ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DOTT APP EN DOTT DIENSTEN IN BELGIË

 

Laatste bijwerking van de voorwaarden: 5 Februari 2020

BELGIË - NEDERLANDS

 

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG. ZIJ REGELEN UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN DOTT (ZOALS HIERONDER OMSCHREVEN) IN BELGIË

 

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw (hierna "u" of "uw") (i) gebruik, na registratie, van onze mobiele toepassing ("App"), en (ii) huur van onze gedeelde elektrische fietsen ("e-Bikes") en gedeelde elektrische scooters ("e-Scooters") (gezamenlijk "Voertuig(en)") die van tijd tot tijd via de App door emTransit BVBA, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4, (hierna genoemd: "Dott", "wij", "onze" of "ons") in België worden geleverd (gezamenlijk de "Diensten"). Overeenkomstig deze Voorwaarden sluiten u en Dott een overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de App, waaronder de Gebruikersaccount, ("App-overeenkomst") en afzonderlijke contracten voor elk gebruik van een Voertuig ("Individuele Huurovereenkomsten") die verband houden met uw gebruik van onze Diensten in België.

 

TIJDENS HET REGISTRATIEPROCES VAN ONZE APP, BIJ HET GEBRUIK VAN DE APP EN BIJ HET ONTGRENDELEN VAN EEN VOERTUIG VOOR GEBRUIK VIA DE APP MOET U AKKOORD GAAN MET DEZE VOORWAARDEN. DOTT STAAT U ALLEEN TOE OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN MIDDELS AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN ZOALS WEERGEGEVEN IN DE LAATSTE VERSIE VAN DE APP. U MAG GEEN GEBRUIKMAKEN VAN DE DIENSTEN INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN.

 

ER ZIJN ANDERE VOORWAARDEN DIE EVENEENS OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN:

 

Deze Voorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van alle of sommige Diensten:

 

Als u de Diensten gebruikt terwijl u zich in een ander land dan België bevindt, worden de Diensten aangeboden door een filiaal van Dott dat zich in dat andere land bevindt. In dit geval gaat u een Gebruiksovereenkomst aan en gaat u de Individuele Huurovereenkomsten aan met dit plaatselijk filiaal van Dott op basis van algemene voorwaarden geldend voor dat land. Dergelijke voorwaarden zijn hier beschikbaar (link) en identificeren de respectievelijke lokale filialen van Dott als uw contractant.

DE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

 

U moet ten minste 18 jaar oud zijn en de vereiste mentale en juridische capaciteit hebben om van onze Diensten gebruik te kunnen maken.

 

 

1. UW GEBRUIKERSACCOUNT

 

Voor het gebruik van de App en de Voertuigen moet u zich registreren voor een gebruikersaccount via de App op uw mobiele apparaat ("Gebruikersaccount"). Een Gebruikersaccount moet worden aangemaakt via de App. Om uw Gebruikersaccount in te stellen, zal de App u vragen om ons het volgende ter beschikking te stellen: (i) bepaalde informatie over uzelf (alle velden die als verplicht zijn aangegeven moeten worden ingevuld), en (ii) een betaalmethode (gegevens van een geldige krediet- of debetkaart, of een andere goedgekeurde betaalmethode), en (iii) alle andere informatie die wij nodig hebben om u toe te laten de App en de Voertuigen te gebruiken, zoals vermeld in het registratieproces in de App. De betaalgegevens worden aan onze externe betalingsverwerkers verstrekt en worden door ons alleen in versleutelde vorm geopend of opgeslagen.

 

Uw Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en u moet deze voldoende beveiligen en er zorg voor dragen dat hij niet wordt gedeeld met of gebruikt door anderen. U mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks een gebruikersaccount voor een derde aanmaken of uw gebruikersaccount aan een derde overdragen. Wanneer u een Voertuig gebruikt, moet u alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen die u middels uw Gebruikersaccount bij ontgrendeling van het Voertuig worden medegedeeld. U bent verantwoordelijk voor alle verlies en schade als gevolg van het bekend worden van de toegangsgegevens van uw Gebruikersaccount, of enige elektronische bedreigingen, aanvallen of frauduleuze activiteiten door uw verzuim de veiligheid van uw Gebruikersaccount te waarborgen. U moet onmiddellijk elk vermoeden van ongeoorloofde toegang tot uw Gebruikersaccount melden aan: hello@ridedott.com. U bent steeds verantwoordelijk voor het gebruik van uw Gebruikersaccount.

Elk gebruik van een Voertuig dat middels uw Gebruikersaccount wordt ontgrendeld, wordt beschouwd als een strikt persoonlijk, individueel en exclusief gebruik door u. Dit is een onweerlegbaar wettelijk vermoeden. U erkent dat deze bepaling niet louter formeel is en een wezenlijke bepaling is voor het sluiten en uitvoeren van de Individuele Huurovereenkomst.

