Warunki Korzystania

Wybierz poniżej język z kraju, w którym jeździsz.

Przywiązujemy wagę do bezpieczeństwa użytkowników we wszystkich krajach. Przeczytaj warunki korzystania z Dotta, które mogą się różnić w zależności od kraju.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z POJAZDÓW DOTT W POLSCE

Ostatnia aktualizacja: 2 maja 2023
POLSKA – JĘZYK POLSKI

PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG PONIEWAŻ REGULUJĄ ONE KORZYSTANIE PRZEZ PAŃSTWA Z (OPISANYCH PONIŻEJ) USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOTT W POLSCE

Niniejsze warunki świadczenia usług („Warunki”) regulują (i) korzystanie przez państwa (dalej: „Państwo”/„Państwa”) z naszej aplikacji mobilnej („Aplikacja”) po dokonaniu rejestracji Konta Użytkownika (w stosownych przypadkach), oraz (ii) najem przez państwa naszych współużytkowanych rowerów elektrycznych („e-rowery”) i współużytkowanych hulajnóg elektrycznych („e-hulajnogi”) (łącznie „Pojazd”/”Pojazdy”) udostępnianych przez emTransit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, Polska (dalej zwaną: „Dott”, „my”, „nasz”, „nas”) za pośrednictwem Aplikacji lub zewnętrznej platformy dopuszczonej przez Dott („Platforma Zewnętrzna”)w Polsce (łącznie: „Usługi”). Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, Dott zawiera z Państwem umowę o korzystaniu z Aplikacji, z uwzględnieniem Konta Użytkownika („Umowa ws. Aplikacji) oraz odrębne umowy na każdy przypadek korzystania z Pojazdu („Pojedyncze Umowy Najmu) dotyczące korzystania przez Państwa z naszych Usług w Polsce. W przypadku wynajęcia pojazdu za pośrednictwem Platformy Zewnętrznej całość niniejszych Warunków ma zastosowanie do korzystania z naszych Usług, z wyłączeniem ustępów 1 i 5 poniżej.  Oprócz niniejszych Warunków i bez uszczerbku dla nich, będą Państwo także podlegać warunkom Platformy Zewnętrznej.

W TRAKCIE PROCESU REJESTRACJI W NASZEJ APLIKACJI ORAZ PRZY ODBLOKOWYWANIU POJAZDU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI LUB PLATFORMY ZEWNĘTRZNEJ W CELU JEGO UŻYCIA, MUSZĄ PAŃSTWO WYRAZIĆ ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI. DOTT UMOŻLIWIA PAŃSTWU KORZYSTANIE Z USŁUG WYŁĄCZNIE JEŻELI ZAAKCEPTUJĄ PAŃSTWO NINIEJSZE WARUNKI, WOBEC CZEGO PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z USŁUG JEŻELI NIE WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODY NA OBOWIĄZYWANIE TYCH WARUNKÓW.

W STOSUNKU DO PAŃSTWA ZASTOSOWANIE MOGĄ MIEĆ RÓWNIEŻ INNE REGULACJE:

Niniejsze Warunki zawierają odniesienia do następujących dodatkowych regulacji, które również znajdą zastosowanie wobec Państwa podczas korzystania z niektórych lub z wszystkich Usług:

  • Nasza polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://ridedott.com/privacy („Polityka Prywatności”). W celu świadczenia na Państwa rzecz Usług, możemy potrzebować pozyskać, a następnie przetwarzać Państwa dane osobowe. Na przykład, w chwili gdy rejestrują się Państwo w celu utworzenia Konta Użytkownika, możemy wymagać pewnych informacji kontaktowych lub potwierdzenia Państwa tożsamości. W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rodzaju danych osobowych, które możemy pozyskiwać i sposobu korzystania z nich (jak również zapoznania się ze swoimi prawami w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych), prosimy o zapoznanie się z naszą  Polityką Prywatności. Możesz również uzyskać dostęp do naszej Polityki Prywatności w Aplikacji poprzez: Pomoc i kwestie prawne>Kwestie prawne>Polityka Prywatności. 


Jeżeli korzystają Państwo z Usług w kraju innym niż Polska, Usługi są oferowane przez zlokalizowany w tym kraju podmiot powiązany Dott. W takim przypadku, zawierają państwo Umowę ws. Aplikacji (jeśli ma zastosowanie) oraz Pojedynczą Umowę Najmu z lokalnym podmiotem powiązanym Dott na podstawie Warunków Świadczenia Usług mających zastosowanie w danym kraju. Przedmiotowe Warunki Świadczenia Usług mające zastosowanie w konkretnych krajach są dostępne pod tym adresem https://ridedott.com/terms i wskazują odpowiedni podmiot powiązany Dott będący stroną umów z Państwem.

WARUNKI REGULUJĄCE KORZYSTANIE PRZEZ PAŃSTWA Z USŁUG

Aby skorzystać z naszych Usług muszą mieć Państwo co najmniej 18 lat i muszą mieć Państwo pełną zdolność do czynności prawnych oraz być w pełni władz umysłowych.

1. KONTO UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji jest możliwe na urządzeniach ze zaktualizowanymi systemami operacyjnymi Android lub iOS i dostępem do Internetu. Aplikację można pobrać ze sklepu z aplikacjami. Zanim rozpoczną Państwo korzystanie z Aplikacji i z Pojazdów oraz w celu wynajmowania Pojazdów za pośrednictwem naszej Aplikacji, w Aplikacji należy utworzyć konto użytkownika („Konto Użytkownika”). Rejestracja Konto Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Aplikacji. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Aplikacja zażąda podania nam: (i) wymaganych informacji o Państwa osobie, oraz (ii) metody płatności (szczegóły ważnej karty kredytowej, karty debetowej lub innej zatwierdzonej metody płatności), oraz (iii) wszelkich innych informacji lub dokumentów, których wymagamy w celu umożliwienia Państwu korzystania z Aplikacji i Pojazdów. Szczegóły metody płatności są przekazywane do podmiotów zewnętrznych przetwarzających płatności, przy czym my uzyskujemy do nich dostęp i przechowujemy je jedynie w zamaskowanej formie.

Państwa Konto Użytkownika jest kontem osobistym i są Państwo zobowiązani do zapewnienia jego bezpiecznego utrzymania i nie dzielenia się nim ani nie używania go wspólnie z innymi osobami. Nie mogą Państwo w sposób bezpośredni lub pośredni tworzyć Konta Użytkownika dla innej osoby ani nie mogą Państwo przenieść własnego Konta Użytkownika na inną osobę. Korzystając z Pojazdu, zobowiązani są Państwo do przestrzegania wszelkich środków bezpieczeństwa, o których możemy okresowo Państwa powiadomić poprzez Konto Użytkownika w chwili odblokowywania Pojazdu. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wynikające z ujawnienia informacji zamieszczonych na Państwa Koncie Użytkownika, jak również za wszelkie elektroniczne groźby, ataki lub jakiekolwiek nieuczciwe działania wynikające z niezabezpieczenia przez Państwa swojego Konta Użytkownika. Muszą państwo bezzwłocznie zawiadomić nas o wszelkich podejrzeniach nieuprawnionego dostępu do Państwa Konta Użytkownika wysyłając e-maila na adres: support@ridedott.com. Są Państwo zawsze odpowiedzialni za korzystanie z własnego Konta Użytkownika.

