POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTT

Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia 2020 r.

Dziękujemy, że zdecydowali się państwo podzielić z nami swoimi danymi!

1.                  Kim jesteśmy?

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez podmioty  z grupy kapitałowej emTransit, w skład której wchodzi  emTransit B.V., prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona według prawa holenderskiego, z siedzibą w Amsterdamie (adres Burgerweeshuispad 101 TQ South, 1076ER, Amsterdam, Królestwo Niderlandów), zarejestrowana pod numerem 72795921 oraz wszystkie inne spółki od niej zależne mające siedziby poza terytorium Królestwa Niderlandów. Ilekroć w niniejszej polityce prywatności stosuje się określenia: „Dott”, „my”, „nas” lub „nasz”, należy je odnosić do całej grupy kapitałowej.

Pomimo, iż różne podmioty w naszej grupie kapitałowej mogą okresowo pełnić funkcję (współ-) administratorów Państwa danych osobowych, emTransit B.V. pełni funkcję głównego administratora danych osobowych i podmiotu odpowiedzialnego za całość przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w niniejszej polityce. Wyznaczony dla naszej grupy kapitałowej Inspektor Ochrony Danych nadzoruje zgodność przetwarzania Państwa danych osobowych z przepisami w obrębie całej grupy kapitałowej. W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących postanowień niniejszej polityki, w tym pytań dotyczących Państwa praw wynikających z przepisów o ochronie danych, prosimy o kontakt e-mailowo z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: privacy@ridedott.com.

Dott szanuje Państwa prawa do prywatność i angażuje się w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności przekazuje informacje o sposobie, w jaki dbamy o Państwa dane osobowe w sytuacji, kiedy (i) odwiedzają Państwo naszą stronę internetową  https://ridedott.com/ („Strona WWW”), lub (ii) korzystają Państwo z naszej aplikacji mobilnej („Aplikacja”), lub (iii) korzystają Państwo z naszych pojazdów elektrycznych („Pojazdy”), jak również o Państwa prawa do prywatności oraz o roztoczonej nad Państwem ochronie prawnej.

Nasze usługi nie są przeznaczone dla osób małoletnich poniżej 16 roku życia,  jak również dla osób poniżej  innego wieku stanowiącego granicę osiągnięcia pełnoletności w danym kraju, dlatego celowo nie zbieramy danych osobowych odnoszących się do osób małoletnich.

Naszą politykę prywatności poddajemy regularnej weryfikacji, wobec czego zachęcamy Państwa do regularnego przeglądania tej strony. Ważne jest, aby posiadane przez nas Państwa dane osobowe były prawidłowe i aktualne. Prosimy informować nas o zmianach w Państwa danych osobowych zachodzących w trakcie korzystania z naszych usług.

2.                  Dane, które o Państwu zbieramy

Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przesyłać różne rodzaje Państwa danych osobowych będące dowolnymi informacjami, które w sposób bezpośredni lub pośredni identyfikują Państwa, i które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

●       Dane Identyfikacyjne i Dane Kontaktowe obejmują: imię, nazwisko, nazwę użytkownika i hasło, datę urodzenia oraz płeć (tam, gdzie jest to wymagane przez prawo), adres do wystawiania rachunków, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numery telefonów i inne podobne dane identyfikacyjne.

●           Dane Finansowe i Transakcyjne obejmują niektóre szczegóły Państwa rachunków bankowych i kart płatniczych, jak również dane szczegółowe o otrzymywanych od Państwa płatnościach i inne szczegóły dotyczące usług zakupionych przez Państwa u nas, jak również inne podobne szczegóły. Prosimy zwrócić uwagę, że nie przechowujemy Państwa pełnych szczegółów kart płatniczych. Informacje te są przechowywane przez nasz zaufany zewnętrzny podmiot przetwarzający dane płatnicze.

●           Dane Techniczne i Dane o Użyciu obejmują informacje o sposobie wykorzystywania przez państwa naszej Strony WWW, Aplikacji oraz Pojazdów (w tym historię przejazdów i lokalizacji) takie jak: adres IP, dane dotyczące Państwa loginu, rodzaj i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz dane identyfikacyjne innej podobnej technologii wykorzystywanej w używanych przez Państwa urządzeniach w celu uzyskania dostępu do Strony WWW, Aplikacji i naszych Pojazdów.