 

Alle informatie die u ons heeft verstrekt moet correct, actueel en volledig zijn en u gaat ermee akkoord dit zo te houden. Als we redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de informatie die u hebt verstrekt om uw Gebruikersaccount te openen onjuist, onnauwkeurig of frauduleus is, mogen we de toegang tot uw Gebruikersaccount opschorten of tijdelijk blokkeren totdat het probleem naar onze tevredenheid is opgelost.

Wij kunnen, indien nodig of overeenkomstig de geldende wetgeving, de door u verstrekte informatie controleren en verifiëren. U zal meewerken en ons alle hulp bieden die redelijk en nodig is voor dergelijke controles en verificaties. U bent verantwoordelijk voor alle verlies en schade als gevolg van onjuiste, valse of onvolledige informatie die u ons heeft verstrekt. Bovendien zal het niet verstrekken van nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en volledige informatie worden beschouwd als een ernstige inbreuk op de Gebruiksovereenkomst, de Individuele Huurovereenkomst en enige andere overeenkomst die tussen u en Dott is gesloten.

2. GEBRUIK VAN DE APP

Het ontgrendelen en het gebruik van de Voertuigen vereist het gebruik van de App met uw Gebruikersaccount. De App is ook vereist voor de reservering en de lokalisatie van de voertuigen, de facturering en betaling van de Diensten (hierna het "Doel van de App").

De App kan alleen worden gebruikt voor het Doel van de App, elk ander gebruik van de App is ten strengste verboden. De App MAG met name niet worden gebruikt voor:

Elk gebruik van de App dat inbreuk maakt op deze Sectie 2 is een ernstige schending van deze Voorwaarden. U draagt de exclusieve aansprakelijkheid voor dergelijke inbreuken, zowel met betrekking tot strafrecht als civiel recht.

De installatie en het gebruik van de App is op eigen risico. U bent altijd als enige aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade, vooroordelen of verlies op uw apparaat, of enig ander apparaat die het gevolg is van misbruik van de App. Dott is alleen aansprakelijk voor een storing van de App die het gevolg zou zijn van grove en herhaalde nalatigheid of van frauduleus gedrag.

3. GEBRUIK VAN VOERTUIGEN

 

Via uw gebruikersaccount kunt u als volgt een Voertuig huren op basis van een Individuele Huurovereenkomst: In uw gebruikersaccount kunt u alle beschikbare Voertuigen identificeren en deze Voertuigen ontgrendelen voor gebruik. Wanneer u het Voertuig ontgrendelt via uw Gebruikersaccount om een rit te beginnen (zoals verder beschreven in het hoofdstuk "Beginnen en beëindigen van een rit"), sluit u een Individuele Huurovereenkomst met Dott voor het gebruik van dit Voertuig op basis van deze Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden (met betrekking tot vergoedingen en toegestane gebruiksgebieden en de geldende verzekeringspolis). Vergoedingen en gebruiksgebieden worden weergegeven in uw Gebruikersaccount op het moment dat u het Voertuig ontgrendelt. Wanneer u een rit begint door op "ontgrendelen" te klikken, gaat u ermee akkoord de kosten voor de Dienst te betalen zoals aangegeven in de App op het moment dat u de Dienst gebruikt. Voor meer informatie over de tarieven, zie de rubriek "Vergoedingen, kosten en betaling" hieronder).

Beginnen en beëindigen van een rit: Een rit begint vanaf het moment dat u een Voertuig in de App "ontgrendelt" en eindigt zodra u de optie "Einde rit" in de App kiest, waardoor het Voertuig weer wordt vergrendeld. Na afloop van een rit dient u het Voertuig te parkeren in overeenstemming met de onderstaande parkeerinstructies. Zodra de optie "Einde rit" is geselecteerd, moet u wachten op bevestiging dat de rit is beëindigd in de App. Indien u het Voertuig zou achterlaten zonder de rit naar behoren te beëindigen, blijft de Dienst verder lopen en zal u het verdere gebruik van de Dienst moeten betalen. Na afloop van een rit mag u geen gebruik meer maken van het Voertuig en moet u de ontgrendeling herhalen om het gebruik ervan te hervatten. Indien het Voertuig gedurende een bepaalde periode inactief blijft, kunnen wij middels de App contact met u opnemen om te controleren of u het Voertuig nog steeds gebruikt. Als wij geen reactie van u ontvangen, kunnen wij ervoor kiezen om de rit namens u te beëindigen. U bent verplicht de onderstaande regels en alle regels die Dott van tijd tot tijd aan u mededeelt steeds in acht te nemen wanneer u gebruikmaakt van sommige of alle Diensten.