Wszystkie informacje, które przekazali nam Państwo muszą być prawidłowe, prawdziwe i kompletne i wyrażają Państwo zgodę na dostarczanie ich w takiej formie. Jeżeli przekażą nam Państwo informacje, które są nieprawidłowe, nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne lub jeżeli będziemy mieć uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że informacje dostarczone nam przez Państwa poprzez Konto Użytkownika są błędne, nieprawidłowe lub nieautentyczne, będziemy mogli zawiesić lub tymczasowo zablokować dostęp do Państwa Konta Użytkownika do chwili uregulowania tej sprawy w zadowalający nas sposób. W przypadku wysuwanych wobec nas żądań lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa, możemy musieć skontrolować i zweryfikować przekazane nam przez Państwa informacje. W takim przypadku zobowiązani są Państwo podjąć z nami współpracę i udzielić wszelkiej uzasadnionej pomocy w stopniu niezbędnym dla przeprowadzenia takich kontroli i weryfikacji. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wynikające z przekazania nam nieprawidłowych, nieprawdziwych lub niekompletnych informacji. Ponadto, ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane na Państwa Koncie Użytkownika. Użytkownik odpowiada za podjęcie środków ostrożności i zapewnienie mechanizmów bezpieczeństwa, które najlepiej odpowiadają jego sytuacji i planowanemu korzystaniu z Usług. 

Zabrania się Państwu korzystania z Usług w celu zamieszczania lub przesyłania treści bezprawnych, naruszających prawa, grożących, szkalujących, oszczerczych, nieprzyzwoitych, pornograficznych lub bluźnierczych, jak również dowolnych materiałów naruszających lub przywłaszczających własność intelektualną osób trzecich lub takich, które stanowią przestępstwo lub inne naruszające prawo zachowanie lub które zachęcają do takiego zachowania. Takie same zasady dotyczą spamu lub niechcianych reklam. Mamy prawo, lecz nie obowiązek, dokonać przeglądu, monitorować lub usunąć państwa treści w dowolnej chwili i z dowolnej przyczyny, bez zawiadomienia. Pozostaną państwo wyłącznie odpowiedzialni za treść własnych wiadomości lub wszelkie inne materiały przesłane lub zamieszczone z wykorzystaniem Usług. 

Podczas korzystania z Usług muszą Państwo przestrzegać niniejszych Warunków. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione podstawy, aby podejrzewać naruszenie któregokolwiek z Warunków niniejszej umowylub gdy dowiemy się o naruszeniu któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, będziemy mogli wstrzymać lub tymczasowo zawiesić dostęp do Konta Użytkownika do czasu pomyślnego rozstrzygnięcia kwestii. 

2. KORZYSTANIE Z POJAZDÓW 

Za pośrednictwem Państwa Konta Użytkownika, mogą Państwo nająć Pojazd w oparciu o Pojedynczą Umowę Najmu, w następujący sposób: w Koncie Użytkownika mogą Państwo sprawdzić, które Pojazdy są dostępne i odblokować takie Pojazdy w celu skorzystania z nich. W chwili odblokowywania Pojazdu w Koncie Użytkownika w celu rozpoczęcia przejazdu (zgodnie z dalszym opisem w Ustępie „Rozpoczynanie i Kończenie Przejazdu” poniżej), zawierają Państwo z Dott Pojedynczą Umowę Najmu w zakresie korzystania z danego Pojazdu. W przypadku wynajęcia Pojazdu za pośrednictwem Platformy Zewnętrznej, zawierają Państwo Indywidualną Umowę Najmu z chwilą odblokowania Pojazdu za pośrednictwem tej Platformy Zewnętrznej. W obu przypadkach Indywidualna Umowa Najmu jest zawierana  na podstawie niniejszych Warunków, jak również akceptują Państwo warunki dodatkowe (takie jak te dotyczące opłat i dozwolonych obszarów funkcjonowania oraz obowiązującej Polisy Ubezpieczeniowej), które zostaną wyświetlone na Państwa Koncie Użytkownika albo za pośrednictwem Platformy Zewnętrznej (w zależności od przypadku) przed odblokowaniem Pojazdu.

Rozpoczynając przejazd poprzez odblokowanie Pojazdu, wyrażają Państwo zgodę na opłacenie Usług zgodnie ze wskazaniem w Aplikacji podczas świadczenia Usługi. W celu bardziej szczegółowego zapoznania się z opłatami, prosimy przejść do Ustępu „Wynagrodzenie, Opłaty i Płatność” poniżej.

Przy korzystaniu z niektórych lub z wszystkich Usług, mają Państwo obowiązek przestrzegać poniższych zasad:

Rozpoczynanie i Kończenie Przejazdu: Przejazd rozpoczyna się w momencie odblokowania Pojazdu w Aplikacji poprzez wybór opcji „Odblokuj” i kończy się poprzez wybór opcji „Zakończ przejazd” w Aplikacji (lub w drodze analogicznej procedury na Platformie Zewnętrznej), co skutkuje zablokowaniem Pojazdu. Na zakończenie przejazdu powinni Państwo zaparkować Pojazd zgodnie z zasadami parkowania zawartymi poniżej. Po wybraniu opcji „Zakończ przejazd”, powinni Państwo poczekać na uzyskanie potwierdzenia, że przejazd się zakończył. Jeżeli pozostawicie Państwo Pojazd nie zakończywszy przejazdu we właściwy sposób, Usługa nie zostanie zakończona i będziecie Państwo zobowiązani do zapłaty za dalsze użytkowanie Pojazdu. Po zakończeniu przejazdu nie mogą Państwo korzystać z Pojazdu, a żeby powtórnie uzyskać taką możliwość, należy ponownie przejść przez proces odblokowania. Jesteście Państwo zobowiązani do przestrzegania poniższych zasad przez cały czas używania części lub wszystkich Usług oraz wszystkich zasad, które mogą być Państwu okresowo komunikowane przez Dott, oprócz wszelkich zasad przekazywanych Państwu przez Platformę Zewnętrzną (jeśli ma zastosowanie).

