Villkor

Välj ett språk från det land där du åker i nedan.

Våra användares säkerhet är mycket viktig för oss, oavsett i vilket land du befinner dig. Läs Dotts användarvillkor – anpassade efter varje land där vi är verksamma.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV DOTTS TJÄNSTER 

Senast uppdaterade: 2 maj 2023
SVERIGE – SVENSKA

DIN ANVÄNDNING AV DOTTS (NEDAN BESKRIVNA) TJÄNSTER OMFATTAS AV DESSA VILLKOR. LÄS DEM NOGGRANT.

Dessa villkor (”Villkoren”) reglerar din (fortsatt ”din” eller ”dina”) (i) användning av mobilapplikationen (”Appen”) efter det att du har skapat ett användarkonto (om tillämplig)och registrerat  din (ii) hyra av våra elektriska cyklar (”elcyklar”) och elektriska scootrar (”elscootrar”) (gemensamt ”Fordon”) som tillhandahålls av emTransit AB, med säte på Bookwise & Co AB, Kammakargatan 47, 111 24 Stockholm, Sverige (hädanefter kallad ”Dott”, ”vi”, ”vår/vårt” eller ”oss”) via Appen eller via en Tredjepartsplattform som auktoriserats av Dott (”Tredjepartsplattform”) (gemensamt ”Tjänsterna”). Du och Dott ingår på dessa Villkor ett avtal om användningen av Appen och Användarkontot (”Appavtalet”) samt separata avtal för varje användning av ett Fordon (”Enskilda hyresavtal”). Om du hyr ett fordon via en tredjepartsplattform kommer alla Villkor att gälla för din användning av vår Tjänst, förutom för avsnitten 1 och 5 nedan. Du komme även att bli föremål för de villkor som gäller för Tredjepartsplattformen utan att det påverkar dessa Villkor.

I SAMBAND MED REGISTRERINGEN FÖR APPEN OCH NÄR DU LÅSER UPP ETT FORDON FÖR ANVÄNDNING VIA APPEN ELLER VIA EN TREDJEPARTSPLATTFORM MÅSTE DU LÄMNA DITT SAMTYCKE TILL DESSA VILLKOR. DOTT TILLÅTER DIG ENDAST ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA OM DU SAMTYCKER TILL VILLKOREN, SÅ ANVÄND INTE TJÄNSTERNA OM DU INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN. AVGIFTER, FÖRSÄKRING, HUVUDVILLKOR OCH SÄRSKILDA VILLKOR ÄR INTEGRERADE OCH VÄSENTLIGA DELAR AV DESSA VILLKOR.

ANDRA VILLKOR KAN OCKSÅ GÄLLA FÖR DIG:

Dessa Villkor hänvisar till följande ytterligare villkor, som också gäller vid din användning av vissa eller alla Tjänster:

  • Vår integritetspolicy, som finns tillgänglig på https://ridedott.com/privacy (”Integritetspolicyn”). Vi kan behöva samla in och använda dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig. När du till exempel registrerar dig för ett Användarkonto kan vi begära viss kontaktinformation eller behöva kontrollera din identitet. Mer information om vilka personuppgifter vi kan samla in och hur vi använder dem (samt om dina rättigheter kopplade till dina personuppgifter) finns i vår Integritetspolicy. Du kan också läsa Integritetspolicyn i Appen genom att gå till help & contact>about>privacy policy.
  • Huvudvillkoren för våra försäkringar (nedan kallade ”Försäkringarna”) finns tillgängliga på https://ridedott.com/insurance. Där kan du se vad som täcks av försäkringen när du använder våra Fordon i enlighet med ett Enskilt hyresavtal. Den Försäkring som är tillämplig på din användning av Fordonen är den som anges som gällande i ditt Användarkonto eller via Tredjepartsplattformen, för det land där du använder Fordonet vid den tidpunkt du låser upp ett Fordon. För att omfattas av det angivna försäkringsskyddet måste du uppfylla tillämpliga försäkringsvillkor och dessa Villkor vid varje tillfälle. Försäkringsskydd du omfattas av tillhandahålls automatiskt vid ingången av ett Enskilt hyresavtal och utan extra kostnad för dig. Märk att försäkringsvillkoren kan ändras beroende på villkoren som vårt försäkringsbolag ställer. Därför rekommenderar vi att du läser tillämpliga försäkringsvillkor innan du låser upp Fordonet. Du kan också ta del av våra Försäkringar i Appen genom att gå till hjälp och juridisk info>juridisk information>villkor.

Om du använder Tjänsterna i ett annat land än Sverige tillhandahålls de av ett av Dotts närstående företag i detta land. I sådana fall ingår du ett Appavtal (om tillämpligt) och Enskilda hyresavtal med dessa lokala till Dott närstående företag på basis av de användarvillkor som gäller i landet i fråga. Dessa villkor finns tillgängliga på https://ridedott.com/terms och anger vilket lokalt till Dott närstående företag som är din avtalspart.

VILLKOR FÖR DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA 

1. DITT ANVÄNDARKONTO

Du måste skapa ett användarkonto via Appen (”Användarkonto”) i din mobila enhet innan du använder Appen och för att hyra Fordon via vår App (”Användarkonto”). Användarkontot ska skapas via Appen. För att kunna skapa ditt Användarkonto uppmanar Appen dig att till oss lämna (i) vissa uppgifter om dig själv (alla obligatoriska fält måste fyllas i), ange (ii) en betalningsmetod (uppgifter om ett giltigt kreditkort, betalkort eller annat godkänt betalningsmedel) och tillhandahålla (iii) de andra uppgifter eller dokument som anges i samband med registreringen i Appen och som krävs för att vi ska låta dig använda Appen och Fordonen. Betalningsuppgifterna överlämnas till våra externa betalningsbehandlare och är bara åtkomliga för och lagras av oss i maskat format.