Leeftijd en capaciteit: U moet minstens 18 jaar oud zijn. U zorgt ervoor dat u vertrouwd bent met de manier waarop onze Voertuigen worden bestuurd en dat u lichamelijk en geestelijk fit bent om dit te doen.

 

Veiligheid voorop: Alvorens het Voertuig te gebruiken, raden wij u aan het Voertuig na te kijken op schade (inclusief een controle van het frame, de voetplank, de kickstand, de banden, de lichten en het display) en de remmen en het gaspedaal te testen. Controleert u of de batterij voldoende is opgeladen om u naar de plaats te brengen waar u naartoe wilt. Als u een e-Bike gebruikt, zorgt u er dan voor dat uw zadel goed is afgesteld voordat u begint met fietsen. Controleert u de weersomstandigheden voordat u uw rit start, en uw omgeving om een botsing te voorkomen en u ervan te vergewissen dat u een vrij pad heeft om te bewegen. Zorgt u ervoor dat u tijdens uw rit zich steeds bewust bent van het weer, de omstandigheden van het Voertuig en uw rijomgeving, en uw rijgedrag aanpast om u van een veilige rit te verzekeren. Indien het Voertuig vóór of tijdens uw rit defect blijkt te zijn, dient u het gebruik van het Voertuig onmiddellijk te stoppen en het defect aan ons te melden ("Defect Voertuig"). Indien u een Defect Voertuig niet zou melden of het zou blijven gebruiken, kan Dott u aansprakelijk stellen voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het niet melden of het verdere gebruik van het Voertuig. Wij raden u aan een helm te dragen en wij eisen dat u een helm gebruikt in alle landen waar deze wettelijk verplicht is voor het gebruik van de Voertuigen (zoals aangegeven in uw Gebruikersaccount). Dott is niet aansprakelijk voor (hoofd)verwondingen die vermeden of beperkt hadden kunnen worden door het dragen van een helm, ook niet wanneer dit niet wettelijk verplicht is.

Naleving van de wetgeving: U bent verplicht om u te gedragen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van wetten en voorschriften met betrekking tot het gebruik van de Voertuigen en alle verkeersregels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik en parkeren van de Voertuigen. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot boetes, sancties, verlies van rijbewijs en beëindiging van uw Gebruikersaccount.

 

Beschikbaarheid: Het is mogelijk dat onze diensten niet 24/7 beschikbaar zijn. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij onze Diensten worden onderbroken, vertraagd of niet beschikbaar zijn, onder meer als gevolg van gepland onderhoud, upgrades, dringende herstellingen. Wij behouden ons ook het recht voor om de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten wanneer dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen. U kunt op elk moment via onze App bepalen welke Voertuigen beschikbaar zijn.

 

Enige gebruiker: Wanneer u een Voertuig ontgrendelt, moet u de enige gebruiker van een dergelijk Voertuig zijn en bent u als enige verantwoordelijk voor de naleving van de regels zoals uiteengezet in deze Voorwaarden. U zorgt ervoor dat niemand behalve u het Voertuig gebruikt nadat u het heeft ontgrendeld. U ZULT GEEN TWEEDE PERSOON MEENEMEN OP ONZE VOERTUIGEN. HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM MET MEER DAN ÉÉN PERSOON OP EEN VOERTUIG TE RIJDEN. ONZE VOERTUIGEN ZIJN ONTWORPEN VOOR GEBRUIK DOOR ÉÉN ENKELE GEBRUIKER TEGELIJK.

 

Wees voorzichtig met onze Voertuigen: U bent verplicht om de apparatuur (inclusief Voertuigen), die u ter beschikking wordt gesteld, steeds met de juiste zorg, zorgvuldigheid en veiligheid te behandelen.

 

Beperkingen op het gebruik van de Diensten: U zult steeds de volgende gebruiksbeperkingen met betrekking tot onze Diensten naleven:

 

 

Parkeren: U dient Voertuigen te parkeren in de Vaste Parkeergebieden binnen de Gebruiksgebieden en waar geen Vaste Parkeergebieden bestaan, zult u het Voertuig altijd parkeren op een manier die wettelijk is toegestaan en die de toegang tot de openbare weg en voetpaden niet belemmert of het gebruik van de openbare weg en voetpaden door voetgangers of het verkeer belemmert, en die ons toegang geeft tot het Voertuig. Dott kan u verzoeken een foto van het Voertuig te sturen om aan te tonen dat het voertuig correct is geparkeerd. Een dergelijk verzoek zal worden gedaan binnen de App wanneer u ervoor kiest een rit te beëindigen en het voertuig vergrendelt. Tracht de Voertuigen niet te beveiligen of te vergrendelen op een andere manier dan via de App. Wij kunnen u een vergoeding van maximaal EUR 300 in rekening brengen voor onze kosten voor het recupereren van een Voertuig wanneer u de hierboven vermelde parkeer- en vergrendelingsinstructies niet opvolgt.