Wiek i zdolność: Mają państwo co najmniej 18 lat i – o ile wymagają tego lokalne przepisy prawa wskazane na Państwa Koncie Użytkownika albo w Platformie Zewnętrznej – mają Państwo ważne prawo jazdy. Upewnią się Państwo, że są zaznajomieni ze sposobem obsługi naszych Pojazdów i są Państwo fizycznie i psychicznie zdolni do ich obsługi. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim: Przed rozpoczęciem korzystania z Pojazdu, zalecamy dokonanie jego przeglądu w celu sprawdzenia czy nie jest uszkodzony (kontrola ramy, podestu, stopki, opon, świateł i wyświetlacza) oraz sprawdzenie hamulców i manetki gazu. Prosimy upewnić się, że akumulator jest naładowany w wystarczającym stopniu, aby umożliwić Państwu przejazd do docelowego miejsca. Jeśli używają Państwo e-roweru, prosimy się upewnić, że siodełko zostało wyregulowane przed rozpoczęciem jazdy. Przed odjazdem, powinni Państwo zwrócić uwagę na warunki pogodowe i sprawdzić otoczenie w celu uniknięcia kolizji i potwierdzenia, że mają Państwo wolną ścieżkę do poruszania się. Proszę się upewnić, że stale monitorują państwo pogodę, warunki ruchu, stan Pojazdu i otoczenie w trakcie przejazdu oraz dostosowują Państwo swoje zachowanie na Pojeździe w celu zapewnienia bezpiecznego przejazdu. Jeżeli Pojazd ujawni jakąkolwiek usterkę przed rozpoczęciem przejazdu lub w dowolnym czasie w trakcie jazdy, powinni Państwo bezzwłocznie zaprzestać korzystania z niego i zawiadomić nas o tym fakcie („Uszkodzony Pojazd”). Zalecamy noszenie kasku i wymagamy korzystania przez Państwa z kasków we wszystkich krajach, w których są one z mocy prawa wymagane podczas korzystania z Pojazdów (zgodnie ze wskazaniem zamieszczonym na państwa Koncie Użytkownika albo na Platformie Zewnętrznej (w zależności od przypadku)).

Przestrzeganie przepisów prawa: Są Państwo zobowiązani do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym tych odnoszących się do korzystania z Pojazdów, jak również przepisów ruchu drogowego oraz przepisów dotyczących parkowania Pojazdów. Naruszenie tego obowiązku może skutkować nałożeniem grzywien, kar, utratą prawa jazdy oraz zlikwidowaniem państwa Konta Użytkownika. 

Dostępność: Nasze usługi mogą nie być dostępne w systemie 24/7. Mogą zaistnieć okoliczności powodujące przerwę w świadczeniu naszych Usług, ich opóźnienie lub brak ich dostępności, w tym ze względu na planowane prace konserwacyjne, unowocześnienie sprzętu, pilne naprawy. Zastrzegamy sobie również prawo do zawieszenia świadczenia Usług w całości lub w części, jeżeli okaże się to konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdej chwili mogą Państwo ustalić które Pojazdy są dostępne za pośrednictwem Aplikacji albo za pośrednictwem Platformy Zewnętrznej. Liczba Pojazdów jest ograniczona, a dostępność Pojazdu nigdy nie jest gwarantowana.

Wyłączny użytkownik: W chwili odblokowania przez państwa Pojazdu, muszą być Państwo wyłącznym użytkownikiem tego Pojazdu i w trakcie używania Pojazdu są Państwo osobiście odpowiedzialni za przestrzeganie zasad określonych w niniejszych Warunkach. Zapewnią Państwo, że żadna inna osoba nie będzie korzystać z Pojazdu po odblokowaniu go przez Państwa. NA NASZYCH POJAZDACH NIE PRZEWOZI SIĘ INNYCH OSÓB ANI ZWIERZĄT. BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONE SĄ PRZEJAZDY W LICZBIE OSÓB WIĘKSZEJ NIŻ JEDNA. POJAZDY SĄ ZAPROJEKTOWANE DO WYKORZYSTANIA PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ BĘDĄCĄ W DANYM CZASIE UPRAWNIONYM UŻYTKOWNIKIEM.

Proszę obchodzić się z naszymi Pojazdami z troską: W każdej chwili mają Państwo obowiązek traktować cały udostępniony Państwu sprzęt (w tym Pojazdy) z należytą troską, dbałością i zachowaniem należytych zasad bezpieczeństwa.

Ograniczenia w korzystaniu z Usług: W każdym czasie mają Państwo obowiązek przestrzegać poniższych ograniczeń dotyczących naszych Usług:

  • Nie będą Państwo używać Pojazdu poza obszarem wskazanym w Aplikacji albo na Platformie Zewnętrznej (w zależności od przypadku) w chwili odblokowywania urządzenia („Obszar Funkcjonowania”). Obszar Funkcjonowania jest wskazany w momencie odblokowywania Pojazdu i pozostaje zawsze widoczny dla Państwa na mapie w Aplikacji. Jeżeli kiedykolwiek opuszczą Państwo Obszar Funkcjonowania, możemy unieruchomić Pojazd i zażądać od Państwa odszkodowania z tytułu niezwrócenia Pojazdu do Obszaru Funkcjonowania. Mapa w aplikacji albo na Platformie Zewnętrznej wskazuje czy Pojazd znaduje się w Obszarze Funkcjonowania czy też poza nim.
  • Nie będą Państwo posługiwać się Pojazdami w obszarach, w których właściwy lokalny organ zakazał korzystania z Pojazdów („Strefy Zakazu Jazdy”). W miastach, w których właściwy lokalny organ wyznaczył konkretne obszary parkowania Pojazdów („Wyznaczone Obszary Parkowania”), zaparkują Państwo Pojazdy wyłącznie w takich Wyznaczonych Obszarach Parkowania. Wyznaczone Obszary Parkowania właściwe dla Państwa miasta będą wskazane na mapie w aplikacji.
  • Nie będą Państwo używać Pojazdów na drogach nieutwardzonych, by przejechać przez wodę (poza normalną jazdą miejską) i/lub do wyścigów, jazdy górskiej lub wyczynów kaskaderskich.
  • Będą Państwo korzystać z Pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami o ruchu drogowym.
  • Nie będą Państwo wynajmować, leasingować, sprzedawać, odsprzedawać Usług ani w inny sposób rozpowszechniać za opłatą lub wykorzystywać komercyjnie naszych pojazdów bądź Usług świadczonych przez nas (komercyjne wykorzystanie obejmuje m.in. reklamę, współdzielenie przejazdów, przejazdy kurierskie, dostawę jedzenia)
  • Nie będą państwo jeździć Uszkodzonym Pojazdem, a w przypadku, gdy Pojazd wykaże usterkę w dowolnym momencie Państwa przejazdu, bezzwłocznie zaprzestaną Państwo korzystania z niego i poinformują nas o tym fakcie.
  • Nie będą Państwo odblokowywać naszych Pojazdów inaczej niż poprzez Aplikację, lub za pomocą Platformy Zewnętrznej, na której użycie możemy okresowo zezwolić.
  • Nie będą Państwo demontować, modyfikować, naprawiać ani ingerować w nasze Pojazdy ani żadną ich część.
  • Nie będą Państwo jeździć na Pojeździe z torbą, plecakiem lub innymi przedmiotami, jeżeli uniemożliwia to Państwu bezpieczną jazdę lub wpływa na Państwa zdolność do bezpiecznej jazdy na Pojeździe.
  • Jeżdżąc na Pojeździe, nię będą Państwo przekraczać maksymalnej wagi 100 kilogramów w przypadku korzystania z hulajnóg elektrycznych i 110 kilogramów w przypadku korzystania z rowerów elektrycznych. Maksymalna waga obejmuje również przewożone przedmioty zgodnie z niniejszymi Warunkami.
  • Nie będą Państwo przewozić ładunku przekraczającego 5 kilogramów w koszyku roweru elektrycznego, oraz będą Państwo przewozić ładunek bezpiecznie w taki sposób by nie utrudniał widoczności.
  • Jeżdżąc na Pojeździe, nie będą Państwo korzystać z telefonów komórkowych, przenośnych odtwarzaczy muzycznych i/lub innych urządzeń, które mogą Państwa dekoncentrować w trakcie jazdy na Pojeździe lub wpływać na jej bezpieczeństwo. Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani na skorzystanie z uchwytu na telefon komórkowy w Pojeździe, przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, rozumie i zgadza się, że: (i) korzystanie z uchwytu na telefon komórkowy lub jakiegokolwiek innego urządzenia odbywa się na Państwa własne ryzyko; (ii) uchwyt na telefon komórkowy może nie trzymać pewnie telefonu komórkowego lub innego urządzenia ze względu na warunki powierzchni i typ urządzenia; oraz (iii) Dott nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia telefonu komórkowego lub jakiegokolwiek innego urządzenia w wyniku korzystania przez Państwa z uchwytu na telefon komórkowy.
  • NIE BĘDĄ PAŃSTWO JEŹDZIĆ NA POJEŹDZIE POD WPŁYWEM ALKOHOLU, LEKÓW, NARKOTYKÓW ANI INNYCH SUBSTANCJI, KTÓRE MOGĄ UNIEMOŻLIWIĆ PAŃSTWU BEZPIECZNE PORUSZANIE SIĘ NA POJEŹDZIE.
  • W krajach, w których zapewniamy Państwu ubezpieczenie od uszkodzenia ciała, mogą państwo nie zostaćobjęci ochroną ubezpieczeniową przed obrażeniami głowy na podstawie tych polis, jeżeli jeżdżą Państwo bez założonego kasku.
  • Poruszając się Pojazdem, należy zawsze trzymać kierownicę obiema rękami.
  • Hulajnogi elektryczne mogą poruszać się z maksymalną prędkością 20 km/h lub niższą, dozwoloną przez właściwy lokalny organ, zależnie od konkretnego obszaru, na którym korzystają Państwo z hulajnogi elektrycznej.
  • Rowery elektryczne mogą poruszać się z maksymalną prędkością 25 km/h lub niższą, dozwoloną przez właściwy lokalny organ, zależnie od konkretnego obszaru, na którym korzystają Państwo z roweru elektrycznego.
  • W trakcie korzystania z Pojazdu w nocy lub w okolicznościach zmniejszonej widoczności ze względów pogodowych lub sezonowych, będą Państwo zawsze używać odzież odblaskową, taką jak kamizelka lub pasek oraz upewnią się, że przednie i tylne światła Pojazdu działają i są zawsze włączone.