Ditt Användarkonto är personligt och du ska skydda det och inte dela det med någon annan eller låta någon annan använda det. Du får inte direkt eller indirekt skapa ett Användarkonto för eller överlåta ditt Användarkonto till någon annan person. När du använder ett Fordon måste du följa eventuella säkerhetsregler som vi meddelar dig via ditt Användarkonto när du låser upp Fordonet. Du ansvarar för alla förluster och skador som uppkommer till följd av att du lämnar ut uppgifter om ditt Användarkonto, samt för elektroniska hot, attacker och bedräglig verksamhet som är resultatet av att du inte har skyddat ditt Användarkonto. Om du misstänker att någon obehörig har tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart rapportera detta till support@ridedott.com. Du ansvarar alltid för hur ditt Användarkonto används.

Alla uppgifter som du lämnar till oss ska vara och förbli korrekta, sanna, aktuella och fullständiga. Om vi har rimliga skäl att misstänka att någon av de uppgifter som du har lämnat i samband med att du öppnade ditt Användarkonto är felaktiga eller bedrägliga kan vi spärra tillgången till ditt Användarkonto till dess att frågan har lösts på ett för oss tillfredsställande sätt. Om det krävs eller i enlighet med tillämpliga lagar kan vi kontrollera och bekräfta de uppgifter du har lämnat till oss. Du är skyldig att samarbeta och bistå oss i den utsträckning som med rimliga mått mätt är acceptabel för dig och krävs för sådana kontroller och bekräftelser. Du ansvarar för alla förluster och skador som uppkommer till följd av att du har lämnat felaktiga, falska eller ofullständiga uppgifter till oss.

Alla ansökningar om Användarkonton granskas av oss och ska godkännas på icke-diskriminerande grunder. Vi förbehåller oss rätten att avslå ansökningar om Användarkonton. Registreringen för Användarkontot är slutförd när du får en bekräftelse på att du kan börja boka Fordon via Appen.

Dessa villkor ska följas under användningen av Tjänsterna. Om vi har rimliga skäl att misstänka eller blir medvetna om överträdelse av Villkoren kan vi spärra tillgången till ditt Användarkonto till dess att frågan har lösts på ett för oss tillfredsställande sätt.

2. ANVÄNDNING AV FORDON

Du kan hyra ett Fordon via ditt Användarkonto på basis av ett Enskilt hyresavtal enligt följande: I ditt Användarkonto kan du se tillgängliga Fordon och låsa upp dem för användning. När du låser upp ett Fordon i ditt Användarkonto för att börja åka (se avsnittet ”Börja och avsluta en åktur” nedan för mer information) ingår du ett Enskilt hyresavtal med Dott avseende användningen av det specifika Fordonet. Om du hyr ett Fordon via en Tredjepartsplattform kommer du att inga ett Enskilt hyresavtal vid upplåsning av ett Fordon via en sådan Tredjepartsplattform. Det Enskilda hyresavtalet kommer oavsett hyressätt att gälla  på basis av dessa Villkor samt eventuella tillkommande villkor (om till exempel avgifter och tillåtna områden samt tillämplig Försäkring). Avgifter och områden visas i ditt Användarkonto eller via Tredjepartsplattformen (om tillämpligt) innan du låser upp Fordonet. 

När du börjar åka genom att klicka på ”unlock” förbinder du dig att betala de avgifter för Tjänsten som anges i Appen eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt) när du beställer Tjänsten. Mer information om avgifter finns i avsnittet ”Avgifter och betalning” nedan. Du är skyldig att följa nedanstående regler under hela den tid som du använder en eller flera Tjänster:

Börja och avsluta en åktur: En åktur börjar när du ”Lås upp” upp ett Fordon i Appen och slutar när du klickar på ”avsluta åktur” i Appen (eller via en liknande process på en Tredjepartsplattform) och därmed låser Fordonet igen. När du har åkt färdigt ska du parkera Fordonet i enlighet med anvisningarna nedan. Efter att du har klickat på ”avsluta åktur” bör du vänta på bekräftelse om att åkturen har avslutats. Om du lämnar Fordonet utan att avsluta åkturen på rätt sätt fortsätter Tjänsten att löpa och du får betala för den fortsatta användningen av Tjänsten. När du har avslutat en åktur får du inte längre använda Fordonet, utan måste låsa upp det igen för att få tillgång till det. Om Fordonet inte används under en viss period kan vi välja att avsluta åkturen åt dig. 

Ålder och körförmåga: Du måste vara minst 18 år gammal och, om detta krävs enligt lokala lagar enligt vad som anges i ditt Användarkonto eller via en Tredjepartsplattform, ha ett giltigt körkort (med eller utan restriktioner) som ger dig tillstånd att köra Fordonet. Du måste se till att du vet hur våra Fordon ska hanteras och är fysiskt och mentalt kapabel att det. 

