Verzekerings-overzicht

De verzekeringspolissen van Dott variëren per land. Om beter te begrijpen welke dekking je kunt genieten en waar, lees je het verzekeringsoverzicht van het land waar je rijdt.

Dott’s verzekeringspolissen variëren afhankelijk van het land waarin u rijdt. Zorg ervoor dat u het verzekeringsoverzicht leest voor het land waar u rijdt. Zo kunt u beter begrijpen welke dekking geldig is en waar.

Dit is bedoeld als een samenvatting van uw verzekeringsdekking, om te wijzen op de dekking en de limieten, de belangrijkste voorwaarden waaraan u moet voldoen en de belangrijkste situaties waarin een schadegeval mogelijk niet wordt uitbetaald. Wij hebben getracht de belangrijkste punten aan te geven waarvan u volgens ons op de hoogte moet zijn. Dit is geen uitputtende lijst.

OVERZICHT VAN VERZEKERINGSDEKKING VOOR E-BIKES EN E-SCOOTERS IN BELGIË

Wat wordt er gedekt door Dott’s verzekering?

Gedurende de huur van het voertuig, bent u verzekerd door Dott. Het volgende wordt gedekt:

 • aansprakelijkheid tegenover derden voor lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van een ongeval tijdens het gebruik van een voertuig; en

 

 • ernstig lichamelijk letsel (blijvende, gedeeltelijke of volledige invaliditeit) of overlijden als gevolg van een ongeval bij het gebruik van een voertuig

in elk geval onder voorbehoud van de toepasselijke verzekerde sommen, de toekenningscriteria en de uitsluitingen zoals hieronder uiteengezet. De verzekeringskosten zijn automatisch inbegrepen in de huurprijs van de elektrische scooter.

 

Wie is verzekerd?

Alle chauffeurs:

 • die beschikken over een geldig identiteitsbewijs binnen de EER of een paspoort;

 

 • die geregistreerd en gemachtigd zijn om van de diensten van Dott gebruik te maken; en

 

 • die met Dott een individuele huurovereenkomst zijn aangegaan en nagekomen;

 

zijn gedekt door Dott’s verzekering.

Wanneer begint / eindigt de verzekeringsdekking?

De verzekeringsdekking begint met het afsluiten van de individuele huurovereenkomst, d.w.z. met de voltooiing van het ontgrendelingsproces van het voertuig via de de app. De verzekeringsdekking eindigt met het parkeren en vergrendelen van het voertuig via de app.

Wat is de maximale verzekeringsdekking?

E-bikes

Gedekte schade Maximaal verzekerd bedrag
Overlijden €25,000
Permanente gedeeltelijke invaliditeit €25,000
Permanente volledige Invaliditeit €25,000
Materiële schade tegenover derden €2,000,000
Lichamelijke schade tegenover derden €250,000

 

E-scooter

Gedekte schade Maximaal verzekerd bedrag
Overlijden €25,000
Permanente gedeeltelijke invaliditeit €25,000
Permanente volledige Invaliditeit €25,000
Materiële schade tegenover derden €1,000,000
Lichamelijke schade tegenover derden €1,000,000

 

Wat is niet verzekerd?

Er is geen verzekeringsdekking voor:

 • Een voertuig dat wordt gebruikt door iemand anders dan de gebruiker of dat wordt gebruikt om iemand anders dan de gebruiker te vervoeren.

 

 • Alle verlies, schade of aansprakelijkheid die ontstaat wanneer het voertuig wordt gebruikt voor iets anders dan het beoogde gebruik.

 

 • Elk verlies of elke schade wanneer het voertuig wordt gebruikt buiten het grondgebied zoals vermeld in dit document.

 

 • Een voertuig dat wordt gebruikt in een onveilige of onrijpe toestand.

 

 • Een gebeurtenis waarbij er een andere verzekeringspolis van kracht is die hetzelfde of een soortgelijk risico dekt.

 

 • Elk verlies of elke beschadiging aan het voertuig zelf.

 

 • Elk verlies of elke beschadiging van eigendom dat u of een gebruiker toebehoort, of dat zich in de zorg, bewaring of controle bevindt van iemand die onder deze polis verzekerd is.

 

 • Elk verlies of elke schade als gevolg van boetes en/of sancties.

 

 • Elk verlies of elke schade ten gevolge van een ongeval dat werd veroorzaakt of mede veroorzaakt door de roekeloze handeling van een gebruiker.

 

 • Elk verlies of elke schade ten gevolge van een ongeval waarbij de gebruiker onder invloed is van drugs of hallucinogene middelen.

 

 • Elk verlies of elke schade ten gevolge van een ongeval terwijl een voertuig wordt gebruikt om gevaarlijke goederen te vervoeren of om op een andere manier goederen te vervoeren op een manier die het veilig rijden en besturen ervan kan beïnvloeden.

 

 • Het overlijden of lichamelijk letsel van de gebruiker wanneer dit te wijten is aan ziekte of aandoening, tenzij dit het directe gevolg is van een ongeval.

 

 • Voor elk hoofdletsel dat een gebruiker oploopt wanneer hij op het ogenblik van het ongeval geen helm draagt, wordt een maximumbedrag van 50.000 euro vastgesteld.

 

 • Alle medische kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kosten van een particuliere behandeling, deskundigenonderzoek en eventuele toekomstige zorgkosten.

 

 • Een geleidelijk verlies van gebruik of functie dat niet het directe gevolg is van een ongeval.

 

 • Elk gebruik in of op een vliegveld, luchthaven, luchthaven of militaire basis

 

 

Wat moet ik doen als ik een ongeluk heb?

 • Geef nooit aansprakelijkheid toe op de plaats van het ongeval.