Parkowanie: Mają Państwo obowiązek parkowania Pojazdów w Wyznaczonych Obszarach Parkowania na terenie Obszarów Funkcjonowania, a w przypadku braku Wyznaczonych Obszarów Parkowania, będą Państwo parkować Pojazd każdorazowo w sposób dopuszczalny przepisami prawa, tak aby nie blokować wejść do budynków ani nie utrudniać korzystania z publicznych ulic, dróg i chodników przez przechodniów lub ruchu ulicznego, jak również w sposób umożliwiający nam dostęp do Pojazdu. Dott może zażądać przesłania przez Państwa zdjęcia Pojazdu w celu udowodnienia jego poprawnego zaparkowania. Takie żądanie może być przekazane za pośrednictwem Aplikacji albo Platformy Zewnętrznej (w zależności od przypadku), w chwili, gdy zdecydują się Państwo zakończyć przejazd i zablokować Pojazd. Zakończenie przejazdu w przypadku niektórych Pojazdów może wymagać dodatkowych czynności wykonywanych manualnie, o czym użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Aplikacji albo Platformy Zewnętrznej (w zależności od przypadku). Prosimy nie próbować zabezpieczenia lub blokowania Pojazdu w żaden inny sposób niż za pośrednictwem Aplikacji albo Platformy Zewnętrznej (w zależności od przypadku). Możemy obciążyć Państwa opłatą w wysokości do 300 EUR z tytułu kosztów poniesionych przez nas w celu odzyskania Pojazdu w przypadku, gdy naruszą Państwo wyżej wymienione instrukcje dotyczące jego parkowania i blokowania.

Grzywny: Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za uregulowanie wszelkich grzywien, opłat, kar, kosztów konfiskaty i/lub innych opłat nałożonych przez dowolny organ państwowy wskutek niewłaściwego zaparkowania lub używania Pojazdu lub wskutek naruszenia przez Państwa przepisów prawa lub innych przepisów, regulaminów, zasad i/lub rozporządzeń w trakcie korzystania z Pojazdów, lub wskutek nieprzestrzegania przez Państwa niniejszych Warunków („Grzywny”). W takich przypadkach, Dott będzie uprawniona do przekazania wszelkich koniecznych informacji o Państwu żądanych lub wymaganych przez odpowiedni organ państwowy. W przypadku gdy Dott otrzyma jakąkolwiek Grzywnę (jako właściciel Pojazdu) wskutek niewłaściwego zaparkowania lub używaniu przez Państwa Pojazdu lub wskutek naruszenia dowolnych przepisów, regulaminów, zasad i/lub rozporządzeń w trakcie korzystania z Pojazdów lub wskutek nieprzestrzegania przez Państwa niniejszych Warunków, zażądamy od Państwa zwrócenia Dott  przedmiotowej Grzywny wraz z opłatą administracyjną w wysokości 50 EUR oraz wszelkimi uzasadnionymi dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Dott związanymi z  obsługą opłacenia Grzywny, chyba że będą Państwo mogli udowodnić, że koszty poniesione wskutek naszych wysiłków przy obsłudze Grzywny były niższe. Poprzez wyrażenie zgody na niniejsze Warunki, zgadzają się Państwo, że Dott ma prawo do potrącenia Grzywny oraz opłat z wykorzystaniem wybranej przez Państwa metody płatności, a w przypadku braku wystarczającej ilości środków koniecznych na dokonanie potrącenia Grzywny i opłat, wyrażają Państwo zgodę na to, że będziemy mogli skontaktować się z Państwem w celu uregulowania należnej nam płatności (przy czym płatność ta zostanie dokonana bezzwłocznie na nasze żądanie). Bez uszczerbku dla sekcji „Parkowanie” i „Grzywny”, Dott może obciążyć Państwa opłatą w wysokości 50 EUR za jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków, niezależnie od tego czy inna grzywna, opłata administracyjna lub kara jest nałożona poprzez naruszenie niniejszych Warunków lub w związku z ich naruszeniem.

Informowanie o wypadkach, stratach i szkodach w Pojazdach: Poinformują nas Państwo bezzwłocznie o wszelkich szkodach, wypadkach, uszkodzeniach ciała, Uszkodzonych Pojazdach, skradzionych lub zagubionych Pojazdach, w kontekście korzystania przez Państwa z (Uszkodzonego) Pojazdu poprzez kontakt z nami e-mailem na adres: support@ridedott.com.  Bezzwłocznie złożą Państwo zawiadomienie w lokalnej komendzie policji w przypadku kradzieży najętego przez Państwa Pojazdu. Jeżeli Pojazd zostanie uznany za zagubiony lub skradziony, Dott będzie upoważniona do podjęcia wszelkich czynności, jakie uzna za właściwe (w odniesieniu do ostatniego użytkownika Pojazdu lub innych osób), w tym m.in. uzyskania rekompensaty i innych należnych odszkodowań, jak również przedłożenia lokalnym władzom raportu policji. Dane wygenerowane przez systemy informatyczne Dott lub Platformy Zewnętrznej będą stanowić dowód na okoliczność okresu korzystania z Pojazdu przez użytkownika, chyba że użytkownik będzie w stanie przedstawić inny dowód.