Säkerheten kommer först: Vi rekommenderar att du kontrollerar om Fordonet har skador innan du använder det (inklusive kontrollera ramen, fotplattan, parkeringsstället, däcken, lamporna och displayen) och testar broms och gas. Kontrollera att batteriet har tillräcklig laddning för att ta dig dit du vill åka. Ställ in sadeln innan du åker om du använder en elcykel. Innan du börjar åka bör du vara uppmärksam på vädret och dina omgivningar, så att du undviker att krocka och ser att du har en fri körväg. Se till att hela tiden hålla kontroll på vädret, fordonets skick och omgivningen under färden, och anpassa din körning så att åkturen genomförs på ett säkert sätt. Använd inte Fordonet om det verkar vara något fel på det (nedan kallat ett ”Defekt fordon”) när du kontrollerar det före körningen och sluta omedelbart använda det om det uppstår ett fel under färden och rapportera felet till oss. Vi rekommenderar dig att använda hjälm och kräver att du använder hjälm i länder och städer där hjälm enligt lag måste användas vid färd med Fordonen (vilket anges i ditt Användarkonto eller via en Tredjepartsplattform (om tillämpligt)). 

Regelefterlevnad: Du är skyldig att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser, däribland lagar och bestämmelser om användning av Fordonen samt alla trafikregler och föreskrifter som är tillämpliga på användning och parkering av Fordonen. Om du inte gör detta kan böter eller andra påföljder utgå, och ditt Användarkonto kan komma att avslutas. 

Tillgänglighet: Det är inte säkert att våra Tjänster är tillgängliga dygnet runt. Under vissa omständigheter kan Tjänsterna drabbas av störningar, förseningar eller vara otillgängliga, på grund av planerat underhåll, uppgraderingar, brådskande reparationer eller annat. Vi förbehåller oss också rätten att helt eller delvis upphöra att tillhandahålla tjänsterna när detta är nödvändigt för att tillvarata våra berättigade intressen. Du kan när som helst se vilka Fordon som är tillgängliga i Appen eller via Tredjepartsplattformen. Antalet Fordon är begränsat och tillgängliga Fordon kan aldrig garanteras. 

En användare: När du låser upp ett Fordon ska du vara den enda användaren av det. Du har hela ansvaret för att anvisningarna och reglerna i dessa Villkor följs när du använder Fordonet. Du ska se till att ingen annan än du använder ett Fordon som du har låst upp. DU FÅR INTE SKJUTSA  ANDRA PERSONER ELLER DJUR MED ELLER I ANSLUTNING TILL VÅRA FORDON. DET ÄR STRÄNGT FÖRBJUDET ATT ÅKA FLER PERSONER ÅT GÅNGEN MED FORDONEN. FORDONEN ÄR UTFORMADE FÖR ANVÄNDNING AV EN BEHÖRIG PERSON I TAGET.

Hantera våra Fordon med omsorg: Du måste alltid hantera all utrustning (inklusive Fordon) som tillhandahålls till dig med omsorg och försiktighet och på ett säkert sätt.

Begränsningar av användningen av Tjänsterna: Du måste alltid ta hänsyn till följande begränsningar av användningen av våra Tjänster:

  • Du får inte använda Fordonet utanför det område som anges i Appen eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt)  (”Områden”). Området visas när du låser upp Fordonet, och du kan alltid se det på kartan i Appen. Om du lämnar Området kan vi avaktivera Fordonet och ålägga dig en avgift på upp till SEK 3000 om du inte återför det till ett Område. På kartan i Appen eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt)  kan du se om Fordonet befinner sig utanför eller i Området.
  • Du får inte köra Fordonet i områden där en behörig lokal myndighet har förbjudit användning av Fordonen (nedan kallade ”Otillåtna områden”). 
  • I städer där en behörig lokal myndighet har utformat särskilda parkeringsområden för Fordonen (nedan kallade ”Särskilda parkeringsområden”) får du bara parkera Fordonet i dessa områden. De särskilda parkeringsområdena i din stad är utmärkta på kartan i Appen eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt).
  • Du får inte använda Fordonet på oasfalterade vägar, genom vatten (utöver normal stadsåkning), och/eller för racing, terrängåkning, stunt- eller trickåkning. 
  • Du måste använda Fordonet i enlighet med alla tillämpliga lagar, särskilt reglerna om vägtrafik.
  • Du får inte hyra ut, leasa, sälja, återförsälja eller på annat sätt slå mynt av eller kommersiellt använda våra Fordon och/eller Tjänster (kommersiell användning innefattar, men är inte begränsat till, reklam, samåkning, bud och matleveranser.
  • Du får inte använda ett Defekt fordon som du vet är defekt, och om ett Fordon blir defekt under någon del av åkturen ska du omedelbart sluta använda det och meddela oss.
  • Du får inte låsa upp våra Fordon på annat sätt än via Appen eller genom användning av eller Tredjepartsplattformar  som vi tillåter.
  • Du får inte demontera, modifiera, reparera eller mixtra med Fordonen eller delar av dem.
  • Du får inte ta med dig väskor, ryggsäckar eller andra föremål när du kör ett Fordon om detta förhindrar dig eller försämrar din förmåga att köra Fordonet på ett säkert sätt.
  • Du får inte överskrida maximibelastningen på 100 kg (kilo) när du använder elscootrar respektive 110 kg när du använder elcyklar. Maximivikten inkluderar alla föremål som du har med dig i enlighet med dessa Villkor.
  • Du får inte transportera last som överskrider 5 kg i en elcykelkorg och du måste transportera sådan last på ett säkert sätt genom att till exempel inte lasta den på ett sätt som stör din sikt. 
  • Du får inte använda en mobiltelefon, bärbar musikspelare och/eller andra anordningar under körningen som kan distrahera dig eller försämra din förmåga att köra Fordonet på ett säkert sätt. Om du väljer att använda en mobiltelefonhållare på ett Fordon bekräftar, förstår och godkänner du att: (i) din användning av mobiltelefonhållaren eller någon annan anordning sker på egen risk, (ii) Mobiltelefonhållaren kanske inte håller din mobiltelefon eller någon annan enhet på ett säkert sätt med anledning av ytförhållanden och enhetstyp, och (iii) Dott inte är ansvarigt för förlust eller skada som orsakas din mobiltelefon eller någon annan anordning till följd av din användning av mobiltelefonhållaren.
  • DU FÅR INTE KÖRA ETT FORDON NÄR DU ÄR PÅVERKAD AV ALKOHOL, LÄKEMEDEL, DROGER OCH/ELLER ANDRA SUBSTANSER SOM KAN FÖRSÄMRA DIN FÖRMÅGA ATT KÖRA FORDONET PÅ ETT SÄKERT SÄTT.
  • I länder där vi tillhandahåller en personlig olycksförsäkring kan det vara så att försäkringen inte omfattar huvudskador om du kör utan hjälm.
  • Ha alltid båda händerna på styret när du kör
  • Använd alltid reflekterande klädsel, såsom en jacka eller ett bälte, när du kör ett Fordon på natten eller när sikten är nedsatt på grund av vädret eller årstiden, och se till att Fordonets fram- och baklysen fungerar och är påslagna.
  • Elscootrar får bara framföras i högst 20 km/h eller den lägre hastighet som en behörig lokal myndighet har fastställt för det område där du använder elscootern.
  • Elcyklar får bara framföras i högst 25 km/h eller den lägre hastighet som en behörig lokal myndighet har fastställt för det område där du använder elcykeln.