Boetes: U bent als enige aansprakelijk voor en betaalt alle boetes, vergoedingen, toeslagen, indemniteiten, kosten en/of andere heffingen die worden opgelegd door een administratieve of gerechtelijke instantie als gevolg van het ongeoorloofd parkeren of gebruiken van een Voertuig, of door het overtreden van een wet, regel of voorschrift tijdens het gebruik van onze Voertuigen of door het niet naleven door u van één van deze Voorwaarden ("Boetes"). In sommige gevallen kunnen wij dergelijke Boetes namens u betalen (in dat geval betaalt u ons de betaling van deze Boetes terug, samen met een administratiekost van EUR 50 en alle extra kosten die redelijkerwijs door ons zijn gemaakt voor het afhandelen van de betaling van de Boete voor u, tenzij u kunt aantonen dat de kosten voor dergelijke inspanningen van ons voor het afhandelen van deze Boetes lager waren). Dott heeft het recht om dergelijke Boetes en kosten in rekening te brengen bij de door u gekozen betaalmethode, en indien u onvoldoende middelen beschikbaar heeft om deze Boetes en kosten in rekening te brengen, gaat u ermee akkoord dat wij contact met u opnemen om u te vragen om de betaling aan ons te verrichten (een dergelijke betaling dient onmiddellijk op verzoek te worden verricht).

Gebruik van Voertuigen onder invloed van drugs of alcohol: België kent zeer strenge regels voor het gebruik van (niet)gemotoriseerde Voertuigen op de openbare weg. U mag onze Diensten niet gebruiken terwijl u onder invloed bent van alcohol, drugs of andere stoffen. Voordat u een Voertuig in gebruik neemt, moet u uw dronkenschap en uw vermogen om veilig te rijden en op tijd te reageren controleren. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele strafrechtelijke procedures overeenkomstig de artikelen 34 en 35 van de Wetboek voor het wegverkeer. Aangezien Dott niet kan controleren of u deze bepaling naleeft, erkent u uitdrukkelijk dat artikel 37 van de Wetboek van het wegverkeer niet van toepassing is op Dott.

 

Melden van ongevallen en verlies van of schade aan voertuigen: U meldt ons onmiddellijk eventuele schade, ongelukken, persoonlijk letsel, Defecte Voertuigen, gestolen of verloren Voertuigen, evenals de omstandigheden waarin deze zich hebben voorgedaan, door contact met ons op te nemen via e-mail op: support@ridedott.com. Indien een gehuurd Voertuig gestolen wordt, dient u zich onmiddellijk te melden bij de plaatselijke politiedienst. Houdt u er rekening mee dat het niet melden van een ongeval gevolgen kan hebben voor uw dekking onder een door ons afgesloten verzekering.

 

RISICO OP LETSEL EN SCHADE: HET RIJDEN, GEBRUIKEN OF BESTUREN VAN EEN VOERTUIG BRENGT EEN INHERENT RISICO OP LETSELS (INCLUSIEF DODELIJKE LETSELS) MET ZICH, AAN UZELF EN ANDEREN, EN/OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN. DIT RISICO KAN NIET VOLLEDIG WORDEN UITGESLOTEN, ZELFS ALS DE JUISTE VOORZORGSMAATREGELEN WORDEN GENOMEN. ALS BESTUURDER EN ENIGE GEBRUIKER VAN HET VOERTUIG AANVAARDT U DAT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID OP U NEEMT VOOR DIT RISICO OP LETSEL EN SCHADE.

 

4. VERZEKERING

 

Wij hebben alle verzekeringen die nodig zijn om onze Diensten aan te bieden onder de lokale wetgeving, zoals een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering om uw aansprakelijkheid te dekken voor onvrijwillig lichamelijk letsel aan derden of onvrijwillige schade aan de fysieke eigendommen van derden als gevolg van uw gebruik van de Voertuigen. In bepaalde landen bieden wij u ook aanvullende verzekeringsdekking (boven op de wettelijke dekking) voor overlijden door ongeval of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval door uw gebruik van de Voertuigen. Wij zullen een dergelijke aanvullende verzekeringsdekking in uw Gebruikersaccount vermelden.

Alle verzekeringsdekking die wij u bieden is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Dott's Verzekeringspolis voor het specifieke land waarin u het Voertuig gebruikt op het moment van het ongeval.