Prosimy zwrócić uwagę, że niezgłoszenie wypadku może mieć wpływ na udzieloną przez nas ochronę ubezpieczeniową. 

RYZYKO OBRAŻEŃ I SZKÓD: JEŻDŻENIE POJAZDEM, KORZYSTANIE Z NIEGO LUB POSŁUGIWANIE SIĘ NIM NIOSĄ ZE SOBĄ NIEODŁĄCZNE RYZYKO PONIESIENIA OBRAŻEŃ (W TYM ZGONU) PRZEZ PAŃSTWA, INNE OSOBY, JAK RÓWNIEŻ USZKODZENIA MIENIA I NIE MOŻNA ICH ZUPEŁNIE UNIKNĄĆ NAWET W PRZYPADKU PODJĘCIA NALEŻYTYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH. 

3. UBEZPIECZENIE 

Utrzymamy wszelkie polisy ubezpieczenia wymagane do korzystania z naszych Usług przez lokalne przepisy prawa, takie jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące ochroną Państwa odpowiedzialność za przypadkowe obrażenia fizyczne osób trzecich lub przypadkowe uszkodzenia mienia osób trzecich, które powstały w związku z korzystaniem przez Państwa z Pojazdów. W niektórych krajach zapewniamy również dodatkową ochronę ubezpieczeniową (przewyższającą zgodne z prawem wymagania) od przypadkowej śmierci lub trwałego kalectwa wskutek wypadku wynikającego z korzystania przez Państwa z Pojazdów, na co będzie wskazane na Państwa Koncie Użytkownika albo za pośrednictwem Platformy Zewnętrznej (w zależności od przypadku). Wszystkie zapewniane przez nas na rzecz Państwa rodzaje ochrony ubezpieczeniowej podlegają warunkom udzielenia Polisy Ubezpieczeniowej Dott dla konkretnego kraju, w którym korzystają Państwo z Pojazdu w chwili wypadku.

WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAKRESU UBEZPIECZENIA, TEGO JAK ZGŁOSIĆ WNIOSEK ORAZ KOPIE POLIS UBEZPIECZENIOWYCH DOTT SĄ DOSTĘPNE POD ADRESEM: https://ridedott.com/insurance. POLECAMY PAŃSTWU ZAPOZNAĆ SIĘ Z ICH WARUNKAMI, JAKO ŻE ICH NIEPRZESTRZEGANIE MOŻE SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM PAŃSTWA ROSZCZENIA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA. 

ZAPEWNIENIE PRZEZ NAS UBEZPIECZENIA NIE STANOWI W ŻADNYM RAZIE PRZYJĘCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ I NIE MA NA CELU ZASTĄPIENIA PAŃSTWA WŁASNEGO UBEZPIECZENIA. Zalecamy, aby zapewnili sobie Państwo odpowiednią osobistą ochroną ubezpieczeniową w celu pokrycia ryzyk wynikających z korzystania z naszych Usług.

4. OPŁATY, NALEŻNOŚCI  I PŁATNOŚĆ

Opłaty
Opłata z tytułu korzystania z naszych pojazdów jest każdorazowo naliczana jako zapłata za korzystanie. Za każdym razem, gdy życzą sobie Państwo skorzystania z Pojazdu, możemy Państwa obciążyć opłatą za odblokowanie oraz dodatkowo zapłatą za korzystanie z Pojazdu obliczaną zależnie od czasu wykorzystania Pojazdu przez Państwa. Stawki opłat są wskazane w Aplikacji albo na Platformie Zewnętrznej (w zależności od przypadku) przed odblokowaniem Pojazdu oraz informacja o o opłatach w poszczególnych miastach znajduje się w Aplikacji w sekcji Pomoc i kwestie prawne>FAQ>Konto i płatności. Opłata liczona jest od chwili odblokowania Pojazdu, do chwili jego zablokowania na państwa Koncie Użytkownika albo na Platformie Zewnętrznej (w zależności od przypadku). Należność będzie zaokrąglona do najbliższej jednostki czasu, w oparciu o obowiązujący model naliczania opłat (tj. do sekundy, minuty, lub godziny). Przed rozpoczęciem jazdy, można w Aplikacji albo na Platformie Zewnętrznej (w zależności od przypadku) dokonać przeglądu zarówno obowiązującej opłaty za odblokowanie jak i obowiązującego modelu naliczania opłat za korzystanie. Wszystkie opłaty są bezzwrotne i obejmują VAT.

Pojazdy wynajęte za pośrednictwem Platformy Zewnętrznej mogą podlegać innym lub dodatkowym opłatom, o których będą Państwo powiadamiani przez tę Platformę Zewnętrzną.

Płatność
Płatności należy dokonać kartą kredytową lub debetową, którą podłączyli państwo w celu zarejestrowania Konta Użytkownika lub za pomocą innej metody płatności dopuszczalnej przez Dott albo Platformę Zewnętrzną (w zależności od przypadku) w konkretnym kraju. Mogą Państwo wybrać preferowaną metodę płatności za przejazd przed odblokowaniem Pojazdu poprzez dokonanie wyboru z rozwijanego menu w Aplikacji. Wszystkie paragony i faktury dotyczące korzystania przez Państwa z Pojazdów są dostępne w Aplikacji po wybraniu „Moje przejazdy” i zostaną również wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli udostępnią nam Państwo swój adres e-mail. W przypadku wynajęcia Pojazdów za pośrednictwem Platformy Zewnętrznej będą Państwo poinformowani o procedurze wyboru metody płatności oraz uzyskiwania dostępu do paragonów i faktur przez tę Platformę Zewnętrzną.

W przypadku odrzucenia Państwa płatności w Aplikacji, Dott zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Użytkownika do momentu uregulowania zaległej płatności. Otrzymacie Państwo wiadomość email z prośbą o pokrycie wszystkich zaległych płatności. Jeżeli owe zaległe płatności nie zostaną pokryte w wyznaczonym czasie, Dott  rozwiąże Umowę ws. Aplikacji i podejmie wszelkie działania prawne, które uzna za niezbędne do odzyskania zaległych płatności w tym również rekompensaty za jakiekolwiek straty, które Państwo poczynili.

Kody promocyjne
W pewnych okolicznościach Dott może przekazać państwu kody promocyjne („Kody Promocyjne) zmniejszające opłaty pobierane w Aplikacji albo na Platformie Zewnętrznej (w zależności od przypadku). Kody Promocyjne podlegają dodatkowym warunkom, które Państwu przedstawimy w chwili wydawania kodu. Kody Promocyjne mogą być wykorzystane jeden raz i są wydane dla konkretnego Konta Użytkownika. Firma Dott może w dowolnym momencie zakończyć ważność Kodów Promocyjnych z dowolnego powodu. W przypadku naruszenia przez Państwa któregokolwiek z niniejszych Warunków lub dodatkowych warunków przekazanych Państwu w momencie wydania Kodów Promocyjnych, możemy odrzucić wszelkie przyszłe wykorzystanie przez Państwa Kodów Promocyjnych. 