Parkering
: Du måste parkera Fordonet i ett Särskilt parkeringsområde inom Området. Om det inte finns något särskilt parkeringsområde ska du alltid parkera Fordonet på ett sätt som är tillåtet enligt lag och så att det inte blockerar ingångar till byggnader eller hindrar fotgängare och trafikanter att använda allmänna vägar och trottoarer och som ger oss tillgång till Fordonet. Dott kan begära att du skickar ett foto av Fordonet för att visa att det har parkerats korrekt. Sådan begäran görs i Appen eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt) när du väljer att avsluta en åktur och låsa Fordonet. Att avsluta en åktur kan för vissa Fordon innebära ytterligare manuella steg, dessa kommer att meddelas dig via Appen eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt)  . Försök inte skydda eller låsa Fordonet på annat sätt än via Appen eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt). Om du inte följer ovanstående anvisningar om parkering och låsning kan vi debitera dig en administrationsavgift på upp till SEK3500 för att täcka våra kostnader för att hämta tillbaka Fordonet.

Böter: Du har hela ansvaret och är skyldig att betala alla böter, straffavgifter, kostnader för beslagtagning av Fordon och/eller andra avgifter som åläggs av en myndighet till följd av att ett Fordon har parkerats eller används felaktigt eller att du har brutit mot lag, bestämmelse eller förordning i samband med att du har använt våra Fordon eller inte har uppfyllt dessa Villkor (nedan kallade ”Böter”). I vissa fall kan vi betala sådana Böter för din räkning (varefter du ska ersätta oss för detta samt betala en administrationsavgift på SEK600 och eventuella skäliga ytterligare kostnader vi har åsamkats genom att hantera betalningen av Böterna för din räkning). Dott har rätt att debitera bötesbelopp från det betalningsmedel du har valt. Om det saknas tillräckliga medel på ditt konto kan vi kontakta dig för att begära betalning (vilken ska göras omedelbart på begäran). Utan att det påverkar tillämpningen av avsnittet om ”Parkering” och ”Böter”, kan Dott debitera dig ett belopp på SEK600 vid överträdelse av dessa Villkor, oberoende av andra böter, administrationsavgifter eller straffavgifter har kan ha ålagts till följd av eller i samband med överträdelse av Villkoren. 

Rapportering av olyckor och förlorade eller skadade Fordon: Du ska omedelbart rapportera sakskador, olyckor, personskador, Defekta fordon, stulna eller förlorade Fordon till oss tillsammans med uppgifter om din användning av Fordonet i fråga till e-postadressen support@ridedott.com. Om ett Fordon du har hyrt stjäls ska du omedelbart anmäla stölden till den lokala polismyndigheten. Observera att underlåtenhet att rapportera en olycka kan påverka ditt skydd enligt eventuella försäkringar vi tillhandahåller.  

RISK FÖR PERSON- OCH SAKSKADOR: ATT KÖRA OCH ANVÄNDA ETT FORDON MEDFÖR EN INNEBOENDE RISK ATT VÅLLA SIG SJÄLV OCH ANDRA SKADA (OCKSÅ MED DÖDLIG UTGÅNG) OCH/ELLER ORSAKA SAKSKADA SOM INTE KAN UNDVIKAS ÄVEN OM KORREKTA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER GENOMFÖRS.

3. FÖRSÄKRING

Vi har alla försäkringar som krävs för att tillhandahålla Tjänsterna enligt lokala lagar, såsom ansvarsförsäkring som täcker ditt ansvar om du åsamkar en tredje part fysisk skada genom en olyckshändelse eller råkar skada en tredje parts egendom i samband med att du använder Fordonen. I en del länder tillhandahåller vi också ett extra försäkringsskydd (utöver vad som krävs enligt lag) som omfattar dödsfall eller permanent funktionshinder på grund av olycksfall som har samband med din användning av Fordonen. Detta anges då i ditt Användarkonto eller en Tredjepartsplattform (om tillämpligt).