 

VOOR MEER INFORMATIE OVER HET GEDEKTE RISICO EN HOE EEN VORDERING MOET WORDEN INGESTELD, VINDT U EEN AFSCHRIFT VAN DOTT’s VERZEKERINGSPOLISSEN HIER: https://ridedott.com/terms. WIJ RADEN U AAN DEZE VOORWAARDEN TE LEZEN, DAAR HET NIET NALEVEN VAN DEZE VOORWAARDEN ERTOE KAN LEIDEN DAT DE VERZEKERAAR UW VORDERING AFWIJST.

 

HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING IS GEENSZINS EEN ERKENNING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK EN IS NIET BEDOELD TER VERVANGING VAN UW EIGEN VERZEKERING. Wij raden u aan ervoor te zorgen dat u over een adequate persoonlijke verzekering beschikt om de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van onze Diensten te dekken.

 

5. VERGOEDINGEN, KOSTEN EN BETALING

 

Vergoedingen

De kosten voor het gebruik van onze Voertuigen worden in rekening gebracht via een betaling op basis van gebruik. Telkens wanneer u een Voertuig wenst te gebruiken, kunt u een ontgrendelingsvergoeding worden aangerekend boven op de gebruikskosten die worden berekend op basis van de duur van uw gebruik van het Voertuig. De kosten worden bekendgemaakt in uw Gebruikersaccount voordat u een Voertuig ontgrendelt en de informatie over de kosten met betrekking tot elke stad kan worden gevonden in de App op help & contact>FAQ>Prijzen & Betaling. De kosten worden berekend vanaf het moment dat het Voertuig wordt ontgrendeld tot het ogenblijk dat het Voertuig wordt vergrendeld, telkens via uw Gebruikersaccount. De Vergoedingen worden naar boven afgerond naar de dichtstbijzijnde tijdseenheid op basis van het toepasselijke factureringsmodel (d.w.z. per seconde, per minuut of per uur). Zowel de van toepassing zijnde ontgrendelingskosten als het van toepassing zijnde factureringsmodel en de in rekening gebrachte kosten kunnen in de App worden bekeken voordat u gaat rijden. Alle kosten zijn niet restitueerbaar en inclusief btw.

Indien uw betaling wordt geweigerd, behoudt Dott zich het recht voor om uw Gebruikersaccount op te schorten totdat de openstaande betaling is voldaan. Wij sturen u een e-mail met het verzoek om alle openstaande betalingen te vereffenen. Indien dergelijke bedragen niet binnen de gevraagde termijnen worden voldaan, zal Dott uw Gebruiksovereenkomst beëindigen en alle juridische stappen ondernemen die zij nodig acht om de openstaande betaling in te vorderen, met inbegrip van het vorderen van compensatie voor eventuele door u veroorzaakte schade.

 

Betaling

Betaling kan worden gedaan met de krediet- of debetkaart die u bij registratie voor een Gebruikersaccount hebt opgeladen of met een andere betaalmethode die door Dott is toegestaan voor het specifieke land. U kunt de betaalmethode van uw voorkeur kiezen voordat u het Voertuig ontgrendelt in het vervolgkeuzemenu voor betaling in de App. Alle ontvangstbewijzen en facturen voor uw gebruik van de Voertuigen zijn beschikbaar in de App onder de tab "ritgeschiedenis". Deze zullen ook via e-mail worden verzonden indien u ons uw e-mailadres meedeelt.

 

Promocodes

In sommige gevallen kan Dott u promotionele codes verstrekken die u een korting geven op de vergoedingen binnen de App. Promocodes zijn onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden en bepalingen die wij u meedelen op het moment dat wij de promocode uitreiken. Promocodes mogen slechts eenmaal worden gebruikt en zijn specifiek voor een Gebruikersaccount.

Pakketten

In sommige steden zijn prepaidpakketten beschikbaar voor aankoop via de App (“Pakketten”). De aankoopprijs samen met mogelijke andere beperkingen op het Pakket (zoals een maximum aantal ritten ("Maximum ritten”), maximale duur van ritten (“Maximum ritduur"), duur van het Pakket ("Termijn”), tijden of dagen waarop de ritten kunnen worden gebruikt en de stad waar het pakket gebruikt mag worden), wordt u meegedeeld binnen de app vóór uw aankoop. Als u een Pakket voor aankoop selecteert, begint het Pakket onmiddellijk nadat Dott de ontvangst van uw betaling in de App bevestigt (“Begindatum”). De Pakketten worden beëindigd op de vroegste datum waarop: (i) u de Maximum ritten heeft bereikt; en (ii) de Termijn is verstreken (“Einddatum”).

Als u de Maximum ritduur bij een rit overschrijdt, worden de kosten hiervan in rekening gebracht tegen het standaardtarief per minuut zoals aangegeven in de App.

De pakketten mogen niet worden gebruikt in combinatie met promotionele aanbiedingen, beloningen of andere kortingen.