Karnety
W niektórych miastach mogą być dostępne do wykupienia w Aplikacji albo na Platformie Zewnętrznej (w zależności od przypadku) i opłacane z góry karnety („Karnety”). Cena sprzedaży wraz z innymi ograniczeniami mającymi zastosowanie do Karnetu (takimi jak maksymalna liczba przejazdów („Max. Liczba Przejazdów”), maksymalny czas przejazdów („Max. Czas Jazdy”), okres obowiązywania Karnetu („Okres Obowiązywania”), czas oraz liczba dni, w których można używać Pojazdów oraz miasto, w którym obowiązuje Karnet) zostaną Państwu zakomunikowane w Aplikacji albo na Platformie Zewnętrznej (w zależności od przypadku) przed dokonaniem zakupu. Jeżeli wybiorą państwo zakup Karnetu, jego bieg rozpocznie się bezzwłocznie po potwierdzeniu przez Dott albo Platformę Zewnętrzną (w zależności od przypadku) otrzymania Państwa płatności w Aplikacji („Dzień Rozpoczęcia”). Karnety kończą się po upływie wcześniejszego z poniższych terminów: (i) wykorzystanie przez państwa Max. Liczby Przejazdów; oraz (ii) zakończenie się Okresu Obowiązywania („Dzień Zakończenia”).

Jeżeli Państwa przejazd będzie krótszy niż Max. Czas Jazdy w trakcie przejazdu, niewykorzystany czas przejazdu nie zostanie przeniesiony na kolejne przejazdy i wygaśnie.

Jeżeli przekroczą Państwo Max. Czas Jazdy w trakcie przejazdu, zostaną Państwo obciążeni standardową stawką za minutę przejazdu wskazaną w Aplikacji albo na Platformie Zewnętrznej (w zależności od przypadku).

Karnety nie mogą być wykorzystywane wraz z ofertami promocyjnymi, nagrodami lub innymi zniżkami.

Dott może anulować Karnety: (i) bez podania przyczyny w dowolnym momencie Okresu Obowiązywania, za pisemnym powiadomieniem z 30-dniowym wyprzedzeniem; (ii) w trybie natychmiastowym w przypadku braku płatności na rzecz Dott lub w przypadku istotnego naruszenia niniejszych Warunków. 

W przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z niniejszych Warunków, możemy odmówić udostępnienia mu Karnetów w przyszłości.

Karnety można zakupić za pomocą dowolnej dostępnej metody płatności z wyjątkiem płatności portfelem.

Opłaty za Karnety są pobierane z góry.

Abonamenty
W niektórych miastach mogą być dostępne do wykupienia w Aplikacji albo na Platformie Zewnętrznej (w zależności od przypadku) i opłacane z góry abonamenty („Abonamenty”). Cena sprzedaży wraz z innymi ograniczeniami mającymi zastosowanie do Abonamentu (takimi jak maksymalna liczba przejazdów w ciągu miesiąca trwania Abonamentu („Max. Liczba Przejazdów”), maksymalny czas przejazdów („Max. Czas Jazdy”), okres obowiązywania Abonamentu („Okres Obowiązywania”), czas lub liczba dni, w których można używać Pojazdów oraz miasto, w którym obowiązuje Abonament) zostaną państwu zakomunikowane w Aplikacji albo na Platformie Zewnętrznej (w zależności od przypadku) przed dokonaniem zakupu. Jeżeli wybiorą państwo zakup Abonamentu, jego bieg rozpocznie się bezzwłocznie po potwierdzeniu przez Dott albo Platformę Zewnętrzną (w zależności od przypadku) otrzymania państwa płatności („Dzień Rozpoczęcia”). Abonamenty kończą się po upływie wcześniejszego z poniższych terminów: (i) skorzystania przez państwa ze swojego prawa do anulowania Abonamentu; oraz (ii) przy braku wyraźnej deklaracji automatycznego odnowienia, na koniec Okresu Obowiązywania („Dzień Zakończenia”).

Jeżeli przekroczą państwo Max. Liczbę Przejazdów lub Max. Czas Jazdy w Okresie Obowiązywania, zostaną państwo obciążeni standardową stawką za minutę przejazdu wskazaną w Aplikacji albo na Platformie Zewnętrznej (w zależności od przypadku).

Jeżeli państwa Abonament podlega automatycznemu odnowieniu, Dott albo Platforma Zewnętrzna (w zależności od przypadku) powiadomi Państwa o tym fakcie przed zakupem Abonamentu za pośrednictwem Aplikacji. W sytuacji, gdy Abonament podlega automatycznemu odnowieniu, będzie automatycznie odnowiony na ten sam okres, co okres oryginalnego Abonamentu i będzie odnawiany przez czas nieoznaczony, do chwili skorzystania przez Państwa z prawa do jego anulowania (z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w wyżej wymienionym powiadomieniu w Aplikacji, na Platformie Zewnętrznej lub e-mailu) przed kolejnym okresem automatycznego odnowienia. Jeżeli zdecydują się Państwo anulować swój Abonament po dniu automatycznego odnowienia, lecz przed dniem następnego automatycznego odnowienia, Abonament zakończy się skutecznie na koniec biegnącego w danej chwili okresu odnowienia, przy czym nie będą Państwo uprawnieni do zwrotu jakichkolwiek środków pozostałych do wykorzystania w bieżącym okresie odnowienia Abonamentu. W tym czasie nadal będą mogli Państwo korzystać z Usług.

Jeżeli Abonament podlega automatycznemu odnowieniu, zostaną Państwo powiadomieni przez Dott albo Platformę Zewnętrzną (w zależności od przypadku) o prawie do jego anulowania oraz o procedurze jego anulowania. Jeżeli nie przekażemy Państwu takiego powiadomienia, będą Państwo mogli zrezygnować z Abonamentu w dowolnej chwili po dniu jego odnowienia.

Dott zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub wprowadzania zmian do warunków Abonamentu (w tym w zakresie ceny), z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie. Jeżeli nie będą Państwo życzyć sobie kontynuowania Abonamentu z zastrzeżeniem zmienionych warunków, w takim przypadku będą mieć Państwo prawo do jego anulowania i otrzymania zwrotu środków. 

Abonamenty nie mogą być wykorzystywane wraz z ofertami promocyjnymi, nagrodami lub innymi zniżkami.

Dott może unieważnić Państwa Abonament: (i) bez podania przyczyny w dowolnym czasie w trakcie Okresu Obowiązywania, z zachowaniem trzydziestodniowego (30) okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie; (ii) bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku niedokonania przez Państwa płatności na rzecz Dott lub istotnego naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków.

W przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z niniejszych Warunków, możemy odmówić udostępnienia użytkownikowi Subskrypcji w przyszłości. 

Opłaty z tytułu Abonamentów są płatne z góry, a Abonament można wykupić jedynie dokonując płatności kartą kredytową.

