Försäkrings-översikt

Dotts försäkringar varierar beroende på i vilket land du befinner dig. Vänligen läs försäkringsöversikten för det land där du ska åka för att bättre förstå vilket skydd du kan få och var.

Dotts försäkringar varierar beroende på vilket land du åker i. För att bättre förstå vilken täckning du har i vilket land, se till att du läser försäkringssammanfattningen för landet du åker i.

Detta är tänkt som en sammanfattning av ditt försäkringsskydd, för att belysa skyddet som tillhandahålls och dess gränser, de viktigaste villkoren du måste följa och de viktigaste situationerna när en skadeanmälan inte kan betalas. Vi har försökt identifiera de viktiga punkter vi tycker att du behöver vara medveten om. Detta är inte en komplett lista. örsäkringsproduktinformationsdokumentet (“IPID”) för skydd mot personliga olyckor finns här på engelska och här på svenska och för Tredjepartsansvarhärpå engelska ochhärpå svenska.

 

SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGAR FÖR ELCYKLAR OCH ELSPARKCYKLARI SVERIGE

 

Vad täcks av Dotts försäkring?

Under den tid som fordonet hyrs drar du nytta av den försäkring som Dott tecknar och som täcker:

● ditt ansvar gentemot tredje part för kroppsskada eller skada på deras egendom till följd av en olycka när du använder ett fordon; och

● din permanenta partiella eller totala invaliditet eller dödsfall till följd av en olycka när du använder ett fordon,

i varje fall med förbehåll för de tillämpliga försäkringsbeloppen, behörighetskriterierna och undantagen som anges nedan och i dokumenten länkade ovan. Kostnaden för försäkringen integreras automatiskt i kostnaden för att hyra elskotern.

 

Vem är försäkrad?

Alla förare:

● som är minst 18 år gamla;

● som är registrerade och auktoriserade att använda Dotts tjänster; och

● som har ingått och följt ett individuellt hyresavtal med Dott;

omfattas av Dotts försäkring.

 

Vad är det maximala försäkringsskyddet?

Skador täckta Maximalt försäkringsbelopp (i euro eller motsvarande belopp i lokal valuta)
Ditt permanenta funktionshinder (ersättningen bestäms av

grad av funktionshinder som anges ovan

lägsta tröskel på 15 % invaliditet som

resultat av en trafikolycka, se relevant IPID för mer information)

50 000 €
Din död 50 000 €
Tredje parts skada på egendom 1 000 000 €
Tredje part kroppsskada 1 000 000 €

Vad är inte försäkrat?

Det finns inget försäkringsskydd för:

● Olycka som inte uppstår vid användning av ett Dott-fordon.

● Olycka som inte är en trafikolycka.

● Utbetalningar vid brukarens bestående invaliditet där invaliditetsgraden understiger tröskeln på 15 % invaliditet.

● Alla skador på egendom (inklusive fordon) som ägs, hyrs av eller är i användarens besittning.

● All obehörig användning av ett fordon, inklusive men inte begränsat till olämplig användning av en användares inloggningsuppgifter eller kommersiell användning(t.ex. som budbil eller som betald passagerartransport).

● All användning av ett fordon där passagerare skjutsas och alla skador på egendom eller kroppsskada på passagerare som skjutsas av användaren på fordonet.

● Eventuella skador som uppstår när man kör ett fordon i med passagerare eller djur.

● All användning av ett fordon under påverkan av alkohol över den lagliga maxgränsen eller —droger.

● Alla anspråk orsakade av uppsåtliga eller illvilliga handlingar.

● Varje trafikolycka som orsakas avsiktligt av användaren till följd av hans eller hennes deltagande i ett brott, eller ett slagsmål (förutom i fall av självförsvar), eller något ansvar i samband med terrorism.

● Alla anspråk som härrör från, härrör från eller relaterar till ett pandemiutbrott inklusive Covid-19-viruset.

 

Vad gör jag om jag råkar ut för en olycka?

● Erkänn aldrig ansvar på platsen.

● Vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra och minimera förlust eller skada. Om någon skadas, ring räddningstjänsten.

● När du är i en säker position, utbyt kontaktinformation med alla inblandade inklusive vittnen, och notera de inblandade fordonsregistreringsnumren och QR-koderna.

● Om det är säkert att göra det, ta bilder av fordonen, registreringsnummer och eventuella passagerare, samt händelseplatsen. Du måste tillhandahålla bevis som stöd för ditt påstående. Se därför alltid till att ha lämpliga bevis för att skadan har inträffat (t.ex. skadebekräftelse, intyg, polisanmälan, läkarrapport) och skadans omfattning.

● Anmäl skadehändelsen till försäkringsbolaget inom en vecka (se kontaktuppgifter nedan).

 

Hur kan jag göra anspråk på försäkringstäckning ?

Om du har orsakat eller lidit en skada eller orsakat skada på egendom när du kört ett fordon och om du vill göra anspråk på täckning enligt försäkringen enligt ovan, ska du inom en vecka anmäla skadehändelsen till försäkringsbolaget genom att skicka ett e-postmeddelande till Dott.claim@allianz.com.

Jag har gjort en anmälan, vad ska jag göra mer?

● Samarbeta med Dott och försäkringsbolaget, framför allt ge all nödvändig information för skadehanteringen så snart som möjligt.

● Berätta genast för försäkringsbolaget om:

● du får kommunikation om olyckan eller eventuella kostnader som har uppstått;

● om polisen, brottsbekämpande organ eller annat statligt organ genomför en utredning som rör olyckan;

● om du eller någon annan tredje part som är inblandad i olyckan ska åtalas till följd av olyckan, eller

● om det ska göras en utredning efter en dödsolycka.

● Ge inte någon falsk eller bedräglig information till försäkringsbolaget, och gör inte heller några anspråk enligt försäkringen med vetskap om att den är falsk, bedrägligt uppblåst eller stöds av bedrägliga dokument eller fakta. Försäkringsbolaget kan avslå ditt anspråk som en följd av detta.

 

Klagomål

Om du är missnöjd med hur ditt klagomål har behandlats kan du lämna in ett klagomål till La Médiation de l’Assurance på:

Adress: TSA 50110, 75441 Paris cedex 09

E-post: le.mediateur@mediation-assurance.org

Hemsida:www.mediation-assurance.org

Du kan också lämna in ett klagomål till din nationella tillsynsmyndighet, som anges i relevant IPID ovan.

 

Dataskydd

Våra partners kan behandla personuppgifter om dig där det krävs för att kunna administrera policyn och eventuella anspråk. Information om de uppgifter som behandlas och dina rättigheter i samband med dessa finns i IPID:erna ovan.