●       Dane Profilowe obejmują dokonane przez Państwa zakupy, Państwa zainteresowania, preferencje marketingowe i komunikacyjne, informacje zwrotne i odpowiedzi na ankiety, jak również inne podobne dane przekazane nam przez Państwa.

Przetwarzamy również Dane Zagregowane, takie jak dane statystyczne i demograficzne dla dowolnych celów. Dane Zagregowane odnoszą się do informacji, które mogą pochodzić z Państwa danych osobowych, lecz zgodnie z prawem nie są uznawane za dane osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Państwa tożsamości. Na przykład, możemy agregować państwa Dane Techniczne i Dane o Użyciu w celu obliczenia wartości procentowej użytkowników uzyskujących dostęp do określonej własności Strony WWW lub funkcjonalności Aplikacji, jak również w celu zrozumienia sposobu korzystania z naszych Pojazdów. Ponieważ dane tego typu nie są regulowane, ich przetwarzanie nie podlega niniejszej polityce prywatności.

Jeżeli nie przekażą nam Państwo danych osobowych

W sytuacji, gdy chcemy zebrać Państwa dane osobowe zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami, a Państwo nie przekażą nam tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą z Państwem zawarliśmy, lub którą próbujemy z Państwem zawrzeć. W takim przypadku, możemy nie być w stanie umożliwić Państwu korzystanie z Aplikacji.

3.                      Jak zbierane są Państwa dane osobowe?

Interakcje bezpośrednie. Mogą nam Państwo przekazać Dane Identyfikacyjne i Kontaktowe oraz Dane Finansowe i Transakcyjne w wypełnionych formularzach lub w korespondencji wymienianej z nami. Obejmuje to dane osobowe, które przekazują nam Państwo podczas:

●      przeglądania naszej Strony WWW;

●          używania naszych Pojazdów;

●      używania naszej Aplikacji;

●      żądania przesłania do Państwa informacji marketingowych;

●      zaangażowania się we współzawodnictwo, promocję, ankietę; lub

●      przekazywania nam Państwa informacji zwrotnych lub kontaktowania się z nami.

 

Zautomatyzowane technologie i interakcje. W chwili, gdy zachodzi interakcja pomiędzy Państwem a naszą Stroną WWW i Aplikacją, oraz gdy używają Państwo naszych Pojazdów, automatycznie zbieramy Dane Techniczne i Dane o Użyciu dotyczące Państwa czynności przeglądania, Państwa urządzenia oraz przejazdu naszym Pojazdem. Zbieramy te dane osobowe za pomocą plików cookie (ciasteczek), magazynu lokalnego i innych technologii stanowiących naszą własność zastrzeżoną jak również pozyskanych od osób trzecich. Prosimy zapoznać się z naszą polityką plików cookie  https://ridedott.com/cookie-notice w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji dotyczących zautomatyzowanego zbierania danych za pośrednictwem naszej Strony WWW.

4.                  W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Poniżej przedstawiamy opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać Państwa dane osobowe oraz podstawy prawne, na które się powołujemy przy ich wykorzystywaniu. We właściwych miejscach, wskazaliśmy również nasze prawnie uzasadnione interesy.

 

Cel/Czynność

Rodzaj danych

Podstawa prawna dla przetwarzania, w tym podstawa dla prawnie uzasadnionych interesów

PROCESY

Rejestrowanie Państwa jako nowych klientów, świadczenie Państwu naszych usług oraz zarządzanie płatnościami, wynagrodzeniem i opłatami.

Identyfikacyjne i Kontaktowe

Finansowe i Transakcyjne

Techniczne i o Użyciu

Konieczne do wykonania umowy z Państwem (do świadczenia naszych usług).

Zarządzanie naszymi relacjami z Państwem, co obejmuje zawiadamianie Państwa o zmianach w naszych usługach, ogólnych warunkach i polityce prywatności oraz o ich aktualizacjach, jak również odpowiadanie na Państwa zapytania i inne podobne czynności.

Identyfikacyjne i Kontaktowe

W zależności od Państwa zapytania, możemy potrzebować przetwarzania innych odpowiednich danych osobowych.

 

Konieczne do wykonania umowy z Państwem (do świadczenia naszych usług);

lub

Konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (do utrzymania pozytywnych relacji z naszymi klientami).