Prawo do wycofania się z Karnetów i Abonamentów
Jeśli są Państwo konsumentem, przysługuje Państwu ustawowe prawo do wycofania się z Karnetu lub Abonamentu w terminie 14 dni od Dnia Rozpoczęcia. Jeżeli natomiast wyrażą Państwo zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie się Karnetu lub Abonamentu w Dniu Rozpoczęcia (i wyraźnie zażądają tego w chwili nabywania Karnetu lub Abonamentu), utracą Państwo swoje prawo do wycofania się z jego zakupu, w przypadku, gdy Dzień Zakończenia będzie miał miejsce przed upływem powyższego czternastodniowego (14) okresu. Jeżeli skorzystają Państwo ze swojego prawa do wycofania się z zakupu, będą Państwo uprawnieni do uzyskania proporcjonalnego zwrotu środków, w wysokości wynikającej z niższej z następujących wartości: (i) liczby pozostałej Max. Liczby Przejazdów (o ile ma zastosowanie) oraz (ii) pozostałego Okresu Obowiązywania.

Jeżeli zechcą Państwo wykonać swoje prawo anulowania zakupu, prosimy o przesłanie nam e-maila na adres support@ridedott.com zawierającego pisemne oświadczenie o Państwa życzeniu wykonania prawa do wycofania się z zakupu, wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu i szczegółowymi danymi Karnetu lub Abonamentu, który chcą Państwo anulować.

Wraz z wynajęciem Pojazdu, Dott świadczy Usługi na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Możliwość odstąpienia od Pojedynczej Umowy Najmu jest wyłączona po aktywowaniu Pojazdu.

Portfel
W niektórych krajach możemy oferować portfel jako dodatkową metodę płatności. Będą Państwo mogli zasilić taki portfel kredytami. W Aplikacji zawsze zostanie wskazane saldo kredytów w portfelu. Kredyty w portfelu nie stanowią waluty pieniężnej, są bezzwrotne i nie podlegają umorzeniu. Mogą Państwo wykorzystywać kredyty wyłącznie w celu nabycia Usług za pośrednictwem Aplikacji od Dott oraz podmiotów powiązanych z Dott. 

Jeżeli zasilili Państwo swój portfel kredytami za pomocą innej waluty niż „Euro” wykorzystanie kredytów może nastąpić tylko na obszarze kraju, w którym dana waluta jest w użyciu, tj. polskich złotych można użyć jedynie w celu nabycia usług od Dott w Polsce. 

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

W ramach Umowy ws. Aplikacji, udzielamy Państwu osobistej, ograniczonej, nieodpłatnej, niewyłącznej, odwołalnej i nieprzenoszalnej licencji na pobranie i wykorzystywanie naszej Aplikacji wyłącznie w celu umożliwienia Państwu skorzystania z Usług oraz w celach niekomercyjnych. Mogą państwo korzystać z Aplikacji wyłącznie w granicach dozwolonych w Warunkach. Nie mogą Państwo podejmować poniższych działań i nie zezwalamy żadnej osobie na ich podejmowanie: (i) modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej (chyba że zezwala się na nią na podstawie art. 75 ustępy 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), adaptowanie, ulepszanie, poprawienie, zmienianie, tłumaczenie lub wykonywanie praw zależnych Aplikacji; (ii) tworzenie bazy danych za pomocą systematycznego pobierania i przechowywania Aplikacji; (iii) korzystanie z dostępu do Usług dla celów wydobycia danych, w sposób ręczny lub środkami automatycznymi, w tym za pomocą robotów lub programów typu scraper lub spider; i/lub (iv) korzystanie z Aplikacji w jakichkolwiek celach komercyjnych. Wszystkie nasze prawa własności intelektualnej (takie jak prawa autorskie, znaki towarowe i całość treści zawartej w Usługach) dotyczące Usług pozostaną zawsze wyłączną własnością Dott oraz jej licencjodawców i nie zostaną w żaden sposób na Państwa przeniesione. Jeżeli nie będą Państwo przestrzegać powyższych warunków korzystania z Aplikacji, będziemy mogli rozwiązać Umowę ws. Aplikacji na podstawie Ustępu 9 poniżej i zawiesić jakikolwiek dalszy dostęp do Aplikacji oraz naszych Usług.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

BEZ WZGLĘDU NA JEJ PODSTAWY PRAWNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA I UMOWNA DOTT Z TYTUŁU SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ NIEWIELKIE ZANIEDBANIE JEST OGRANICZONA W PONIŻSZY SPOSÓB: (i) DOTT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ DO KWOTY PRZEWIDYWALNYCH SZKÓD TYPOWYCH DLA TEGO RODZAJU UMOWY Z TYTUŁU NARUSZENIA ISTOTNYCH OBOWIĄZKÓW UMOWNYCH; (ii) DOTT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE NIEISTOTNYCH OBOWIĄZKÓW UMOWNYCH ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU NIEWIELKIEGO ZANIEDBANIA NARUSZAJĄCEGO JAKIKOLWIEK INNY OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA DBAŁOŚCI.

POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DO OBLIGATORYJNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI USTAWOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY OKREŚLONĄ W ARTYKULE 4491 KODEKSU CYWILNEGO, JAK RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWINIONE SPOWODOWANIE USZKODZEŃ CIAŁA. PONADTO, PRZEDMIOTOWE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA JEŻELI I W ZAKRESIE W JAKIM DOTT UDZIELIŁA ODPOWIEDNIEJ GWARANCJI.

POWYŻSZE ZASADY STOSUJĄ SIĘ ODPOWIEDNIO DO ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTT Z TYTUŁU ZBĘDNYCH NAKŁADÓW. 

MAJĄ PAŃSTWO OBOWIĄZEK PODJĘCIA ADEKWATNYCH ŚRODKÓW W CELU UNIKNIĘCIA LUB ZMNIEJSZENIA SZKÓD.

DLA CELÓW NINIEJSZEGO USTĘPU 6 ORAZ USTĘPU 7 PONIŻEJ, „DOTT” OBEJMUJE DOTT, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, PODMIOTY ZALEŻNE, WŁAŚCICIELI, MENEDŻERÓW, PRACOWNIKÓW, KONTRAHENTÓW, NASTĘPCÓW I CESJONARIUSZY, PRZEDSTAWICIELI, AGENTÓW I DYREKTORÓW.