Allt försäkringsskydd vi tillhandahåller omfattas av villkoren för Dotts Försäkring för det land där du använder Fordonet vid tidpunkten för olyckan.

MER INFORMATION OM VAD SOM OMFATTAS OCH HUR DU LÄMNAR IN ANSPRÅK, SAMT KOPIER AV DOTTS FÖRSÄKRINGSBREV, FINNS TILLGÄNGLIGA PÅ https://ridedott.com/insurance. DU BÖR LÄSA DESSA VILLKOR, EFTERSOM DITT ANSPRÅK KAN KOMMA ATT AVVISAS AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET OM DU INTE HAR FÖLJT DEM.

DET FAKTUM ATT VI TILLHANDAHÅLLER FÖRSÄKRING SKA INTE TOLKAS SOM ATT VI PÅTAR OSS NÅGOT ANSVAR FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG ELLER SOM EN ERSÄTTNING FÖR DIN EGEN FÖRSÄKRING. Vi rekommenderar att du ser till att ha en lämplig personlig försäkring som täcker de risker som användningen av våra Tjänster medför. 

4. AVGIFTER OCH BETALNING

Avgifter
Avgifterna för användning av våra Fordon debiteras per användning. Varje gång du vill använda ett Fordon kan du debiteras en upplåsningsavgift utöver den användningsavgift som beräknas utifrån den tid under vilken du använder Fordonet. Avgifterna anges i ditt Användarkonto eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt) innan du låser upp ett Fordon, och du hittar uppgifter om avgifterna i olika städer i Appen och på help & legal>FAQ>Account & Payment. Avgifterna beräknas från den tidpunkt Fordonet blir upplåst till den tidpunkt Fordonet blir låst via ditt Användarkonto eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt). Avgifterna avrundas till närmaste tidsenhet på basis av den tillämpliga faktureringsmodellen (det vill säga per sekund, minut eller timme). Du kan se både den upplåsningsavgift och faktureringsmodell som är tillämplig i Appen eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt) innan du hyr Fordonet. Avgifterna är inte återbetalningsbara och inkluderar moms. 

Fordon som hyrs via Tredjepartsplattformar kan vara föremål för olika extraavgifter som du kan komma att få information om via sådana Tredjepartsplattformar. 

Betalning
Du kan betala med det kredit- eller betalkort du registrerade för ditt Användarkonto eller med en annan av Dott tillåten betalningsmetod i landet i fråga. Du kan välja betalningsmetod för hur du vill betala för åkturen i rullgardinsmenyn i Appen eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt) innan du låser upp Fordonet. Alla kvitton och fakturor för användningen av Fordonen finns tillgängliga i Appen under (”Mina åkturer) och skickas också med e-post om du anger din e-postadress.  För fordon som hyrs via en Tredjepartsplattform: Sådana Tredjepartsplattformar ska informera dig om processen för att välja betalningsmetod och få åtkomst till kvitton och fakturor. 

Om din betalning inte går igenom förbehåller sig Dott rätten att spärra ditt Användarkonto tills den utestående skulden har reglerats. Vi skickar dig i sådana fall ett e-postmeddelande med anmodan att betala alla utestående skulder. Om detta inte görs inom angiven tid kommer Dott att säga upp ditt Appavtal och vidta nödvändiga rättsliga åtgärder för att återvinna den utestående skulden samt begära ersättning för eventuella skador som du har orsakat.

Kampanjkoder
Under vissa omständigheter kan Dott förse dig med kampanjkoder (”Kampanjkoder”) som ger dig rätt till nedsatta avgifter i Appen eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt). Kampanjkoderna kan omfattas av särskilda villkor som vi meddelar dig i samband med att vi utfärdar koderna. En Kampanjkod kan bara användas en gång och är knuten till ett Användarkonto. Dott kan när som helst och av vilken anledning som helst upphäva Kampanjkodernas giltighet. Om du har brutit mot något av dessa villkor eller mot de ytterligare villkor som meddelats dig vid tidpunkten för utfärdandet av Kampanjkoderna, kan vi vägra dig att använda Kampanjkoderna i framtiden.  

Paket
I en del städer kan det vara möjligt att köpa förbetalda paket genom Appen eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt) (”Paket”). Innan du genomför köpet får du information i Appen eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt) om pris och om vad som ingår i Paketet (såsom ett maximalt antal åkturer (”Maxantal”), åkturernas maximala varaktighet (”Maxlängd”), Paketets giltighetstid (”Giltighetstid”) samt vilka tider eller dagar åkturerna kan göras och i vilken stad Paketet kan användas). Om du väljer att köpa ett Paket börjar Paketet löpa omedelbart efter det att Dott eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt)  har bekräftat mottagandet av betalningen (nedan kallat ”Startdatumet”). Paketen är avslutas (i) när du har använt Maxantalet eller (ii) när Giltighetstiden löper ut, vilket av dem som inträffar tidigast (nedan kallat ”Slutdatumet”).

Om en åktur understiger Maxlängden kan inte den outnyttjade delen användas senare, utan anses förbrukad. Om du överskrider en åkturs Maxlängd debiteras du för den överstigande tiden enligt den standardtaxa per minut som anges i Appen eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt).

Paketen kan inte kombineras med andra kampanjerbjudanden, premier eller rabatter.

Dott kan säga upp dina Pass: (i) utan grund när som helst under perioden genom att meddela dig skriftligt 30 dagar i förväg, (ii) omedelbart om du inte betalar till Dott eller om du bryter mot användarvillkoren i väsentlig grad. 

Om du har brutit mot något av användarvillkoren kan vi vägra att göra Pass tillgängliga för dig i framtiden. 