Współpraca z naszymi ubezpieczycielami i brokerami, która obejmuje weryfikację Państwa tożsamości, weryfikację używanego przez Państwa Pojazdu, weryfikację  korzystania przez Państwa z Pojazdu, a następnie przekazywanie im powyższych danych.

Identyfikacyjne i Kontaktowe

Finansowe i Transakcyjne

Techniczne i o Użyciu

Konieczne do wykonania umowy z Państwem (utrzymywanie Państwa ubezpieczenia w trakcie przejazdu);

oraz

Konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (niezbędne przekazanie informacji naszym ubezpieczycielom w celu badania zgłoszonych roszczeń, tj. dla administrowania naszą działalnością);

oraz

Konieczne dla wypełnienia obowiązku prawnego (prawo może wymagać od nas objęcia naszej usługi ubezpieczeniem).

ADMINISTRACJA

Administrowanie naszą działalnością, Aplikacją, Pojazdami i Stroną WWW, jak również ich ochrona, które obejmuje: usuwanie usterek, analizę danych, testowanie, utrzymanie systemów, udzielanie wsparcia, dostarczanie sprawozdawczości, hosting danych, odpowiadanie na żądania organów ścigania, odpowiadanie na potrzeby naszych profesjonalnych doradców oraz inne podobne czynności. Powyższe obejmuje również windykowanie i odzyskiwanie należnych nam środków pieniężnych.

 

Identyfikacyjne i Kontaktowe

Finansowe i Transakcyjne

Techniczne i o Użyciu

Profilowe

Konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (prowadzenie działalności gospodarczej, utrzymanie naszych Pojazdów, zapewnienie niezawodności naszych usług IT oraz bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom, windykacja długów, reorganizacja działalności lub restrukturyzacja grupy);

oraz

Konieczne dla wypełnienia obowiązku prawnego (np. obowiązku prowadzenia ewidencji).

ANALITYKA

Wykorzystywanie analityki danych do ulepszenia naszej Strony WWW, Aplikacji, Pojazdów, wysiłków marketingowych i reklamowych, relacji z klientami oraz dla naszych doświadczeń, jak również innych podobnych czynności. Obejmuje to również dzielenie się danymi osobowymi z osobami trzecimi, które świadczą usługi analityki.

Techniczne i o Użyciu

Profilowe

Konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (badanie sposobu korzystania przez klientów z naszych Pojazdów, Aplikacji i Strony WWW; rozwijanie, aktualizowanie i ulepszanie naszej oferty, jak również zapewnienie jej zgodności z prawem, jej bezpieczeństwa i niezawodności).

W sytuacjach, w których przepisy prawa wymagają od nas powoływania się na państwa zgodę na tego rodzaju przetwarzanie, poprosimy o wyrażenie takiej zgody na przetwarzanie danych dla celów analityki.

REKLAMA

Dostarczenie Państwu odpowiednich treści na Stronie WWW i w Aplikacji oraz reklam, w tym przekazywanie Państwu sugestii o naszych produktach lub usługach, które mogą Państwa zainteresować oraz polecanie ich Państwu; mierzenie lub dowiadywanie się o skuteczności naszych reklam dostarczanych Państwu, jak również inne podobne czynności. Obejmuje to dzielenie się danymi osobowymi z naszymi partnerami reklamowymi.

Identyfikacyjne i Kontaktowe

Techniczne i o Użyciu

Profilowe

 

 

Konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (zdefiniowanie i zidentyfikowanie typów obecnych i przyszłych klientów dla naszej oferty, informowanie o naszej strategii marketingowej oraz stymulowanie wzrostu naszej działalności).

W sytuacjach, w których przepisy prawa wymagają od nas powoływania się na Państwa zgodę na tego rodzaju przetwarzanie, poprosimy o wyrażenie takiej zgody na przetwarzanie danych dla celów reklamowych.

MARKETING BEZPOŚREDNI

Występowanie do państwa o wypełnienie ankiet z informacjami zwrotnymi umożliwiającymi państwu wzięcie udziału w promocjach produktów, jak również w celu wykonania innych podobnych czynności. Obejmuje to dzielenie się danymi osobowymi z naszymi partnerami marketingowymi.

 

Identyfikacyjne i Kontaktowe

Techniczne i o Użyciu

Profilowe

 

Konieczne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (występowanie o informacje zwrotne klientów dotyczące naszej oferty, mając na uwadze jej ulepszenie oraz w celu stymulowania wzrostu naszej działalności poprzez promowanie jej).