 

 • Zodra u zich in een veilige positie bevindt, wisselt u de contactgegevens uit van alle betrokkenen, met inbegrip van de getuigen, en noteert u de kentekennummers van de betrokken voertuigen.

 

 • Als het veilig is, maak dan foto’s van de voertuigen, de kentekens en eventuele passagiers, en van de plaats van het incident. Als er gewonden zijn, bel dan de hulpdiensten.

 

 • Meld de schadegebeurtenis binnen een week bij de verzekeringsmaatschappij (zie onderstaande contactgegevens).

 

 

Hoe kan ik aanspraak maken op dekking door de verzekering?

Als u tijdens het besturen van een voertuig lichamelijk letsel of materiële schade hebt veroorzaakt en als u aanspraak wilt maken op dekking door de verzekering zoals hierboven beschreven, moet u de schadegebeurtenis binnen een week aan de verzekeringsmaatschappij melden door een e-mail te sturen naar zego-micromobility@broadspire.eu of door te bellen naar +32 2 895 05 01.

Ik heb een claim ingediend, wat moet ik nog meer doen?

 • Samenwerken met Dott en de verzekeringsmaatschappij,en zo spoedig mogelijk alle nodige informatie verstrekken voor de schadeafhandeling.

 

 • Vertel het meteen aan de verzekeringsmaatschappij als:
  • u communicatie ontvangt over het ongeval of de kosten die zijn gemaakt;
  • indien de politie, een wetshandhavingsinstantie of een ander overheidsorgaan een onderzoek instelt in verband met het ongeval;
  • als u of een andere bij het ongeval betrokken derde als gevolg van het ongeval vervolgd moet worden, of
  • als er een onderzoek moet komen na een dodelijk ongeval.

 

 • Geef geen valse of frauduleuze informatie aan de verzekeringsmaatschappij, en dien geen claim in onder de polis terwijl u weet dat deze vals is, op frauduleuze wijze is opgeblazen, of wordt ondersteund door frauduleuze documenten of feiten. De verzekeringsmaatschappij kan uw claim als gevolg daarvan afwijzen.

 

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop onze verzekeraar uw klacht heeft behandeld, kunt u contact opnemen met Zego via: support.eu@zego.com

Als u ontevreden blijft over de manier waarop uw klacht is behandeld, kunt u ook een klacht indienen bij Ombudsman des Assurances/Ombudsman van de Verzekeringen op:

Adres: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel

E-mail: info@ombudsman.as

Website: https://www.ombudsman.as/fr/ of https://www.ombudsman.as/nl/

 

Gegevensbescherming

Onze partners kunnen persoonsgegevens over u verwerken wanneer dat nodig is voor het beheer van de polis en eventuele claims.

Alle telefoongesprekken, e-mails en andere schriftelijke of elektronische communicatie in verband met verzekeringsaanvragen en claims kunnen worden gecontroleerd en opgenomen en de opnames kunnen worden gebruikt voor fraudepreventie en -opsporing, en opleiding en kwaliteitscontroles.

Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • het verstrekken van verzekeringsraming(en) of -offerte(s) en/of het regelen van verzekeringsdekking;

 

 • controle aan de hand van anti-fraude databanken;

 

 • het verstrekken van gegevens aan nationale databanken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn;

 

 • behandeling en onderzoek van schadegevallen en hulp bij de procedure voor de goedkeuring van schadegevallen;

 

 • boekhoudkundige- en andere managementinformatiedoeleinden; en

 

 • voor elk ander door de wet vereist doel.

 

 • Uw rechten met betrekking tot deze gegevens omvatten:

 

 • het recht op het wissen van persoonsgegevens, tenzij onze partners een rechtmatige grondslag hebben om de verwerking voort te zetten;

 

 • het recht om correctie te vragen van eventuele onnauwkeurige of onvolledige informatie;

 

 • het recht om te verzoeken dat geautomatiseerde verwerking/besluitvorming door een persoon wordt getoetst; en

 

 • het recht om kosteloos bijzonderheden te vragen over de persoonsgegevens die over u worden bewaard;

 

Alle vragen over de informatie die onze partners over u hebben, kunt u sturen naar

E-mail: compliance.eu@zego.com; OF

Post: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam, Nederland

Voor een volledig exemplaar van het privacybeleid van onze partner volgt u een van deze links:

www.zego.com/fr/privacy

www.zego.com/ie/privacy

www.zego.com/es/privacy

Als u met iemand anders contact wilt opnemen om over uw persoonsgegevens te praten, kunt u ook contact opnemen met de Commission de la protection de la vie privée (de nationale toezichthoudende autoriteit) op

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 2 274 48 00

E-mail: commission@privacycommission.be

Woordenlijst

ongeval

Een onverwachte, onvoorziene en onopzettelijke gebeurtenis waarbij een voertuig betrokken is, op een aanwijsbare tijd en plaats, met lichamelijk letsel voor de gebruiker en/of een derde, dan wel materiële schade tot gevolg.

lichamelijk letsel

Een identificeerbaar lichamelijk letsel (met inbegrip van ziekte die uitsluitend en rechtstreeks het gevolg is van het letsel, maar niet van enige andere ziekte, aandoening, ziekte of natuurlijk voorkomende aandoening).

blijvende gedeeltelijke invaliditeit

Letsel dat aanzienlijke gevolgen heeft voor de gebruiker, maar hem niet volledig verhindert een beroepsactiviteit uit te oefenen, dat waarschijnlijk gedurende een jaar ononderbroken zal duren en dat aan het einde van die periode geen uitzicht op verbetering biedt.

blijvende totale invaliditeit

Een letsel dat de gebruiker volledig verhindert om enig bedrijf of beroep uit te oefenen en dat gedurende één jaar onafgebroken zal duren, en aan het einde van welke periode er geen vooruitzicht op verbetering is.