Paketen kan köpas med alla tillgängliga betalningsmetoder utom betalning via plånbok.

Avgifter för Paket betalas i förskott. Köpet kan inte hävas och avgiften återbetalas inte, med undantag för vad som anges i avsnittet ”Ångerrätt” nedan.

Abonnemang
I en del städer kan det vara möjligt att köpa abonnemang genom Appen eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt) (nedan kallade ”Abonnemang”). Innan du genomför köpet får du information i Appen eller via Tredjepartsplattformen (om tillämpligt)  om pris och om vad som ingår i Abonnemanget (såsom ett maximalt antal åkturer per månad under abonnemangstiden (”Maxantal”), åkturernas maximala varaktighet (”Maxlängd”), Abonnemangets varaktighet (”Giltighetstid”) samt vilka tider eller dagar åkturerna kan göras och i vilken stad Abonnemanget kan användas). Om du väljer att köpa ett Abonnemang börjar Abonnemanget löpa omedelbart efter det att Dott eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt) har bekräftat mottagandet av betalningen (”Startdatumet”). Abonnemangen upphör (i) när du utövar din rätt att säga upp dem eller (ii) när giltighetstiden löper ut, vilket av dem som inträffar tidigare, och om ingen automatisk förlängning uttryckligen har fastställts (”Slutdatumet”).

Om du överskrider Maxantalet eller en åkturs Maxlängd under Giltighetstiden debiteras du för den överstigande tiden enligt den standardtaxa per minut som anges i Appen eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt).

Om ditt Abonnemang förlängs automatiskt meddelar Dott eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt)  dig detta i förväg. Abonnemang som förlängs automatiskt förlängs med samma tid som den ursprungliga abonnemangsperioden och fortsätter att löpa till dess att du utnyttjar din rätt att säga upp Abonnemanget innan nästa förlängningsperiod börjar. Om du väljer att säga upp Abonnemanget efter det datum då det förlängs automatiskt men innan nästa förlängningsperiod börjar har du inte rätt till återbetalning för den då pågående förlängningsperioden, med undantag för vad som anges i avsnittet ”Ångerrätt i fråga om Paket och Abonnemang” nedan. Tjänsterna är fortsatt tillgängliga för dig under denna tid.

Om ditt Abonnemang förlängs automatiskt informerar Dott eller Tredjepartsplattformen (om tillämpligt)  dig om din rätt att säga upp det och hur detta går till. Om vi inte tillställer dig något sådant meddelande har du rätt att avsluta Abonnemanget när som helst efter det datum då det förlängs automatiskt. 

Dott förbehåller sig rätten att ändra Abonnemangsvillkoren (inklusive priset) med 14 dagars skriftligt varsel. Om du inte vill ha kvar Abonnemanget med de ändrade villkoren har du rätt att säga upp det och få återbetalning.

Abonnemangen kan inte kombineras med andra kampanjerbjudanden, premier eller rabatter.

Dott kan säga upp ditt Abonnemang (I) när som helst under Giltighetstiden utan att ange någon orsak med 30 dagars skriftligt varsel och (ii) omedelbart, om du inte fullgör din betalningsskyldighet till Dott eller gör dig skyldig till en väsentlig överträdelse  av dessa Villkor. 

Om du har brutit mot något av dessa villkor kan vi vägra att göra Abonnemang tillgängliga för dig i framtiden.

Avgifterna för Abonnemangen betalas i förskott och Abonnemang kan endast köpas med kreditkort.

Ångerrätt som gäller Paket och Abonnemang
Vänligen notera att du inte har någon ångerrätt på en pay-per-use-åktur efter det att du har påbörjat sådan åktur. Du har, trots vad som ovan anförts, enligt lag rätt att ångra köpet av ett Paket eller Abonnemang under 14 dagar räknat från Startdatumet. Men eftersom Paketet eller Abonnemanget börjar gälla omedelbart på Startdatumet (vilket du uttryckligen begär när du köper Paketet eller Abonnemanget) förlorar du din ångerrätt om Slutdatumet inträffar innan ångerfristen på 14 dagar har löpt ut eller om du överskrider Maxantalet innan dess. 

Om du utnyttjar din ångerrätt har du rätt till återbetalning på proportionell grund med ett belopp som motsvarar (i) antalet återstående Maxantal (i tillämpliga fall) eller (ii) Paketets eller Abonnemangets återstående Giltighetstid, om detta är lägre. 

Vi gör återbetalningen senast 14 dagar efter att ha mottagit din begäran om att häva köpet, med samma betalningsmetod som du använde för att köpa Paketet eller Abonnemanget, såvida du inte uttryckligen begär något annat. Återbetalningen medför inga avgifter för dig.

Mejla till support@ridedott.com och ange att du vill utöva din rätt att ångra köpet, samt uppge namn och telefonnummer och uppgifter om det Paket eller Abonnemang du har köpt. Du kan även använda en ångerblankett, tillgänglig https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2021-konsumentverket.pdf.

Plånbok
I en del länder kan vi erbjuda en plånbok som en extra betalningsmetod. Du kan ladda din plånbok med tillgodohavanden. Saldot anges alltid i Appen. Medlen i din plånbok är inte kontantvaluta, och kan inte återbetalas eller lösas in mot pengar.  Eftersom tillgodohavandena visas i din plånbok omedelbart har du inte den ångerrätt du annars skulle ha haft. Du kan använda medlen i din plånbok för att köpa Tjänster från Dott och Dotts närstående företag via Appen.