De Pakketten kunnen worden aangeschaft met iedere beschikbare betaalmethode, behalve via wallet.

De vergoedingen voor de Pakketten zijn vooraf verschuldigd.

Abonnementen

In sommige steden zijn abonnementen beschikbaar die via de App kunnen worden aangeschaft (“Abonnementen”). De aankoopprijs samen met andere beperkingen op het Abonnement (zoals een maximum aantal ritten tijdens elke maand van het Abonnement (“Maximum ritten), maximale duur van ritten (“Maximum ritduur”), duur abonnement (“Termijn”), tijden of dagen waarop de ritten kunnen worden gebruikt en de stad waar het abonnement gebruikt mag worden, wordt u binnen de App meegedeeld vóór uw aankoop. Als u een Abonnement selecteert voor aankoop, begint het Abonnement onmiddellijk nadat Dott de ontvangst van uw betaling in de App bevestigt (“Begindatum”). De abonnementen eindigen op de vroegste datum waarop: (i) u uw recht om te annuleren uitoefent; en (ii) waar automatische verlenging niet uitdrukkelijk wordt vermeld, op de datum dat de Termijn is verstreken (“Einddatum”).

Als u d Maximum ritten of de Maximum ritduur gedurende de Termijn overschrijdt, worden de kosten hiervan in rekening gebracht tegen het standaard tarief per minuut zoals aangegeven in de App.

Als uw Abonnement onderhevig is aan automatische verlenging, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen voorafgaand aan uw aankoop van het Abonnement via de App. Als een Abonnement onderhevig is aan automatische verlenging, wordt het automatisch verlengd voor dezelfde tijdsduur als de oorspronkelijke Abonnementsperiode en zal dit voor onbepaalde tijd worden voortgezet totdat u uw recht uitoefent om te annuleren voorafgaand aan de volgende automatische verlengingsperiode. Als u ervoor kiest om uw Abonnement na de datum van automatische verlenging, maar vóór de volgende automatische verlengingsperiode te annuleren, heeft u geen recht op restitutie voor de rest van de dan geldige verlengingsperiode. De Diensten blijven gedurende deze periode voor u beschikbaar.

Als een Abonnement onderhevig is aan automatische verlenging, zullen wij u op de hoogte stellen van uw herroepingsrecht en het annuleringsproces. Als wij u een dergelijke kennisgeving niet verstrekken, kunt u het Abonnement op elk moment na de datum van automatische verlenging beëindigen.

Dott behoudt zich het recht voor om Abonnementsvoorwaarden (inclusief de prijs) te wijzigen, aan te passen of te veranderen door u hiervan 14 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen. U heeft het recht om het Abonnement te annuleren en een terugbetaling te ontvangen als u niet wilt doorgaan met de aangepaste voorwaarden.

Abonnementen mogen niet worden gebruikt in combinatie met promotionele aanbiedingen, beloningen of andere kortingen.

Dott kan uw Abonnement opzeggen: (i) zonder reden op elk moment tijdens de Termijn door u hiervan 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen; (ii) onmiddellijk indien u nalaat om Dott te betalen, of als u een wezenlijke inbreuk op deze Voorwaarden maakt.

De Abonnementen kunnen alleen worden aangeschaft via betaling met een creditcard.

Herroepingsrecht van toepassing op Pakketten en Abonnementen

Als u een consument bent, heeft u een wettelijk recht om zich binnen 14 dagen na de Begindatum terug te trekken uit een Pakket of een Abonnement. Als u echter akkoord gaat dat het Pakket of Abonnement onmiddellijk op de Begindatum zal beginnen (en dit uitdrukkelijk aanvraagt bij aankoop van het Pakket of Abonnement), verliest u uw herroepingsrecht als de Einddatum vóór het verstrijken van de periode van 14 dagen valt. Indien u uw recht op herroeping uitoefent, heeft u recht op een terugbetaling op pro rata basis gelijk aan: (i) het aantal resterende Maximum ritten (indien van toepassing); en (ii) de duur van de resterende Termijn.

Als u uw annuleringsrechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar support@ridedott.com en verstrek ons een schriftelijke verklaring dat u uw herroepingsrecht wilt uitoefenen, samen met uw naam, telefoonnummer en de details van het Pakket of Abonnement dat u wilt annuleren.

Wallet

In sommige landen kunnen we een wallet aanbieden als extra betaalmethode. U kunt ervoor kiezen krediet op uw wallet te laden. Het tegoedsaldo van uw wallet wordt altijd aangegeven in de App. Krediet op uw wallet is geen chartaal geld en is niet restitueerbaar en niet-inwisselbaar. U kunt krediet alleen gebruiken om de Diensten van Dott en de aangesloten bedrijven van Dott te kopen via de App.

