla je možné reklamovať a (iii) zmluvný vzťah vyplývajúci z týchto Podmienok stráca akúkoľvek účinnosť a platnosť (okrem tých doložiek, o ktorých sa dá vyvodiť, že sú účinné aj po ukončení platnosti zmluvný vzťah).

 10. MODIFIKÁCIE
  TIETO PODMIENKY SA MÔŽU Z ČASU OD ČASU ZMENIŤ, VRÁTANE PRÍSLUŠNÝCH POPLATKOV A POISTNÝCH PRAVIDIEL BEZ UPOZORNENIA, S TÝM, ŽE VÁS O AKÝCHKOĽVEK ZMENÁCH MATERIÁLU UPOZORÍME PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU A/ALEBO VÝRAZNÉHO OZNÁMENIA V APLIKÁCII ALEBO PROSTREDNÍCTVOM AKEJKOĽVEK ZMENY TRETEJ STRANY APLIKAČNEJ STRÁNKY. STAŇTE SA ÚČINNOSŤOU OD DÁTUMU, KTORÝ JE SPRÍSTUPNENÝ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE. VAŠE ĎALŠIE POUŽÍVANIE SLUŽIEB PO AKEJKOĽVEK DOPLNKE ALEBO REVÍZII PODMIENOK (ALEBO AKÉKOĽVEK OZNÁMENÍ O ZÁKLADNÝCH ZMENÁCH) PREDSTAVUJE VÁŠ SÚHLAS S ZMENAMI.

 11. VYŠŠIA MOC
  Nezodpovedáme za žiadnu stratu, poškodenie, zlyhanie alebo zlyhanie spôsobené udalosťami mimo našej kontroly vrátane zlyhania pripojenia, prerušenia komunikácie, výpadku prúdu, nepokojov, požiaru, záplav, veternej smršte, výbuchu, vojny, epidémií, pandémií. , stav epidémie alebo pandemickej núdze, sabotáž, vládne opatrenia, zmeny zákonov, nariadení, správnych opatrení a iných pravidiel alebo aktov vyššej moci.
 12. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA
  Tieto Podmienky, Zmluva o aplikácii a Jednotlivé zmluvy o prenájme sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky. Touto klauzulou o voľbe práva nie sú dotknuté žiadne povinné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa.

  V súlade s čl. 14 Nariadenia EÚ 524/2013 v prípade sporu môžete podať sťažnosť prostredníctvom platformy ODR Európskej únie, ktorú nájdete na nasledujúcom odkaze http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma RSO je prístupovým bodom pre používateľov, ktorí chcú riešiť spory vyplývajúce z predajných zmlúv alebo online služieb v mimosúdnej oblasti.

 13. VŠEOBECNÉ
  V rozsahu, v akom ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán zistí, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok je neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, bude toto ustanovenie z týchto podmienok vypustené a zvyšok podmienok bude naďalej platný a vymáhateľný pre zmluvné strany. v plnom rozsahu povolenom zákonom.

  Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nemôžete postúpiť, postúpiť alebo delegovať žiadne zo svojich práv alebo povinností podľa týchto podmienok a akýkoľvek pokus o postúpenie bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu je neplatný. Bez vášho súhlasu môžeme postúpiť, postúpiť alebo delegovať akékoľvek z našich práv alebo povinností na tretiu stranu. V takom prípade máte právo na výpoveď podľa bodu 9.

  Vy a my ste nezávislí zmluvní partneri a medzi vami a nami neexistuje žiadne skutočné ani domnelé partnerstvo, franšíza, spoločný podnik, agentúra, zamestnanecký alebo iný zverenecký vzťah.

  Práva a povinnosti, ktoré by zo svojej podstaty mali trvať aj po ukončení alebo uplynutí platnosti týchto Podmienok alebo vášho používania Služieb, zostanú v platnosti.

  Naše zlyhanie pri okamžitom uplatnení akéhokoľvek zmluvného práva samo o sebe neznamená, že sa tohto práva vzdávame, pokiaľ takéto vzdanie sa písomne ​​neuznáme a nesúhlasíme s ním a nepovedie to k pokračujúcemu zrieknutiu sa alebo k žiadnemu očakávaniu, že toto právo nebude vymáhané. , pokiaľ to nie je výslovne uvedené.

  Tieto Podmienky predstavujú celú dohodu týkajúcu sa jej predmetu a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné ústne alebo písomné oznámenia, porozumenia, návrhy vás a nás týkajúce sa predmetu týchto Podmienok.

  Akákoľvek veta v týchto podmienkach uvedená výrazmi „vrátane“, „zahŕňať“, „najmä“ alebo akýkoľvek podobný výraz bude znamenať „vrátane, bez obmedzenia“.

  Okrem tých, ktoré sú zahrnuté v definícii „MY“, „NÁŠ“ alebo „NÁS“ v odseky 7 a 8 týchto Podmienok neexistujú podľa týchto Podmienok žiadne oprávnené tretie strany.

 14. KONTAKTY

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok alebo Služieb, pošlite nám e-mail na adresu: support@ridedott.com.