Om du har laddat krediter till din plånbok i en annan valuta än ”euro” kan du endast använda dessa krediter i landet med den specifika valutan, dvs. du kan endast använda svenska kronor för att köpa tjänster från Dott i Sverige.

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Som en del av Appavtalet beviljar vi dig en personlig, begränsad, avgiftsfri, icke-exklusiv, återkallelig och icke överlåtbar licens att ladda ner och använda vår App, enbart i syfte att kunna använda Tjänsterna och för icke-kommersiella ändamål. Du får bara använda Appen på de sätt som anges i Villkoren. Du får inte själv, och du får inte låta någon annan part (i) modifiera, bakåtkompilera, anpassa, förbättra, utöka, översätta eller skapa härledda verk ur Appen (förutom i den utsträckning detta är tillåtet enligt tillämplig lag), (ii) skapa en databas genom att systematiskt ladda ner och lagra Appen, (iii) skaffa åtkomst till Tjänsterna i syfte att utvinna data manuellt eller automatiskt, med hjälp av till exempel robotar, skrapor eller spindlar och/eller (iv) använda Appen för kommersiella ändamål. Alla immateriella rättigheter till Tjänsterna (såsom upphovsrätter, varumärken och rätten till allt innehåll) tillhör Dott och dess licensgivare och överlåts inte på något sätt till dig. Om du inte uppfyller de ovan angivna Villkoren för användning av Appen kan vi säga upp Appavtalet i enlighet med punkt 8 nedan och spärra fortsatt tillgång till Appen och våra Tjänster. 

6. ANSVARSBEGRÄNSNING 

DOTT ANSVARAR I ENLIGHET MED TVINGANDE LAGBESTÄMMELSER FÖR FÖRUTSÄGBARA SKADOR SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ATT DOTT ELLER DESS FÖRETRÄDARE AGERAR UPPSÅTLIGEN ELLER MED GROV VÅRDSLÖSHET.

DOTT ANSVARAR FÖR FÖLJANDE SKADOR I FALL AV VÅRDSLÖSHET:

(A) DÖDSFALL OCH PERSONSKADOR SAMT

(B) SKADOR SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ÖVERTRÄDELSE AV EN VÄSENTLIG AVTALSMÄSSIG FÖRPLIKTELSE. I DETTA FALL BEGRÄNSAR SIG ANSVARET TILL DET BELOPP SOM TYPISKT SETT KUNDE FÖRUTSES FÖR AVTALET I FRÅGA. VÄSENTLIGA AVTALSMÄSSIGA FÖRPLIKTELSER ÄR FÖRPLIKTELSER SOM ÄR AVGÖRANDE FÖR ETT KORREKT GENOMFÖRANDE AV AVTALET OCH SOM KUNDEN NORMALT SKA KUNNA FÖRLITA SIG PÅ.

DE OVAN FASTSTÄLLDA ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA GÄLLER ÄVEN PERSONER VILKAS SKULD KAN TILLSKRIVAS DOTT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. DE GÄLLER DOCK INTE I DEN MÅN DOTT BEDRÄGLIGT HAR DOLT ETT FEL ELLER ÅTAGANDE, ELLER I FRÅGA OM ANSPRÅK ENLIGT LAGEN OM PRODUKTANSVAR (1992:18). ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA PÅVERKAR INTE HELLER ANSVARET FÖR BROTT MOT EU:S ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNING (ARTIKEL 82).

DOTT PÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA FÖRLUSTER ELLER FÖLJDFÖRLUSTER.

I DENNA PUNKT 6 OCH PUNKT 7 NEDAN SKA ”DOTT” ANSES INBEGRIPA DOTT, DESS NÄRSTÅENDE FÖRETAG, DOTTERFÖRETAG, ÄGARE, CHEFER, ANSTÄLLDA, UPPDRAGSTAGARE, EFTERTRÄDARE OCH ÖVERTAGARE, FÖRETRÄDARE, OMBUD OCH STYRELSELEDAMÖTER.

7. SKADEERSÄTTNING

DU SKA GOTTGÖRA OCH HÅLLA DOTT SKADESLÖST FRÅN SAMT FÖRSVARA DOTT MOT ALLA BÖTER, STRAFFAVGIFTER, ANSPRÅK, ÅTGÄRDER, SKYLDIGHETER, FÖRLUSTER, UTGIFTER, SKADOR OCH KOSTNADER (DÄRIBLAND RIMLIGA KOSTNADER FÖR RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER) SOM DIREKT ELLER INDIREKT UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED OCH SOM ÄR HÄNFÖRLIGA TILL (I) DITT VÅRDSLÖSA ELLER UPPSÅTLIGA MISSBRUK AV TJÄNSTERNA, (II) ÖVERTRÄDELSE AV DESSA VILLKOR GENOM VÅRDSLÖSHET ELLER UPPSÅT FRÅN DIN SIDA, (III) FELAKTIGT INNEHÅLL ELLER FELAKTIG INFORMATION SOM DU DIREKT ELLER INDIREKT TILLHANDAHÅLLER VIA APPEN GENOM VÅRDSLÖSHET ELLER UPPSÅT, (IV) DÖDSFALL ELLER KROPPSSKADA SOM ÅSAMKAS DIG SJÄLV ELLER NÅGON ANNAN SAMT SKADA, FÖRLUST ELLER FÖRSTÖRELSE AV FAST ELLER MATERIELL EGENDOM SOM ORSAKAS AV MISSBRUK AV TJÄNSTERNA GENOM VÅRDSLÖSHET ELLER UPPSÅT FRÅN DIN SIDA OCH (V) BÖTER ELLER ANDRA SANKTIONER SOM ÅLÄGGS PÅ GRUND AV MISSBRUK AV TJÄNSTERNA GENOM VÅRDSLÖSHET ELLER UPPSÅT FRÅN DIN SIDA. DIN SKYLDIGHET ATT GOTTGÖRA DOTT KVARSTÅR ÄVEN EFTER UTGÅNGEN AV DESSA VILLKORS GILTIGHETSTID SAMT EFTER DET ATT TJÄNSTERNA HAR SAGTS UPP ELLER AVSLUTATS. 