 

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

Als onderdeel van de Gebruiksovereenkomst, verlenen wij u een persoonlijke, beperkte, gratis, niet-exclusieve, herroepbare en niet-overdraagbare licentie om onze App te downloaden en te gebruiken. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om u in staat te stellen de Diensten te gebruiken en met uitsluiting van alle commerciële doeleinden. U mag de App alleen gebruiken zoals toegestaan door de Voorwaarden. Het is u niet toegestaan en u zal geen enkele andere partij toestaan om: (i) de App te veranderen, reverse engineren (tenzij toegestaan door artikel XI.189 van de Belgische Economische Code), aan te passen, verbeteren, uit te breiden, wijzigen, vertalen of er afgeleide werken van te creëren, (ii) een database te creëren door het systematisch downloaden en opslaan van de App; (iii) de Diensten te gebruiken om gegevens te extraheren, handmatig of via geautomatiseerde middelen zoals robots, scrapers of spiders en/of (iv) de App te gebruiken voor commerciële doeleinden. Al onze intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten (zoals auteursrechten, handelsmerken en alle inhoud die is inbegrepen in de Diensten) blijven steeds de exclusieve eigendom van Dott en haar licentiegevers en worden op geen enkele wijze aan u overgedragen. Als u de bovengenoemde gebruiksvoorwaarden voor de App niet naleeft, kunnen wij de Gebruiksovereenkomst beëindigen op grond van artikel 8 hieronder en verdere toegang tot de App en onze Diensten opschorten.

 

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

DOTT’S CONTRACTUELE EN STATURAIRE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR LICHTE NALATIGHEID ZAL ONGEACHT DE RECHTSGROND ALS VOLGT ZIJN BEPERKT: (i) DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DOTT IS BEPERKT TOT DE VOORZIENBARE GEWOONLIJKE SCHADE VOOR DIT SOORT CONTRACTEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN EEN SCHENDING VAN WEZENLIJKE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN; (ii) DOTT ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EEN SCHENDING VAN NIET-WEZENLIJKE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN, EN EVENMIN VOOR LICHTE NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE TOEPASSELIJKE ZORGPLICHT.

DE VOORNOEMDE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID GELDEN NIET VOOR ENIGE DWINGENDE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, IN HET BIJZONDER VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID VOLGENS DE BELGISCHE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET. BOVENDIEN GELDEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN NIET INDIEN EN VOOR ZOVER DOTT EEN SPECIFIEKE GARANTIE HEEFT AANVAARD.

U BENT VERPLICHT OM ALLE PASSENDE MAATREGELEN TE NEMEN OM SCHADE TE VOORKOMEN EN TE BEPERKEN.

VOOR DE TOEPASSING VAN DEZE CLAUSULE 7 EN CLAUSULE 8 HIERONDER, OMVAT "DOTT" DOTT, HAAR FILIALEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, EIGENAARS, MANAGERS, WERKNEMERS, AANNEMERS, OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN EN BESTUURDERS.

 

8. SCHADELOOSSTELLING

 

ONDER VOORBEHOUD VAN ARTIKEL 6 HIERBOVEN, GAAT U ERMEE AKKOORD OM DOTT SCHADELOOS TE STELLEN, TE VERDEDIGEN EN TE VRIJWAREN, VAN EN TEGEN ALLE BOETES, STRAFFEN, VORDERINGEN, ACTIES, AANSPRAKELIJKHEDEN, VERLIEZEN, UITGAVEN, SCHADE EN KOSTEN (MET INBEGRIP VAN REDELIJKE JURIDISCHE KOSTEN) DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VOORTVLOEIEN UIT, VERBAND HOUDEN MET OF TOE TE SCHRIJVEN ZIJN AAN: (I) UW NALATIGHEID OF MISBRUIK VAN DE DIENSTEN IN STRIJD MET DEZE VOORWAARDEN; (II) UW NALATIGHEID OF SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN; (III) ENIGE NALATIGHEID OF VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN IN VERBAND MET DE INHOUD EN INFORMATIE DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS DOOR U VIA DE APP WORDT VERSTREKT; (IV) OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL VAN PERSONEN, EVENALS ENIGE SCHADE, VERLIES VAN OF SCHADE AAN ONROERENDE OF ROERENDE GOEDEREN DIE VOORTVLOEIT UIT UW NALATIGHEID OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IN STRIJD MET DEZE VOORWAARDEN; EN (V) BOETES OF ANDERE STRAFFEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW NALATIGHEID OF MISBRUIK VAN DE DIENSTEN IN STRIJD MET DEZE VOORWAARDEN. UW VERPLICHTING OM DOTT SCHADELOOS TE STELLEN, BLIJFT BESTAAN OOK NA BEËINDIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN EVENTUELE ANNULERING, BEËINDIGING OF OPSCHORTING VAN DE DIENSTEN.

9. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMSTEN

Beide partijen (u en Dott) hebben het recht om de Gebruiksovereenkomst steeds te beëindigen met inachtneming van een voorafgaande kennisgeving aan de andere partij (te verstrekken per e-mail). Een dergelijke kennisgeving wordt van kracht zeven (7) kalenderdagen na de datum van de kennisgeving. Het recht om de Gebruiksovereenkomst en enige Individuele Huurovereenkomst te beëindigen voor een reden zonder opzegtermijn blijft onaangetast. In geval van beëindiging van de Gebruiksovereenkomst zal Dott (i) de Gebruikersaccount opschorten en verdere toegang tot en gebruik van de Diensten weigeren, en (ii) kan Dott eisen dat u Voertuigen die u in uw bezit heeft, onmiddellijk parkeert en achterlaat in een Designated Parking Area, alsook de kosten betaalt voor het gebruik van een Voertuig totdat het Voertuig wordt teruggebracht.

10. AANPASSINGEN

 

WIJ KUNNEN DEZE VOORWAARDEN VAN TIJD TOT TIJD WIJZIGEN, INCLUSIEF DE GELDENDE VERGOEDINGEN EN VERZEKERINGSPOLISSEN. WIJ ZULLEN U INLICHTEN OVER DE GEWIJZIGDE VOORWAARDEN IN ONZE APP, OP ONZE WEBSITE EN/OF VIA E-MAIL. U WORDT GEACHT DE GEWIJZIGDE VOORWAARDEN TE HEBBEN AANVAARD.

 

11. FORCE MAJEURE

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade, verzuim of defecten die worden veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten onze macht liggen, waaronder connectiviteitsproblemen, stroomuitval, rellen, brand, overstroming, windstormen, explosies, oorlog, sabotage, overheidsmaatregelen, wijzigingen in de wet- en regelgeving, administratieve bepalingen en andere regels.

 

12. TOEPASSELIJKE WETGEVING

 

Deze Voorwaarden, de Gebruiksovereenkomst en de Individuele Huurovereenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Deze rechtskeuzeclausule laat dwingend consumentenrechtsbepalingen onverlet. Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming en uitvoering van deze Voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Volgens artikel 14 van de EU-verordening 524/2013 kunt u in geval van een geschil, een klacht indienen via het ODR-platform van de Europese Unie, dat te bereiken is via de volgende link http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Het ODR-platform is een toegangspunt voor gebruikers die geschillen die voortvloeien uit verkoopcontracten of online diensten in de buitengerechtelijke sfeer willen beslechten.

 

13. ALGEMEEN

 

Als enige bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank of bevoegde overheid ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling uit deze Voorwaarden worden geschrapt, en zal de rest van de Voorwaarden die geldig en afdwingbaar zijn blijven bestaan voor zover dit wettelijk is toegestaan.

 

U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet afstaan, toewijzen of delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming en elke poging tot overdracht zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is nietig. Wij kunnen onze rechten of verplichtingen zonder uw toestemming afstaan, overdragen of delegeren aan een derde partij. In dit geval heeft u het recht om de overeenkomst op te zeggen overeenkomstig artikel 9 van deze Voorwaarden.

U en Dott zijn onafhankelijke contractanten en er is geen feitelijke of veronderstelde handelsrelatie, franchise, joint venture, agentschap, dienstverband of andere fiduciaire relatie tussen u en Dott.

Rechten en verplichtingen die naar hun aard de beëindiging of het verstrijken van deze Voorwaarden of uw gebruik van de Diensten zouden moeten overleven, blijven na beëindiging of het verstrijken van deze Voorwaarden of uw gebruik van de Diensten bestaan.

Het niet onmiddellijk uitoefenen van enig contractueel recht betekent op zich niet dat er verzaakt is aan dit recht, tenzij wij dit schriftelijk erkennen en bevestigen. In voorkomend geval zal deze verzaking trouwens beperkt en niet absoluut zijn, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat dit wel het geval is.

Deze Voorwaarden zijn de volledige overeenkomst met betrekking tot het onderwerp dat zij behandelen, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicaties, afspraken, voorstellen van u en ons met betrekking tot dit onderwerp.

Elk zinsdeel in deze Voorwaarden dat wordt ingeleid met de woorden "inclusief", "met inbegrip van", "in het bijzonder" of een soortgelijke uitdrukking, betekent "met inbegrip van, maar niet beperkt tot".

Behalve die welke onder de definitie van "Dott" in artikel 7 en 8 van deze Voorwaarden vallen, zijn er geen andere begunstigden onder deze Voorwaarden.

 

14. CONTACTEN

 

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de Diensten, stuurt u dan een e-mail naar: support@ridedott.com.