 7. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z ZASTRZEŻENIEM USTĘPU 6 POWYŻEJ, ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, OBRONĘ I POKRYCIE STRAT DOTT Z TYTUŁU WSZELKICH GRZYWIEN, KAR, ROSZCZEŃ, POSTĘPOWAŃ, ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, STRAT, WYDATKÓW, SZKÓD I KOSZTÓW (W TYM UZASADNIONYCH KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ) WYNIKAJĄCYCH W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI Z PONIŻSZYCH ZDARZEŃ LUB DOTYCZĄCYCH ICH LUB PRZYPISYWANYCH IM: (I) PAŃSTWA NIEDBAŁE LUB CELOWO NIEWŁAŚCIWE KORZYSTANIE Z USŁUG NARUSZAJĄCE NINIEJSZE WARUNKI; (II) NARUSZENIE PRZEZ PAŃSTWA NINIEJSZYCH WARUNKÓW POPRZEZ NIEDBALSTWO LUB W SPOSÓB CELOWY; (III) ZŁOŻENIE NIEDBAŁEGO LUB CELOWO WPROWADZAJĄCEGO W BŁĄD OŚWIADCZENIA W ZWIĄZKU Z TREŚCIAMI I INFORMACJAMI PRZEKAZANYMI PRZEZ PAŃSTWO BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI; (IV) ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA DOWOLNEJ OSOBY ORAZ JAKAKOLWIEK SZKODA, STRATA LUB JAKIEKOLWIEK ZNISZCZENIE MAJĄTKU NIERUCHOMEGO LUB MAJĄTKU RZECZOWEGO, KTÓRE WYNIKAJĄ Z PAŃSTWA NIEDBAŁEGO LUB CELOWEGO KORZYSTANIA Z USŁUG W SPOSÓB NARUSZAJĄCY NINIEJSZE WARUNKI; ORAZ (V) JAKIEKOLWIEK GRZYWNY LUB INNE KARY WYNIKAJĄCE Z PAŃSTWA NIEDBAŁEGO LUB CELOWO NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA Z USŁUG Z NARUSZENIEM NINIEJSZYCH WARUNKÓW. PAŃSTWA OBOWIĄZEK ZWOLNIENIA DOTT Z ODPOWIEDZIALNOŚCI POZOSTANIE W MOCY PO ROZWIĄZANIU NINIEJSZYCH WARUNKÓW, JAK RÓWNIEŻ PO ANULOWANIU, ZAKOŃCZENIU LUB ZAWIESZENIU USŁUG.

8. ROZWIĄZANIE UMOWY

Obie strony (Państwo i Dott) mają prawo rozwiązać Umowę ws. Aplikacji w dowolnym terminie, z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w artykule „Kontakt” poniżej). Powyższe pozostaje bez wpływu na prawo do rozwiązania Umowy ws. Aplikacji oraz dowolnej Pojedynczej Umowy Najmu z ważnego powodu bez wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy ws. Aplikacji, Dott (i) zawiesi Konto Użytkownika i odmówi dalszego dostępu do Usług oraz korzystania z nich, oraz (ii) może zgłosić roszczenie w sprawie bezzwłocznego zwrotu dowolnych wykorzystywanych przez Państwa Pojazdów, jak również w sprawie opłat z tytułu korzystania z dowolnego Pojazdu, aż do chwili jego zapłaty.

9. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje w sprawie Usług świadczonych na podstawie niniejszych Warunków należy zgłaszać w terminie 14 dni od chwili zdarzenia powodującego tę reklamację, pocztą elektroniczną na adres: support@ridedott.com.

W przypadku reklamacji, prosimy o poinformowanie nas co najmniej o: imieniu i nazwisku, adresie korespondencyjnym (może być adres poczty elektronicznej, jeżeli wybiorą Państwo tę metodę komunikacji), rodzaju i dacie zdarzenia oraz o powodach zgłoszenia i wszystkich okolicznościach reklamacji.

Dott rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub uzupełnienia, a w przypadku spraw o bardziej skomplikowanym charakterze, okres ten może zostać wydłużony do 30 dni.

10. ZMIANY

MAMY PRAWO WPROWADZIĆ OD CZASU DO CZASU ZMIANY DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW. ZAWIADOMIMY PAŃSTWA O TREŚCI ZMIENIONYCH WARUNKÓW W NASZEJ APLIKACJI, NA PLATFORMACH ZEWNĘTRZNYCH, NA NASZEJ STRONIE WWW I/LUB E-MAILEM. JEŻELI NIE SPRZECIWIĄ SIĘ PAŃSTWO ZMIANOM W TERMINIE CZTERNASTU (14) DNI OD DNIA POWYŻSZEGO ZAWIADOMIENIA, ZOSTANIE UZNANE, ŻE ZAAKCEPTOWALI PAŃSTWO TE ZMIANY, POD WARUNKIEM ŻE W ZAWIADOMIENIU ZAPOZNAMY PAŃSTWA ZE SKUTKAMI BRAKU PAŃSTWA SPRZECIWU.

11. SIŁA WYŻSZA

Nie odpowiadamy za żadną szkodę, stratę, zwłokę lub niezdolność spowodowaną zdarzeniami, na które nie mamy wpływu, brakiem łączności, brakiem zasilania, zamieszkami, pożarem, powodzią, wichurą, wybuchem, epidemią, pandemią, stanem epidemicznym lub zagrożeniem pandemią, wojną, sabotażem, działalnością rządową, zmianami w przepisach prawa i w regulacjach oraz w postanowieniach administracyjnych i innych, lub zdarzeniami losowymi wywołanymi siłami natury.

12. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki, Umowa ws. Aplikacji oraz Pojedyncze Umowy Najmu podlegają wyłącznie przepisom prawa polskiego. Powyższy wybór właściwego prawa pozostaje bez wpływu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa o ochronie konsumentów.

13. WARUNKI OGÓLNE 

W zakresie w jakim dowolne postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub właściwy organ za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienie to zostanie wyłączone z Warunków, przy czym pozostałe postanowienia Warunków pozostaną ważne, zgodne z prawem i wykonalne w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.

Nie mają Państwo prawa do przeniesienia cesją lub w inny sposób ani delegowania swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, a jakakolwiek próba cesji bez naszej uprzedniej pisemnej zgody będzie nieważna.

Zarówno Państwo jak i Dott są niezależnymi kontrahentami i nie utworzono żadnej faktycznej ani domniemanej spółki, franczyzy, przedsięwzięcia typu joint venture, agencji, stosunku zatrudnienia, ani żadnego innego stosunku powierniczego pomiędzy Państwem a Dott.

Prawa i obowiązki, które z powodu ich charakteru powinny obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków lub po skorzystaniu przez państwa z Usług – pozostaną obowiązujące.

Niewykonanie przez nas niezwłocznie dowolnego przysługującego nam prawa umownego nie oznacza zrzeczenia się przez nas uprawnienia do wykonania tego prawa, chyba że potwierdzimy to i wyrazimy zgodę na zrzeczenie się tego prawa na piśmie, a czyn ten nie spowoduje trwałego zrzeczenia się przez nas tego prawa ani oczekiwania, że nie wyegzekwujemy tego prawa, chyba że wyraźnie to stwierdzimy.

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia dotyczącego ich przedmiotu i zastępują wszystkie uprzednie lub równoczesne ustne i pisemne komunikaty, porozumienia, propozycje Państwa i nasze dotyczące przedmiotu Warunków.

Każdy zwrot w niniejszych Warunkach wprowadzony słowami „w tym”, „z uwzględnieniem”, „w szczególności” lub podobnym wyrażeniem oznacza „w tym, między innymi”.

Z wyjątkiem beneficjentów ujętych w definicji „Dott” w ustępach 6 i 7 niniejszych Warunków, nie istnieją żadni beneficjenci niniejszych Warunków będący osobami trzecimi.

14. KONTAKT

W przypadku zapytań dotyczących naszych Usług, prosimy o kontakt e-mailem na adres: support@ridedott.com.