8. UPPSÄGNING

Båda parter (du och Dott) har rätt att säga upp Appavtalet när som helst genom föregående meddelande till den andra parten (via e-post till den e-postadress som anges i punkten ”Kontakt” nedan). Rätten att säga upp Appavtalet och Enskilda hyresavtal av legitima skäl utan varsel påverkas inte. Om avtalet sägs upp (i) spärrar Dott Användarkontot och nekar fortsatt tillgång till och användning av Tjänsterna och (ii) kan Dott kräva att du omedelbart lämnar tillbaka Fordon du använder samt ta ut avgifter för användningen av Fordon tills dessa återlämnas.

9. ÄNDRINGAR

VI KAN VID OLIKA TILLFÄLLEN ÄNDRA DESSA VILLKOR SAMT TILLÄMPLIGA AVGIFTER OCH FÖRSÄKRINGAR. VI INFORMERAR DIG OM ÄNDRADE VILLKOR I APPEN ELLER VIA TREDJEPARTSPLATTFORMAR, PÅ VÅR WEBBPLATS OCH/ELLER VIA E-POST. OM DU INTE INVÄNDER MOT ÄNDRINGARNA INOM EN MÅNAD EFTER DETTA MEDDELANDE ANSES DU HA GODTAGIT DE ÄNDRADE VILLKOREN, FÖRUTSATT ATT VI HAR INFORMERAT OM DENNA KONSEKVENS I MEDDELANDET.  DU HAR INGEN RÄTT ATT INVÄNDA MOT ÄNDRINGARNA OM DU BÖRJAR ELLER FORTSÄTTER ANVÄNDA TJÄNSTERNA EFTER DETTA MEDDELANDE.  

10. FORCE MAJEURE

Vi påtar oss inget ansvar för förlust, skada, fel eller brist som uppkommer till följd av händelser som ligger utanför vår kontroll, såsom anslutningsfel, strömavbrott, upplopp, bränder, översvämningar, stormar, explosioner, epidemier, pandemier, epidemiska eller pandemiska nödsituationer, krig, sabotage, myndighetsåtgärder, ändrade lagar, förordningar, administrativa bestämmelser eller andra regler eller katastrofer.

11. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION 

Dessa Villkor, Appavtalet och de Enskilda hyresavtalen lyder under svensk lag. Eventuella tvingande lagar om konsumentskydd gäller oberoende av denna lagvalsklausul.

Parterna ska i första hand söka lösa eventuella tvister som uppkommer till följd av detta Avtal genom förhandlingar. Om en tvist inte kan lösas genom förhandlingar kan du som konsument hänskjuta ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se/om-arn/Languages/english-what-is-arn/) eller väcka talan i allmän domstol på din hemort. 

Konsumenter i EU kan inge klagomål via Europeiska unionens plattform för tvistlösning på internet genom att följa följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Plattformen kan användas av personer som vill lösa tvister som har uppkommit i samband med försäljningskontrakt eller nättjänster på det utomrättsliga området. 

12. ALLMÄNT

Om någon bestämmelse i dessa Villkor av en domstol eller en behörig myndighet i någon utsträckning befinns vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att tillämpa ska bestämmelsen i fråga avskiljas från Villkoren och de återstående Villkoren ska fortsätta att äga giltighet och tillämpas i den utsträckning som lagen medger. 

Du får inte fördela, överlåta eller delegera dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor utan föregående skriftligt godkännande av oss. Överlåtelser utan sådant godkännande är ogiltiga. Vi kan fördela, överlåta eller delegera våra rättigheter och skyldigheter till en tredje part utan ditt medgivande. I sådana fall har du rätt att säga upp Avtalet i enlighet med punkt 8.

Du och Dott är oberoende avtalsparter och det finns inget faktiskt eller antaget partnerskap, franchiseavtal, joint venture, ombudsförhållande, anställningsförhållande eller liknande förhållande mellan dig och Dott.

Rättigheter och skyldigheter som är av sådan art att de bör fortsätta att gälla efter det att dessa Villkor har upphört att gälla eller din användning av Tjänsten har upphört ska fortsätta att gälla.

Om vi underlåter att utöva en avtalsenlig rättighet betyder inte detta att vi avstår från denna rättighet, såvida vi inte meddelar detta skriftligen, eller att vi fortsatt kommer att avstå från rättigheten eller att man kan förvänta sig att den inte kommer att hävdas, såvida detta inte uttryckligen anges.

Dessa Villkor utgör hela Avtalet med detta föremål och ersätter alla tidigare eller samtidiga muntliga och skriftliga meddelanden, överenskommelser och förslag från dig och oss med detta föremål.

Termerna ”inklusive”, ”inbegripet” och liknande i dessa villkor ska tolkas som ”inklusive, utan begränsningar”.

De enda utomstående förmånstagarna enligt dessa Villkor är de som omfattas av definitionen av ”Dott” i punkterna 6 och 7.

13. KONTAKT

Mejla oss på e-postadress support@ridedott.com om du har frågor om Tjänsterna.