W sytuacjach, w których przepisy prawa wymagają od nas powoływania się na Państwa zgodę na tego rodzaju przetwarzanie, poprosimy o wyrażenie takiej zgody na przetwarzanie danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

5.                  Ujawnianie państwa danych osobowych

Nasi dostawcy

Wykorzystujemy kilku różnych dostawców w celu dostarczenia, rozwijania i promowania naszych usług. Niektóre Państwa dane osobowe mogą być współdzielone z nimi w celach określonych w powyższej tabeli.  Korzystamy z usług dostawców w celu przetwarzania płatności, przechowywania danych w chmurze, ubezpieczania naszych usług, prowadzenia analityki i analizy danych, świadczenia usług wsparcia dla klienta oraz w celach reklamowych i marketingowych.

Wszyscy nasi dostawcy zagwarantowali nam przestrzeganie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (EU) 2016/679 i podpisali z nami umowy o przetwarzanie danych. Od osób trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz traktowanie ich w sposób zgodny z przepisami prawa. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na posługiwanie się Państwa danymi osobowymi dla celów własnych (chyba, że jest to dla nich konieczne w celu świadczenia usług na naszą rzecz, w którym to przypadku zostaną Państwo o tym fakcie wyraźnie poinformowani) i zezwalamy na przetwarzanie Państwa danych w konkretnych celach i zgodnie z naszymi poleceniami.

Pliki cookie

Pliki cookie są najczęściej używane przez osoby trzecie i zwykle obejmują ujawnienie Danych Technicznych i Danych o Użyciu, które często są zanonimizowane. Prosimy użyć naszego bannera plików cookie w celu przyjęcia lub odrzucenia plików cookie innych niż te niezbędne. W celu pozyskania więcej informacji o plikach cookie, prosimy udać się na stronę https://ridedott.com/cookie-notice.

Transakcje korporacyjne

Dzielimy się Państwa danymi osobowymi w ramach całej grupy korporacyjnej.

Możemy również przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, którym możemy sprzedać, przekazać, lub z którymi możemy łączyć części naszej działalności lub nasze aktywa. Alternatywnie, możemy zechcieć nabyć inne rodzaje działalności lub połączyć się z nimi. W przypadku zmiany w naszej działalności, nowi właściciele mogą korzystać z państwa danych osobowych.

Doradcy profesjonalni i organy ścigania

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe służbom sądowym, organom regulacyjnym lub agencjom organów ścigania w związku z postępowaniami lub dochodzeniami i w sytuacjach, w których jesteśmy do tego zobowiązani przez przepisy prawa. Jeżeli okaże się to konieczne, możemy ujawniać Państwa dane osobowe naszym doradcom, którzy zwykle podlegają kompetentnemu organowi regulacyjnemu (przedstawiciele prawni, księgowi itp.).

6.                  Międzynarodowe przekazywanie danych

Wiele osób trzecich, z którymi współpracujemy ma swoje siedziby poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), wobec czego przetwarzanie państwa danych osobowych obejmie ich przekazywanie poza EOG. Zawsze, gdy przekazujemy Państwa dane osobowe poza terytorium EOG, zapewniamy im podobny stopień ochrony, poprzez upewnienie się, że wdrożono co najmniej jedno z poniższych zabezpieczeń:

●      Możemy przekazywać Państwa dane osobowe do państw, które Komisja Europejska uznaje za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W celu zapoznania się ze szczegółami, prosimy odwiedzić stronę Komisji Europejskiej: Adekwatność ochrony danych osobowych w państwach innych niż kraje UE; lub

●          Możemy wykorzystywać umowy szczególne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zapewniające poziom ochrony danych osobowych podobny do obowiązujące w Europie. W celu zapoznania się ze szczegółami, prosimy odwiedzić stronę Komisji Europejskiej: Modelowe umowy o przekazywanie danych osobowych do państw trzecich; lub

●      W sytuacji korzystania z dostawców mających siedzibę w USA, możemy im przekazywać dane, o ile stanowią oni część programu samocertyfikacji w ramach Tarczy Ochrony Prywatności (Privacy Shield) wymagającego od nich zapewnienia podobnej ochrony danych osobowych, jak ta udzielana w Europie. W celu uzyskania dalszych szczegółów, zob. Ramy Tarczy Ochrony Prywatności: Przegląd Tarczy Ochrony Prywatności.

Prosimy o kontakt, jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu wykorzystywanego przez nas do przekazywania Państwa danych poza EOG.

 

7.                  Bezpieczeństwo danych

Zastosowaliśmy odpowiednie środki ochrony w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed przypadkową utratą, przypadkowym wykorzystaniem lub uzyskaniem do nich dostępu w nieuprawniony sposób, przed ich zmienieniem lub ujawnieniem. Ponadto, ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, którzy potrzebują ich do wykonywania obowiązków zawodowych. Osoby te będę przetwarzać Państwa dane osobowe na nasze polecenie i z zastrzeżeniem obowiązku zachowania poufności.

Uruchomiliśmy procedury w celu radzenia sobie z podejrzeniami naruszenia danych osobowych i zawiadomimy Państwa oraz odpowiedniego regulatora o takim naruszeniu w sytuacji, w której od nas się tego wymaga.

 

8.                  Przechowywanie danych

Jak długo będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez uzasadniony okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, w tym dla celów spełnienia wymagań prawnych, regulacyjnych, podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych. Możemy przechowywać  Państwa dane osobowe przez okres dłuższy w przypadku skargi lub gdy mamy uzasadnione podejrzenie o perspektywie wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego naszych relacji z Państwem. W celu określenia odpowiedniego okresu zachowania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter oraz wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko zaistnienia szkody z powodu nieuprawnionego użycia lub ujawnienia Państwa danych osobowych, cele, dla których je przetwarzamy oraz czy jest możliwe ich osiągnięcie w inny sposób, jak również obowiązujące wymagania prawne, regulacyjne, podatkowe, rachunkowe i inne.

W niektórych okolicznościach, poddamy Państwa dane osobowe nieodwracalnej anonimizacji (tak, aby nie można było ich z Państwem powiązać) dla celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku niniejsza polityka przestanie obowiązywać i będziemy mogli wykorzystywać przedmiotowe informacje przez czas nieokreślony, bez dalszego informowania państwa o ich wykorzystywaniu.

Prosimy zwrócić uwagę, że zgodnie z wymogami prawa, mamy obowiązek przetrzymywania podstawowych informacji o naszych klientach dla celów podatkowych przez okres siedmiu lat od chwili, gdy przestaną być naszymi klientami.

9.                  Państwa prawa

Dott angażuje się w zapewnienie wykonywania przez klientów ich ustawowych praw w zakresie ochrony danych. Jeżeli prześlą nam Państwo żądanie dotyczące praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, odpowiemy na nie w terminie jednego miesiąca od chwili otrzymania żądania oraz - jeśli to możliwe - zajmiemy się Państwa żądaniem w tym terminie. Jeżeli będzie to konieczne, powyższy okres może być przedłużony o dalszy okres do dwóch miesięcy w sprawach skomplikowanych. Prosimy o wysłanie poczty elektronicznej na adres privacy@ridedott.com w celu wykonania jednego z poniższych praw dotyczących przetwarzanych przez Dott państwa informacji osobistych:

do informacji

do dostępu (do takich informacji)

do sprostowania

do usunięcia

do ograniczenia przetwarzania

do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania

do przenoszenia danych

do wniesienia skargi do organu ochrony danych

do wycofania zgody

 

 

W celu zapoznania się z pełnymi informacjami o Państwa prawach ustawowych, prosimy odwiedzić stronę www organu ochrony danych w kraju państwa siedziby:

·           Belgijski Organ Ochrony Danych:  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/de-verschillende-rechten.

·           Holenderski Organ Ochrony Danych:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten;

·           Francuski Organ Ochrony Danych:  https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles

·           Niemiecki Federalny Organ Ochrony Danych: https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Ueberblick/MeineRechte/MeineRechte_node.html;

·           Włoski Organ Ochrony Danych:  https://www.garanteprivacy.it/home/diritti;

·     Polski Organ Ochrony Danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych): https://uodo.gov.pl/

Docenilibyśmy możliwość zajęcia się wszelkimi obawami, które mogą Państwo mieć zanim zgłoszą je Państwo do swojego lokalnego organu, wobec czego prosimy najpierw o kontakt z nami pocztą elektroniczną na adres privacy@ridedott.com.